System Administrator

Programe și strategiiPlans and strategies

 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și www.inforegio.ro, precum și facebook.com/inforegio.ro

    Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2021 - 2030
    Planul de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Municipiului Zalău 2021-2027
    Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2024 - 2030
    Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Zalău 2016 - 2023
    Planul de actiune pentru energia durabilă și climă

 

   Programul Național de Redresare și Reziliență

   Componenta C3 - Managementul deșeurilor

     Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune

 • Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar în municipiul Zalău - în implementare
 • Insule ecologice digitalizate în municipiul Zalău - în implementare

   Componenta C5 - Valul renovării

     Operațiunea A.2: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială

 • Creșterea eficienței energetice a blocurile de locuințe sociale C11-C12 din municipiul Zalău - în implementare

     Operațiunea B2.2/1: Renovare energetică moderată a clădirilor publice – autorități locale

 • Creșterea eficienței energetice a sediului SADP Zalău - în implementare
 • Creșterea eficienței energetice a Liceului Pedagogic Gh. Șincai din mun. Zalău - etapa II - în implementare

Componenta C10 - Fondul local

 • Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul Zalău
 • Construirea de locuițe nZeb pentru tineri în mun. Zalău
 • Achiziția de sisteme ITS și TIC – municipiul Zalău
 • Sistem integrat de management al transportului public în municipiul Zalău

Investiția 1.1. – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public

 • Achiziția de autobuze electrice pentru serviciul public transport local în zona periurbană a municipiului Zalău - în implementare
 • Achiziția de autobuze electrice pentru serviciul public transport local în zona periurbană a municipiului Zalău, etapa II - în implementare

Investiția 1.2. – Asigurarea infrastructurii pentru trasnsport verde ITS/alte infrastructuri TIC (Sisteme inteligente de management urban/local)

 • Modernizarea sistemului de management al traficului în Municipiul Zalău - în implementare
 • Sistem de management pentru transportul alternativ și integrarea sistemelor de mobilitate la nivelul municipiului Zalău - în implementare

  Componenta C15 - Educație

 • Dotarea cu mobilier si echipamente a sistemului educațional preuniversitar din municipiul Zalău

     Investiția 1 : Construirea, echiparea și opreaționalizarea a 110 creșe

 • Construire creșă mare str. Bistriței, nr. 5, în municipiul Zalău - în implementare

 

   Programul Operațional Regional 2014 - 2020

  Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

     Prioritate de investiții 3.1 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 si V1 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe G164 și bloc 80 (scara A) din municipiul Zalău -  finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 și D22 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C2 și C3 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe "Gulliver" și L din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D4 și D30-32 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A, B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A96 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A16, Scala și SB15 din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe I58 si SB34 din municipiul Zalău - finalizat

Operațiunea B - Clădiri publice

 • Creșterea eficienței energetice a Liceului de Artă "Ioan Sima" din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox "Sf. Nicolae" din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a Liceului cu Program Sportiv "Avram Iancu" din municipiul Zalău - finalizat
 • Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat "Wesselenyi" din municipiul Zalău - finalizat

Operațiunea C - Iluminat public

 • Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa I - în implementare
 • Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa II - finalizat

   Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

     Prioritate de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

 • Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din muncipiul Zalău - etapa I - finalizat

     Prioritate de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

 • Amenajare Centrul de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic PT 17 - finalizat

     Prioritate de investiții 4.4 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

 • Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar "Grădinița cu program prelungit nr. 5" din municipiul Zalău - finalizat
 • Grădiniță cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I creșa - finalizat
 • Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din municipiul Zalău - etapa I Internat - finalizat

     Prioritate de investiții 4.e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.
     Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 • Modernizare coridoare de mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023 - finalizat
 • Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023 - finalizat

 

   Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

 • Planificare strategică și management educațional modern în municipiul Zalău - finalizat
 • SPECIAL ZALĂU - Servicii Publice Electronice de Calitate și Integrate pentru Administrația Locală din Municipiul Zalău - finalizat
 • CEP UAT Zalău - Calitate, eficiență și performanță la nivelul UAT Municipiul Zalău - finalizat

  

   Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020

     Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, componenta infrastructură de acces silvică

 • Modernizarea și extinderea rețelei de drumuri forestiere din municipiul Zalău - finalizat

  

   Programul Operațional Regional 2007 - 2013

   Axa 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere

     DMI 1.1
- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane

     DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

      Axa 3 Domeniu Major de Interventie 3.2.Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

      Axa 3 Domeniul Major de Interventie 3.4.Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formarea profesionala continua

      Axa 5 Domeniul major de interventie 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

 

   Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA)

 

   Administrația Fondului de Mediu

 

Close Search Window