administrator

Baza legală

1) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
2) Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
3) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata cu modificarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare;
4) Metodologia cu privire la aplicarea unitara in materie de stare civila aprobata prin H.G. nr. 64/2011;
5)Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
6) Hotararea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
7) Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata cu modificarile ulterioare;
8) Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, pentru modificarea O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea O.G. nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;
9) Hotararea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare;
10) Ordinul Ministrului administratiei si internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;
11) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, cu modificarile ulterioare;
12) Hotararea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile si completarile ulterioare;
13) Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
14) Hotararea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, precum si a formei si continutului cartii electronice de identitate, cu modificarile si completarile ulterioare;
15) Hotararea Guvernului nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor si extraselor de pe actele de stare civila, precum si a datelor cu privire la domiciliul si resedinta unor persoane;
16) Ordonanta Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 223/2002;
17) Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
18) Ordonanta Guvernului nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
19) Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
20) Hotararea Guvernului nr. 1347/2007 pentru aprobarea planului de masuri privind sprijinirea cetatenilor romani aflati in Italia, ca urmare a situatiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor reglementari ce vizeaza indepartarea de pe teritoriu;
21) Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;
22) Leegea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
23) Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
24) Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificarile si completarile ulterioare;
25) Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;
26) Ordonanta Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare;
27) Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
28) Hotararea Guvernului nr. 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea recensamntului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
29) Hotararea Guvernului nr 15/2009 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, modelului copiei de pe lista electorala complementara, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntate la candidatura, al listei sustinatorilor, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, ce sunt folosite la alegerile locale partiale din perioada 2009-2012;
30) Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
 31) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
32) Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea proceselor.

 

Anexa 1 la adresa DEPABD nr. 3547535/23.06.2015

INFORMARE

cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

     Direcția Publică Comunitară Locală pentru Evidența Persoanelor Zalău este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2006.
Instituția noastră prelucrează, prin mijloace automatizate și manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, prenumele părinților, sexul, data ș locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate. Activitățile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședință și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr. 84/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.

     Datele cu caracter personal ale cetăățenilor români sunt prelucrate de instituția noastră în următoarele scopuri: evidența persoanelor și stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I și de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.
     Categorile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituția noastră sunt instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condițiile legii. Prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților în domeniul apărării și siguranței naționale, conform art. 2 alin. (7) din această lege. De asemenea, în situațiile prevăzute de art. 16 alin. (1), coroborat cu art 2 alin. (5) din aceeași lege, perevederile art. 13 nu se aplică șn cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităților de prevenire, cercetare și reprimare a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și a altor activități desfășurate în domeniul dreptului penal, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorităților publice.
     Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.
     În conformitate cu dispozițiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare
  • dreptul de acces la datele personale proprii
  • dreptul de intervenție asupra datelor.

     Dreptul de opoziție prevăzut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucarate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 15 alin. (1).
     Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.
     Totodată, Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, recunoaște și garantează următoarele drepturi ale persoanelor vizate:

  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ( art. 17)
  • dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
Close Search Window