System Administrator

Formulare onlineOnline forms

Formulare necesare în vederea obținerii informațiilor de interes public
Cerere de informații de interes public
Reclamație administrativă pentru refuz furnizare informații publice
Reclamație administrativă pentru nefurnizarea informații în termen
Formulare pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor
sportive de drept public și privat, cu personalitate juridică română din municipiul
Zalău, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică
  • cerere de finanțare
  • contract
  • raport de activitate

 
Formulare tipizate utilizate la Registrul Agricol
Cerere de eliberare a atestatului de producător
Cerere de eliberare a carnetului de comercializare
Declarație de impunere persoane fizice
Declarațtie de impunere persoane juridice
Declaratie de stocuri de vinuri și mustării
Declarație de producție
Situația agenților economici care au vinificat sau vândut struguri și/sau must
Situația provenienței strugurilor și/sau mustului
Cerere de eliberare a adeverințelor pentru șomaj, bursă, rechizite, alocații
Declarație pentru completarea registrului agricol
Declarație pentru identificare teren în blocuri fizice pentru APIA
Cerere pentru adeverința categorii de folosință necesarăla intabulare,
pentru adeverința cu nr. de animale înregistrate în Registrul agricol,
pentru adeverința necesară la eliberare act de identitate, pentru adeverința
cu terenurile în proprietate necesară la obținerea subvenției agricole
Acte necesare pentru afisarea ofertei de vanzare teren extravilan
Cerere - Anexa 3 - Situri arheologice
Formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane fizice
Formulare de cerere și ofertă de vânzare terenuri (L 17/2014) - persoane juridice
Formulare de cerere tip - eliberare adeverințe pentru APIA
Formulare utilizate în cadrul Serviciului Urbanism si Amenajare Teritorială
Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
Model pentru panou de identificare a investiției
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

Formulare utilizate de către Direcția Patrimoniu în relația cu publicul

Cerere pentru închiriere teren pentru obiectele stradale - persoane juridice
Cerere pentru închiriere teren pentru garaj preluat prin cumpărare
Cerere măsurare garaj
Cerere solicitare concesionare imobil sau teren
Cerere pentru închiriere teren pentru cale de acces
Cerere pentru închiriere teren pentru panou publicitar
Cerere pentru închiriere teren pentru terasă
Cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane juridice
Cerere privind desfășurarea comerțului ambulant - persoane fizice
Formulare tipizate utilizate de către Direcția Corp Control,
Serviciul Comercial și autorizări lucrări
Formulare pentru emiterea autorizației pentru desfășurarea activității de
alimentație publică:
  • cerere
  • cerere pentru avizarea programului de funcționare
  • acord al vecinilor limitrofi
  • declarație pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică

Cerere pentru vizarea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică
Declarație de notificare a vânzărilor de soldare
Declarație de notificare a vânzărilor de lichidare
Aviz de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare - cerere
Notificare privind intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului
Formulare utilizate în cadrul Serviciului de Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilități Publice
Cerere eliberare permis de liberă trecere (PLT) la autovehiculele de trafig greu
Cerere emitere autorizație taxi
Cerere eliberare autorizație pentru executarea serviciului public de transport
persoane / bunuri în regim de taxi / în regim de închiriere
Cerere prelungire valabilitate autorizație taxi
Cerere modificare autorizație taxi
Cerere eliberare autorizație pentru activitatea de dispecerat taxi
Cerere eliberare certificat de înregistrare vehicul lent
Cerere radiere vehicul lent
Alte formulare utilizate
Formular de înscriere pentru concursul de funcționar public
Cerere pentru eliberarea avizului pentru colectarea deșeurilor
Declarație pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu
Cerere pentru atribuire teren, conform Legii 15/2003
Cerere pentru declarare adunare publică
Cerere tip
Cerere de acordare a gratuității lunare la transportul public
Close Search Window