administrator

Transcrierea certificatelor obținute în străinătate

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de naștere întocmite în străinătate

 • cerere – care se adresează primăriei localităţii pe raza căreia îşi are domiciliul unul dintre părinţii copilului
 • certificat/extras de naștere  - original , apostilat sau supralegalizat, după caz;

Pentru certificatele de naştere care emană dintr-un stat memebru UE nu mai este necesară  apostila, dar vor fi însoţite de un FORMULAR STANDARD MULTILINGV (FSM) care va fi solicitat odată emiterea  certificatului sau sau ulterior - acestea nu mai trebuie traduse şi legalizate;
Dacă nu sunt însoţite de FSM, acestea vor fi traduse şi legalizate în România;
Pentru ţările semnatare a Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, care eliberează EXTRASE MULTILINGVE, acestea sunt acceptate fără traducere, legalizare sau o altă formalitate echivalentă

 • xerocopie de pe certificatul care urmează să fie transcris;
 • traducere a certificatului de naştere, legalizată de un notar public din România
 • declarație dată de părintele solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea,  din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă în altă parte
 • declarație dată de părintele solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea,  din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului, dar numai în situaţia în care acesta este diferit

Dacă ambii părinți sunt în străinătate, sau numai unul dintre ei, declaraţiile  vor fi date la un notar public străin, vor fi apostilate/supralegalizate, după caz (numai pentru ţările din afara UE) şi vor fi traduse şi legalizate în România de un notar public. Dacă declaraţiile se vor da la Ambasada Romăniei în străinătate sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă  nu mai este necesară apostila/supralegalizarea.

 • copie de pe actele de identitate ale părinților și de pe certificatul de căsătorie
 • copii de pe certificatele de naștere ale părinţilor numai în cazul în care aceştia nu sunt căsătoriţi
 • certificat de naștere al soţului cetăţean străin, apostilat/supralegalizat, după, caz, tradus şi legalizat de un notar public din România (numai pentru ţările din afara UE)

Dacă transcrierea se face prin împuternicit, pe lângă documentele de mai sus sunt necesare

 • procură specială apostilată/supralegalizată, tradusă şi legalizată de un notar public din România. Procura poate fi dată şi la Ambasada României în străinătate, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă, caz in care nu mai este necesară apostila. Aceasta se va face în scopul transcrierii si/sau ridicării certificatului de naştere.
 • act de identitate al împuternicitului și copie simplă
 • procură special apostilată/supralegalizată (numai pentru ţările din afara UE), tradusă şi legalizată de un notar public din România.  Procura poate fi dată şi la Ambasada României în străinătate, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă , caz in care nu mai este necesară apostila. Aceasta se va face în scopul transcrierii si/sau ridicării certificatului de naştere.
 • actul de identitate al împuternicitului și copie simplă

Notă :Minorii în vârstă  peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naștere în nume propriu, asistați de unul dintre părinți/tuto

 

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de căsătorie întocmite în străinătate

 • cerere – care se adresează primăriei localităţii pe raza căreia îşi are domiciliul unul dintre soţi,  potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33
 • certificat/extras de căsătorie - original, apostilat sau supralegalizat, după caz.

Pentru certificatele de căsătorie care emană dintr-un stat memebru UE nu mai este necesară apostila, dar vor fi însoţite de un formular standard multilingv (FSM) care va fi solicitat odată emiterea certificatului sau sau ulterior - acestea nu mai trebuie traduse şi legalizate;

Dacă nu sunt însoţite de FSM, acestea vor fi traduse şi legalizate în România;

Pentru ţările semnatare a Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, care eliberează extrase multilingve, acestea sunt acceptate fără traducere, legalizare sau o altă formalitate echivalentă

 • copie de pe certificatul care urmează să fie transcris;
 • traducere de pe certificatul de căsătorie, legalizată de un notar public din România (pentru ţările din afara UE);
 • declarații autentificate, date la un notar public din România, ale soţilor din care să rezulte numele purtat după căsătorie, în cazul în care nu rezultă din cuprinsul certificatului de căsătorie străin.
 • declarație dată de soţul solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea,  din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă în altă parte, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.
 • declarație notarială cu privire la regimul matrimonial ales
 • declarație notarială a soţului cetăţean străin din care să rezulte că acesta nu mai are căsătorii enterioare nedesfăcute, aceasta numai pentru cetăţenii statelor unde este permisă poligamia

Dacă ambii soţi sunt în străinătate, sau numai unul dintre ei, declaraţiile vor fi date la un notar public străin, vor fi apostilate/supralegalizate, după caz (numai pentru ţările din afara UE) şi vor fi traduse şi legalizate în România de un notar public. Dacă declaraţiile se vor da la Ambasada Romăniei în străinătate, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă, nu mai este necesară apostila/supralegalizarea.

 • copie de pe actele de identitate ale soților, certificate de naștere
 • certificat de naștere al soţului cetăţean străin, apostilat/supralegalizat, după, caz (numai pentru ţările din afara UE) tradus şi legalizat de un notar public din România

Dacă transcrierea se face prin împuternicit, pe lângă documentele de mai sus sunt necesare:

 • procură specială apostilată/supralegalizată, (numai pentru ţările din afara UE) tradusă şi legalizată de un notar public din România.  Procura poate fi dată şi la Ambasada României în străinătate, sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă , caz in care nu mai este necesară apostila. Aceasta se va face în scopul transcrierii si/sau ridicării certificatului de căsătorie.
 • act de identitate al împuternicitului și copie simplă

Notă:
    - Pentru documentele emise de către autorităţile publice ale unui stat membru UE nu mai este necesară apostila
    - Dacă soţul/soţii cetăţeni români au căsătorii anterioare desfăcute prin divorţ sau încetate prin decesul soţului/soţiei, este necesar a se face dovada cu sentinţa de divorţ, respectiv certificatul de deces. Dacă acestea au avut loc în străinătate,  transcrierea certificatului de căsătorie se va face numai după înscrierea menţiunilor respective în registrele de stare civilă din România.

 

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de deces privind cetățenii români, întocmite în străinătate

 • cerere – care se adresează primăriei localităţii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul sau la ultimul domiciliu al decedatului,  potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33
 • certificatul/extrasul de deces  - original, apostilat/supralegalizat, după caz;

Pentru certificatele de deces care emană  dintr-un stat memebru UE nu mai este necesară  apostila, dar vor fi însoţite de un formular standard multilingv (FSM) care va fi solicitat odată emiterea certificatului sau sau ulterior - acestea nu mai trebuie traduse şi legalizate;

Dacă nu sunt însoţite de FSM, acestea vor fi traduse şi legalizate în România;

Pentru ţările semnatare a Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, care eliberează extrase multilingve, acestea sunt acceptate fără traducere, legalizare sau o altă formalitate echivalentă

 • copie de pe certificatul care urmează să fie transcris;
 • traducere de pe certificatul de deces, legalizată de un notar public din România;
 • declarație dată de solicitant, din care să rezulte că nu a mai solicitat transcrierea certificatului de deces în altă parte, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35.
 • act de identitate al decedatului, certificat de naștere, certificat de căsătorie
 • act de identitate al solicitantului și copie simplă

 

Transcrierea certificatelor la dobândirea cetățeniei române (R. Moldova, Ucraina, Federația Rusă)

Transcrierea certificatelor de stare civilă persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Extras din Legea nr. 119/1996 republicată, privind actele de stare civilă

   Art. 40

     (5) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al Municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.
     (5^1) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:
          a) cu aprobarea primarilor sectoarelor Municipiului București și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor Municipiului București;
          b) cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor.
     (5^2) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:
          a) ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române;
          b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.
     (5^3) Înscrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, în cazul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acestea s-au produs, iar statul în care s-au produs și s-au înregistrat actele sau faptele de stare civilă se află în circumscripția misiunii diplomatice ori al oficiului consular al României.
     (5^4) În situațiile prevăzute la alin. (5^1) - (5^3) cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.

 

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de naștere întocmite în Republica Moldova și Ucraina

 • cerere tip, depusă personal, adresată primăriei municipiului reședință de județ;
 • certificatul de naștere - original și copie;
 • certificatul de cetățenie - original și copie;
 • pașaport valabil - original și copie;
 • act de identitate - original și copie;
 • copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • copii de pe certificatele de naștere sau de pe certificatul de căsătorie al părinților;
 • declarație dată de solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea, din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă în altă parte;

Pentru copilul minor se solicită, în plus:

 • copie de pe actele de identitate ale părinților și de pe certificaul de căsătorie
 • copii de pe certificatele de naștere ale părinţilor, numai în cazul în care aceştia nu sunt căsătoriţi
 • declarație dată de părintele solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea, din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului, dar numai în situaţia în care acesta este diferit

Transcrierea certificatelor de stare civilă se face după o prealabilă planificare la serviciul de stare civilă,  personal sau telefonic, pe baza actului de identitate și a certificatului de cetățenie.

 

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de căsătorie întocmite în Republica Moldova și Ucraina

 • cerere tip, depusă personal, de către unul dintre soți, adresată primăriei municipiului reședință de județ;
 • certificatul de căsătorie - original și copie;
 • certificatele de cetățenie - original și copie, pentru ambii soți, dacă este cazul;
 • pașaport valabil - original și copie, al soțului solicitant;
 • acte de identitate - original și copie, pentru ambii soți;
 • copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
 • copii de pe certificatele de naștere ale soșilor, obligatoriu transcris pentru soțul solicitant și dacă este cazul și pentru celălalt soț
 • declarație dată de solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea, din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de căsătorie în altă parte;
 • declarații autentificate, date la un notar public din România, ale soţilor din care să rezulte numele purtat după căsătorie, în cazul în care nu rezultă din cuprinsul certificatului de căsătorie străin.

Notă::

Orice modificare intervenită în străinătate, în statutul civil al cetăţeanului român,  respectiv schimbare nume, căsătorii anterioare desfăcute prin divorţ sau încetate prin decesul soţului/soţiei sau orice alte modificări, este necesar a se informa serviciul de stare civilă la care se solicită transcrierea, pentru înscrierea eventualelor mențiuni pe actele de stare civilă.

Mențiunile se vor solicita după transcrierea certificatelor și se va face dovada modificării cu: sentinţa de divorţ/certificatul de deces/actul prin care a intervenit schimbarea.

Pentru cetățenii din Ucraina!

Toate actele originale vor fi traduse în limba română și legalizate la notar public Traducerea să fie în concordanță în toate documentele.

 

Close Search Window