administrator

Înregistrări acte de deces

Locul înregistrării decesului

    - Decesul de înregistrează la primaria unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. La serviciul nostru de stare civilă se înregistrează numai decesele care au survenit pe raza Municipiului Zalău, deci la rubrica locul decesului trebuie să fie specificat ZALĂU

Termenul de declarare a decesului
    - 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, fără a se socoti ziua în care s-a produs decesul
    - 3 zile de la data eliberări certificatului medical constatator al decesului, când decesul se datorează unei sinucideri, accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru - CU DOVADA DE LA POLIȚIE

După trecerea termenului legal, este nevoie de dovadă de la PARCHET
ATENȚIE! Dacă în Certificatul medical constatator al decesului la rubricile c/d este completat cauză neprecizată, este nevoie de APROBAREA PARCHETULUI

Acte necesare:
    - certificat medical constatator al decesului, eliberat de medic;
Trebuie să fie completate toate rubricile, corect, cu datele de identificare a decedatului și domiciliul acestuia, așa cu rezultă din actul de identitate. Rubricile cauza decesului pct.c și d (numai acestea vor fi preluate în actul de deces)se vor scrie cu majuscule fără prescurtări. Nu se preiau Certificate medicale care conțin ștersături, adăugiri, sau rubrici completate greșit sau necompletate. În această situație se vor restitui medicului emitent pentru a fi refăcut.
    - buletin/carte de identitate a decedatului
Dacă declarantul nu poate prezenta actul de identitate al decedatului, acesta va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării acestuia.
    - pașaport/act de identitate/permis de ședere permanentă sau temporară, pentru cetățenii străini
Se vor reţine şi se vor trimite ORI împreună cu un extras de pe actul de deces
Dacă declarantul nu poate prezenta unul din actele de mai sus ale decedatului, acesta va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării, care se va trimite ori împreună cu un extras de pe actul de deces
    - certificat de naștere al decedatului
    - certificat de căsătorie al decedatului, dacă este cazul
Daca declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării, precum şi datele de stare civilă ale acestuia.
    - livret militar, pentru persoanele sub 55 de ani
Dacă declarantul nu poate prezenta livretul militar al decedatului, acesta va da o declaraţie scrisă din care să rezulte motivul neprezentării acestuia.
    - act de identitate al decIarantului, original şi copie
In mod excepţional, dacă declarantul nu poate prezenta un act de identitate românesc, acesta având dublă cetăţenie, se poate legitima cu actul străin valabil.
    - dovada În cazul înregistrării unui cadavru cu identitate necunoscută este nevoie de: certificate medical constatator, dovadă de la poliţie sau parchet şi de procesul-verbal întocmit de medical legist, care va cuprinde: vârsta, sexul, data şi locul unde a fost găsit cadavrul, data şi cauza decesului și actul de identitate al declarantului

Close Search Window