administrator

Transcrierea certificatelor la dobândirea cetățeniei române (R. Moldova, Ucraina, etc)

 Transcrierea certificatelor de stare civilă persoanelor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

     Extras din Legea nr. 119/1996 republicată, privind actele de stare civilă


     ART. 40
     (5) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepția celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al Municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului București, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.
     (5^1) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10 și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:
     a) cu aprobarea primarilor sectoarelor Municipiului București și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor ale sectoarelor Municipiului București;
     b) cu aprobarea primarilor municipiilor reședință de județ și cu avizul prealabil al șefilor serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor.
     (5^2) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor/primăria unității administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află:
     a) ultimul loc de domiciliu avut în țară, înainte de pierderea cetățeniei române;
     b) adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetățeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.
     (5^3) Înscrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, în cazul în care actele sau faptele de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în prealabil la autoritatea din statul în care acestea s-au produs, iar statul în care s-au produs și s-au înregistrat actele sau faptele de stare civilă se află în circumscripția misiunii diplomatice ori al oficiului consular al României.
     (5^4) În situațiile prevăzute la alin. (5^1) - (5^3) cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.

 Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de naștere
întocmite în străinătate

 • CERERE care completează pe formular tip;
 • ACTUL DE IDENTITATE ȘI PAȘAPORTUL, original și copie, traduse și legalizate dacă nu sunt scrise cu alfabetul latin;
 • CERTIFICATUL DE CETĂȚENIE, original și copie;
 • CERTIFICATUL/EXTRASUL DE NAȘTERE original și copie, tradus și legalizat, dacă este cazul;
 • DECLARAȚIE dată în fața ofițerului de stare civilă, pe formular tip, din care să rezulte că nu a mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă în altă parte;

Acte necesare pentru transcrierea certificatelor de căsătorie
întocmite în străinătate

 • CERERE care se completează pe formular tip;
 • ACTELE DE IDENTITATE ALE SOȚILOR ȘI PAȘAPOARTE, original și copie, traduse și legalizate, dacă este cazul;
 • CERTIFICATELE DE CETĂȚENIE, original și copie;
 • CERTIFICATUL/EXTRASUL DE CĂSĂTORIE - original și copie, tradus și legalizat;
 • DECLARAȚII AUTENTIFICATE, date la un notar public, ale soților din care să rezulte numele purtat după căsătorie, în cazul în care nu rezultă din cuprinsul certificatului de căsătorie străin;
 • CERTIFICATELE DE NAȘTERE, transcrise, original și copii;
 • DECLARAȚIE dată de soțul solicitant la serviciul de stare civilă unde se solicită transcrierea, din care să rezulte că nu au mai solicitat transcrierea certificatului de stare civilă în altă parte.
 • Dacă soțul/soții cetățeni români au căsătorii anterioare desfăcute prin divorț sau încetate prin decesul soțului/soției, este necesar a se face dovada cu sentința de divorț, respectiv certificatul de deces. Dacă acestea au avut loc în străinătate, transcrierea certificatului de căsătorie se va face numai după înscrierea mențiunilor respective în registrele de naștere, transcrise în România.

   Informații și programări pentru depunerea cererilor se fac personal sau telefonic la Serviciul de stare civilă, tel. 0260/610550, int. 151, 290, 291

Close Search Window