administrator

Încheierea căsătoriei

Locul încheierii căsătoriei

La domiciliul sau reședința unuia dintre viitorii soți. Prin excepție, căsătoria se poate celebra , cu aprobarea primarului de către un ofițer de stare civilă de la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți.

Declaraţia de căsătorie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23, se face personal, de către viitorii soţi, în scris.

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei între cetățeni români:
    - certificate medicale prenupțiale, eliberate de medic, valabile 14 zile, inclusiv la data oficierii căsătoriei
    - acte de identitate, aflate în termen de valabilitate, inclusiv la data oficierii căsătoriei,  în original şi copii
    - certificate de naștere, în original şi copii
    - sentință de divorț definitivă sau certificat de deces, în original şi copii , după caz .

Alte acte, după caz:
    - aprobarea primarului pentru oficierea căsătoriei înafara sediului (Anexa 24)
    - încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25;
    - aprobarea preşedintelui consiliului judeţean în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie;
    - declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27, din care să rezulte că cei doi soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;

Acte necesare pentru căsătoriile mixte

I.  pentru soţul cetăţean român:
    - certificat medical prenupțial, eliberate de medic. Termenul de valabilitate este de 14 zile, inclusiv la data oficierii căsătoriei;
    - actul de identitate, în original si copie;
    - certificatul de naștere, în original şi copie;
    - actul de desfacere/încetare a căsătoriei anterioare, dacă este cazul, respectiv Sentinţa de divorţ definitivă sau certificat de deces.

II. pentru soţul cetăţean străin:
    - pașaportul (viza să fie în termen, inclusiv la data oficierii căsătoriei, acolo unde este cazul), sau un document de identitate valabil, original si copie;
    - adeverință de cutumă, care se solicită de la ambasada ţării respective la Bucureşti din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond din ţara sa pentru a se putea căsători în România sau, după caz, de la autorităţile competente din ţara de origine, caz în care va fi apostilată/supralegalizată, după caz, apot tradusă şi legalizată la un notar public din România;
    - declarație dată la un notar public din România, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România;
    - certificat de naștere al viitorului soţ străin, apostilat sau supralegalizat, după caz, tradus şi legalizat în România de un notar public sau extras multilingv pentru cetățenii țărilor semnatare a Convenției de la Viena la 8 septembrie 1976;
    - certificat prenupțial, eliberat de un medic din România, valabil 14 zile, inclusiv la data oficierii căsătoriei;br
    - sentință de divorț definitivă sau certificat de deces, apostilate/supralegalizate, dacă este cazul, va fi tradusă şi legalizată de un notar public din România.

Notă: Instituţia care eliberează adeverința de cutumă diferă de la o ţară la alta. Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi la Serviciul de stare civilă, sau tel. 0260/550610, int. 151, 290, 267.

Acte necesare necesare pentru căsătorie în cazul minorului care a împlinit 16 ani
    - aviz medical, eliberat de medicul de familie, prealabil incuviintarii parintilor
    - dovada încuviinţării părinţilor sau, după caz, al tutorelui, se face printr-o declaraţie dată la serviciul de stare civilă odată cu declaraţia de căsătorie.

Dacă părinţii locuiesc în altă localitate decât cea în care se va încheia căsătoria, încuviinţarea se va da la serviciul de stare civilă din localitatea de domiciliul al acestora, care va fi trimisă serviciului de stare civilă competent pentru încheierea căsătoriei. În situaţia în care numai unul dintre părinţi încuviinţează căsătoria minorului, iar celălalt refuză să-şi dea încuviinţarea , va hotărî instanţa de tutelă asupra acestei divergenţe , având în vedere interesul superior al copilului.

Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa (alienaţie, debilitate mintală, dispariţie declarată prin hotărâre judecătorească, executarea unei pedepse privative de libertate, este pus sub interdicţie sau decăzut din drepturile părinteşti) încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

În cazul în care autoritatea părintească este exercitată de un singur părinte este suficientă încuviinţarea acestuia.

Dacă nu există nici părinţi nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria , este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinţeşti

În cazul în care părinţii sunt divorţaţi este necesar consimţământul ambilor părinţi.

Declaraţia se poate da şi în formă autentificată la  notar.

În situaţia în care declaraţia este dată în faţa unui notar public străin, aceasta va trebui apostilată sau supralegalizată, după caz

    - autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie  îşi are domiciliul minorul
    - certificate medicale prenupţiale, eliberate de medic, valabile 14 zile, inclisiv la data oficierii căsătoriei
    - acte de identitate în original şi copii
    - certificate de naştere, în original şi copii

Acte necesare pentru căsătoriile încheiate între un cetățean român și un apatrid

I.   pentru soţul cetăţean român:
    - certificat medical prenupțial, eliberat de medic, valabil 14 zile, inclisiv la data oficierii căsătoriei;
    - act de identitate, în original si copii
    - certificat de naștere, în original şi copie
    - sentință de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificat de deces, dacă este cazul

II. pentru soţul cetăţean apatrid:
    - pașaportul emis în baza Convenţiei privind statutl apatrizilor însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen înclisiv la data oficierii căsătoriei
    - declarație dată la un notar public din România, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România
    - certificat de naștere al viitorului soţ străin, apostilat/supralegalizat, tradus şi legalizat la un notar public din în România sau extras multilingv
    - certificat prenupțial, eliberat de un medic din România
    - sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificat de deces al soţului decedat, traduse şi legalizate de un notar public din România (daca este cazul)

Taxe

Conform HCL nr. 372 din 16.12.2021, se instituie următoarele taxe pentru oficierea căsătoriilor:
    -  in zilele lucrătoare (luni – vineri) – 100 lei la sediul Primăriei;
    - in zilele de sâmbătă și duminică – 150 lei la sediul Primăriei și 200 lei în Parcul Central
    - in zilele declarate sărbători legale, conform Codului Muncii – 500 lei;
    - în situația în care nici unul dintre viitori soți nu are domiciliul sau reședința pe raza municipiului Zalău – 300 lei;

Close Search Window