administrator

- emiterea autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica si avizarea programului de functionare

- cerere (formular tipizat)

- act constitutiv al societatii sau autorizatie emisa in baza Legii nr. 300/2004 (copie)

- certificat de inregistrare in Registrul Comertului (copie)

- anexa la Certificatul de inregistrare sau certificat constatator emis in temeiul Legii nr. 359/2004, dupa caz (copie)

- acte doveditoare a dreptului de proprietate sau folosinta asupra spatiului si/sau terenului, planul de situatie cu releveul spatiului in care se desfasoara activitatea comerciala, documente de urbanism pentru constructiile noi sau care au suferit modificari (certificat de urbanism, autorizatie de construire, proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor)-copie

- cerere pentru avizarea programului de functionare (formular tip)

- acorduri ale vecinilor limitrofi (formular tip) cu care se invecineaza spatiul in plan orizontal si vertical, din care sa rezulte ca acestia sunt de accord cu programul de functionare, insotite de declaratia autentica a titularului activitatii prin care se confirma apartenenta semnaturilor. Aceste acorduri sunt necesare pentru toate unitatile situate in cladiri colective indiferent de ora pana la care se solicita program de functionare

- declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea pe tipuri a unitatii de alimentatie publica pentru unitatile neincluse in structurile de primire turistice, conform H.G. nr. 843/1999 sau certificat emis de catre Ministerul Turismului care atesta categoria localului pentru unitatile incluse in structurile de primire turistice (formular tip)

- tabel vizat de comerciant cu personalul angajat si dovada indeplinirii cerintelor profesionale pentru acesta, in efectuarea de activitati de alimentatie publica, conform Art. 5, alin. 3 din O.G. 99/2000

- contract pentru prestari servicii de salubrizare (copie)

- dovada achitarii taxei aferente eliberarii autorizatiei si a avizarii progrmaului de functionare

Close Search Window