System Administrator

Formulare onlineOnline forms

 • formular privind exprimarea consimțământului, conform OUG nr. 41/2016
 • cerere privind decontarea cheltuielilor cu hrana pentru cetățenii străini sau apatrizi găzduiți, aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și declarație pe proprie răspundere:  anexa 1;   anexa 1^1
 • cerere privind acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina:  anexa 2;   anexa 2^1

Formulare necesare în vederea obținerii informațiilor de interes public în baza legii 52/2003

 • formular pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

Formulare necesare în vederea obținerii informațiilor de interes public în baza legii 544/2001

 • cerere de informații de interes public
 • reclamație administrativă pentru nefurnizare informații publice

Formulare pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept public și privat, cu personalitate juridică română din municipiul Zalău, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică

Formulare utilizate în cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidența Persoanelor

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Impuneri și încasări Persoane Fizice și Juridice

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Fond Funciar, Registrul Agricol

 • cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (persoane juridice)
 • oferta vânzare teren - formular persoane juridice
 • cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice) 1 proprietar
 • cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice) 2 proprietari
 • cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice) 3 proprietari
 • cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice) 6 proprietari
 • oferta vânzare teren, 1 proprietar - formular persoane fizice
 • oferta vânzare teren, 2 proprietari - formular persoane fizice
 • oferta vânzare teren, 3 proprietari - formular persoane fizice
 • oferta vânzare teren, 6 proprietari - formular persoane fizice
 • comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - persoane fizice
 • comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - persoane juridice
 • cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare - persoane fizice
 • cerere pentru înregistrarea ofertei de cumpărare - persoane juridice
 • decizia persoanei fizice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător
 • decizia persoanei juridice privind alegerea preemptorului/potențialului cumpărător
 • cerere copie Registrul Agricol 1959-1963
 • cerere eliberare plan parcelar
 • cerere adeverință teren în proprietate (pentru burse, ajutoare sociale, coasigurat, etc.)
 • cerere eliberare atestat de producător
 • cerere eliberare/vizare carnet de comercializare
 • cerere tip – adeverință apia persoane fizice/juridice
 • declaratie blocuri fizice
 • declaratie înscriere în registrul agricol
 • cerere diverse Registrul Agricol
 • cerere înregistrare contract de arendă/contract de comodat în Registrul Agricol

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Urbanism si Amenajare Teritorială

 • cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
 • cerere pentru emiterea autorizației de construire sau desființare
 • cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
 • cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire sau desființare
 • cerere pentru calcularea taxelor necesare emiterii autorizației de construire sau desființare
 • cerere pentru emitere certificat de nomenclatură stradală și adresă
 • cerere pentru renunțare sau donație
 • cerere simplă
 • cerere aviz publicitate

Formulare utilizate în cadrul Serviciului Inspecția în Construcții

 • comunicare privind începerea execuției lucrărilor
 • comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
 • proces verbal de recepție la desființarea lucrărilor
 • proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire
 • panou de identificare a investiției
 • cerere simplă

Formulare utilizate în cadrul Biroului Cadastru

 • cerere eliberare adeverință privind delimitarea și suprafețele categoriilor de folosință (în cazul imobilelor cu construcții)
 • cerere eliberare adeverință privind destinația imobilului (intravilan-extravilan)
 • cerere eliberare adresă la vanzarea terenurilor extravilane
 • cerere vizare plan de incadrare în tarla
 • cerere eliberare plan de încadrare în zonă - suprapunere PUG

Formulare utilizate în cadrul Direcției Patrimoniu

 • cerere pentru închiriere teren pentru garaj preluat prin cumpărare
 • cerere pentru restituire sumă -  contravaloarea achitării chiriei pentru garaj/copertină
 • cerere pentru transfer sumă - contravaloarea achitării chiriei pentru teren
 • contract de vânzare-cumpărare garaj
 • cerere solicitare concesionare imobil sau teren
 • cerere pentru cumpărare locuință ANL
 • fisa apartamentului - individuală și informativă
 • cerere privind eliberarea atestatului de administrator de condominii pentru persoane fizice

Formulare utilizate în cadrul Direcției Corp Control, Serviciul Comercial și autorizări lucrări

 • formulare pentru emiterea autorizației pentru desfășurarea activității de alimentație publică:
  • cerere pentru autorizarea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică și/sau alte activități recreative și distractive
  • cerere pentru avizarea programului de funcționare
  • acord al vecinilor limitrofi referitor la programul de funcționare
  • declarație pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unității de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice
  • declarație pe proprie răspundere privind obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu
 • cerere pentru vizarea anuală /modificarea autorizaţiei pentru desfăşurare activităţii de alimentaţie publică și/sau alte activități recreative și distractive și a avizului programului de funcționare
 • declarație de notificare a vânzărilor de lichidare
 • cerere de eliberare a avizului de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare care afectează domeniul public și/sau privat al municipiului
 • notificare privind intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat al municipiului

Formulare utilizate în cadrul Serviciului de Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice

 • cerere eliberare permis de liberă trecere (PLT) la autovehiculele de trafig greu
 • cerere atribuire autorizație taxi
 • cerere eliberare autorizație pentru executarea serviciului public de transport persoane / bunuri în regim de taxi / în regim de închiriere
 • cerere prelungire valabilitate autorizație taxi
 • cerere modificare autorizație taxi
 • cerere eliberare autorizație pentru activitatea de dispecerat taxi
 • cerere eliberare certificat de înregistrare vehicul lent
 • cerere radiere vehicul lent
 • cerere de cesionare a unei autorizații taxi
 • cerere de vizare a autorizației de transport
 • cerere de modificare a autorizației de transport în regim de taxi
 • cerere - sterilizare câini cu stăpân - persoane fizice
 • cerere - sterilizare câini cu stăpân - persoane juridice

Alte formulare utilizate

 • formular de înscriere pentru concurs - funcționar public
 • formular de înscriere pentru concurs - personal contractual
 • cerere pentru eliberarea avizului pentru colectarea deșeurilor
 • declarație pe propria răspundere că imobilul nu face obiectul unui litigiu
 • cerere pentru atribuire teren, conform Legii 15/2003
 • cerere pentru declarare adunare publică
 • cerere tip
 • cerere de acordare a gratuității lunare la transportul public
 • cerere pentru constatarea si evaluarea pagubelor produse de animale sălbatice
 • cerere privind înscrierea în Programul privind casarea autovehiculelor uzate din mun. Zalău

Metodologia de calcul a duratei de completare a formularelor aprobată prin Dispoziția nr.1279 din 03.08.2023

Close Search Window