administrator

- obtinerii autorizatiei de construire

- cerere tip, formularul model F8, pentru emiterea autorizației de construire

- certificatul de urbanism în copie

- dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi

- documentația tehnică - D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent și un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului

- avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie

- studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenție la construcții existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanță energetică a clădirii și al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condițiile legii, un exemplar

- documentele de plată a taxei de eliberare a autorizației de construire, a taxei pentru timbru de arhitectură și a formularului de cerere, în copie

Close Search Window