administrator

Poliția LocalăLocal police

Date de contact

Adresa: Municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr.23/A
Tel/Fax: 0260 610178
e-mail: politialocalazalau@gmail.com

Programul de audiențe
Director executiv interimar: Lucian Trif
   - miercuri: 10:00 - 11:00

 Organigrama

Cariere

Transparența veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea 153/2017

     - la data de: 1 septembrie 2021
     - la data de: 1 martie 2021
     - la data de: 1 septembrie 2020
     - la data de: 1 martie 2020
     - la data de: 1 septembrie 2019
     - la data de: 1 martie 2019
     - la data de: 1 octombrie 2018

Legislația aplicabilă
 • Legea poliției locale  nr.155/2010
 • Hotărâre nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 • HCL nr. 106 /16.05.2011- înființare Poliția Locală Zalău
 • Lege nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
 • OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • Ordonanță nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 • HCL nr.73/2017 –permise de liberă trecere
 • HCL nr. 170/2007 privind obligațiile și  responsabilitățile  ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici,celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire, întreținere și înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în municipiului Zalău, modificată prin HCL nr.66/2008,HCL nr.60/2009,HCL nr.58/27.02.2018 și HCL nr.296/24.10.2019
 • HCL nr.165 din 24 mai 2018 privind aprobarea Politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, a noului regulament al Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Zalău-activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău și a noului Caiet de sarcini al activității de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău
 • HCL nr.140/30.05.2019 privind aprobarea completării  Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău-administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice de interes local din Municipiul Zalău, a modificării contractului de delegare/concesionare nr.36269 din 10.08.2010 și a tarifelor aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală
 •  Ordin Prefect nr. 248/18.09.2017- Comisia județeană pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, prevenirea delicvenței juvenile
 • OG 99/2000  privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
 • OUG  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ
 •  Lege 287/2009 privind Codul civil
 • Lege 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Legea nr. 554/2004 privind conteciosul administrativ
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 •  Lege nr.227/2015 privind Codul fiscal
 • Lege nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările ulterioare
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare
 • Ordinul 600/2018 al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
Close Search Window