System Administrator

Scutiri, bonificații și gratuități acordate de Primăria Municipiului Zalău în anul 2023

În acest an, Primăria Municipiului Zalău a acordat și acordă următoarele tipuri de scutiri, bonificații și gratuități:

  • 4 % pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2023;

În cazul achitării online prin intermediul site-urilor Platformă Contribuabili (zalausj.ro), www.ghiseul.ro , cât și prin intermediul stațiilor de plată de tip SelfPay, bonificatia este de:

  • 8 % pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2023;
  • În cazul contribuabililor persoane juridice, indiferent de metoda de plată aleasă de către aceștia, bonificația este 4 % pentru contribuabilii care plătesc cu anticipaţie impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2023.

2. Gratuitate pentru elevi și pensionari la transport public în comun;

3. Menținerea cotei aplicate asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane fizice, la 0,3%, cotă redusă de la 1,3%;

4. Menținerea cotei aplicate asupra valorii impozabile la clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice, la 1%, cotă redusă de la 1,3%;

5. Menținerea facilității fiscale constând în scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare pentru activitatea de deratizare și dezinsecție, acordată anumitor categorii de persoane, conform HCL nr. 376/2017;

6. Scutiri de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru 11 categorii de clădiri și terenuri, după caz:

   a) clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale;

   b) clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

   c) clădirile/terenurile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

   d) clădirile/terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

   e) clădirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

   f) clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

   g) clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (eroi Revolutie), respectiv, terenurile aferente acestor cladiri.

   h) clădirea folosită ca domiciliu și terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

   i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

   j) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

   k) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

7. Pe de altă parte, pentru clădirile și terenurile neîngrijite impozitul rămâne majorat cu 300%, la fel ca în anul 2022.

Scutirile, bonificațiile și gratuitățile menționate se acordă de Primăria Municipiului Zalău, din oficiu, tuturor persoanelor care au beneficiat de aceste facilități și în anul 2022.

Pentru cazurile noi, beneficiarul poate solicita acest lucru prin intermediul unei cereri depuse la primărie. De asemenea, prin intermediul proiectului de digitalizare, serviciul electronic - CERERE SCUTIRE IMPOZIT facilitează transmiterea acestei cereri online, accesând site-ul www.zalausj.ro, secțiunea Servicii electronice/Conectare fără autentificare/Cerere scutire impozit.

Close Search Window