System Administrator

Direcția de Asistență Socială preia cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie

Începând cu data de 09.10.2023, Direcția de Asistență Socială Zalău preia cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pentru sezonul rece și a suplimentului pentru energie, în conformitate cu prevederile Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie,.

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, și a suplimentului pentru energie, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun individual la  sediul Direcției de Asistență Socială Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 4-6, camera 11, de luni până joi între orele 8:00 – 14:00 și vineri între orele 8:00- 13:00.

Documentele care însoțesc cererea  tip sunt următoarele:

 • acte de identitate ale membrilor familiei (copie);
 • certificat de căsătorie/deces/sentință divorț, după caz (copie);
 • adeverințe cu veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii;
 • adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj pentru fiecare persoană majoră din familie;
 • document din care să rezulte calitatea de proprietar sau chiriaș a locuinței, copie după cartea de imobil, în cazul locuințelor sociale sau de necesitate;
 • factură de la E-ON Gaz, Electrica, ENEL sau alt furnizor de energie, după caz;
 • certificat de înmatriculare pentru posesorii de autovehicule (copie);
 • declarație privind acordul de utilizare a datelor personale.
 • Hotărârea judecătorească definitivă de încredințare în vederea adopției sau, dupa caz, de încuviințare a adopției, potrivit legii dacă este cazul;
 • Hotărârea judecătorească sau, dupa caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii dacă este cazul;
 • Decizia directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau, după caz, hotărârea judecatorească privind măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii dacă este cazul;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe perioada noiembrie 2023-martie 2024, familiilor cu venit mediu lunar net  de până la 1.386 lei/persoană, iar în cazul persoanei singure până la suma de 2.053 lei, pentru o singură sursă de încălzire, pe baza actului de proprietate sau altă formă de deținere a locuinței, cu condiția să nu dețină nici unul dintre bunurile cuprinse în anexa nr. 4 din H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.precum:

 • Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti.
 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/ producţie agricolă.
 • Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosfere "Delta Dunării".
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

 (*) Aflate în stare de funcţionare.

           -    Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

           -    Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.                                                             

Cuantumul lunar al ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprins între 25 lei și 250 lei la încălzirea cu gaze naturale, între 50 lei și 500 lei la încălzirea cu energie electrică, între 32 lei și 320 lei pe lună pentru persoanele sau familiile care folosesc combustibili solizi sau petrolieri, în funcție de veniturile pe membru de familie. Sprijinul financiar se acordă prin aplicarea reducerii din factura de consum, respectiv se acordă titularilor în cazul cererilor pentru încălzirea cu combustibili solizi sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie

       În perioada noiembrie 2023 – octombrie 2024, familiile ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei/membru de familie,  și persoanele singure cu venit de până la 2.053 lei, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

    a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; (În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună).

    b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

    c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

    d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

       Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, prin deducere din factura la utilități pentru energie electriză, gaze naturale și energie termică, direct titularului, prin casieria DAS, în cazul beneficiarilor care folosesc combustibili solizi și/sau petrolieri.

         Informații se pot obține la sediul DAS Zalău, Piata Iuliu Maniu nr. 4-6 sau la telefon0260 661769.

Close Search Window