REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU

       

CAPITOLUL l
Introducere

Consiliul Local al Municipiului Zalău ca autoritate deliberativă la nivelul Municipiului Zalău își are sediul în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu, numărul 3.
Consiliul Local al Municipiului Zalău este format dintr-un număr de 21 de consilieri locali.

Constituirea consiliului local al municipiului Zalău

ART. 1.(1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor va avea loc ședința de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarați aleși, pentru ședința de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
(2) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă ședință. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși de către biroul electoral de circumscripție, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, emițând în acest scop un nou ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la ședință a consilierilor absenți. Dacă absențele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forță majoră, cum ar fi: inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situații similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarați aleși, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare.Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesați la instanță de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale ai căror consilieri declarați aleși au lipsit nemotivat mai sunt supleanți. În caz afirmativ, prin același ordin se va dispune organizarea unei noi ședințe de constituire la care vor fi convocați supleanții.
(5) Dacă pe listele de candidați nu mai sunt supleanți sau aceștia refuză la rândul lor să se prezinte la ședință, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condițiile Legii privind alegerile locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, și la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au depus inițial liste de candidați, precum și candidații independenți care nu au fost declarați aleși la alegerile anterioare.
ART. 2. La ședința de constituire legal întrunita poate participa și primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
ART. 3.(1) Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârsta dintre consilieri, precum și pe cei 2 asistenți ai acestuia să preia conducerea lucrărilor ședinței. Asistenți ai președintelui de vârsta vor fi desemnați cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii ședinței se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul municipiului prezintă președintelui de vârsta și asistenților acestuia dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanților lor, așa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripție. Dosarele pot fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși care ocupă funcții incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, dosarul acestuia va fi însoțit de opțiunea scrisă pentru una dintre cele două funcții.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.
ART.4.(1) La reluarea lucrărilor consilierii declarați aleși vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabilește prin vot deschis, la propunerea președintelui de vârsta. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
(3) Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză.
(4) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în Hotărârea nr. 1.
ART.5.Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.4 alin. (3).
ART.6. (1) După alegerea comisiei de validare președintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia vă fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de președintele de vârsta, și se elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar sau dacă consilierii care dețin funcții incompatibile optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanților de pe aceeași listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscriși pe lista de candidați.
(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii nr. 115/2016 privind alegerea autorităților administrației publice locale.
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă.
(5) În cazul în care până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.
ART.7.(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.Hotărârea de validare sau invalidare poate fi atacată de cei interesați la instanță de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.
(3) Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.
ART.8.(1) După validarea mandatelor a cel puțin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Depunerea jurământului se face astfel: secretarul municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al ședinței. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid a consilierului în cauză.
(6) În cazul în care consilierul local declarat ales renunță la mandat înainte de validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanți, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parțiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
(7) După depunerea jurământului de către cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului local președintele de vârsta declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului că legal constituit se constată prin Hotărârea nr. 3.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Președintele de ședință

ART.9(1) După declararea consiliului local că legal constituit se procedează la alegerea președintelui de ședință. Alegerea se face prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție. Durata mandatului președintelui de ședința nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.
(3) După alegerea președintelui de ședință acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(4) Rezultatul alegerii președintelui de ședința se consemnează în Hotărârea nr. 4.
(5) Hotărârile nr. 1 - 4 se semnează de președintele de vârsta și de cei 2 asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acțiuni în justiție.
ART.10.(1) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
a) conduce ședințele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal;
d) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni.
(2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.

Alegerea viceprimarilor

ART.11.(1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție.
(3) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată.În acest scop fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierilor pe care dorește să îi aleagă votantul;
(4) Vor fi declarați aleși primii 2 candidați care au obținut votul majorității consilierilor în funcție.
ART.12. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi, acesta se constată prin Hotărârea nr.5.
ART.13. Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarilor, fără vreo altă formalitate.

Comisiile de specialitate

ART.14.(1) După constituire consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local în funcție de specificul activității din fiecare unitate administrativ teritorială.
(3) Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt: -Agricultura
-Activitati economico-financiare
-Activitati social-culturale, culte
-Învatamânt, sănătate și familie
-Amenajarea teritoriului și urbanism
-Munca și protecție socială
-Protectie copii
-Protecție mediu și turism
-Juridica și de disciplină
-Validare
(4) La nivelul Municipiului Zalău, se organizează un număr de 5 comisii, pentru următoarele domenii:
a). Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe;
b). Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat al municipiului Zalău;
c). Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină și relații cu cetățenii,
d). Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă, protecție socială, și sport;
e). Comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale minorităților, ordine publică.
(5) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
ART.15.(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.
(2) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita la dezbaterile sale și alte persoane.
(4) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.
ART.16.(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.
(3) În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 - 3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizația de ședința se va achita numai pentru activitatea desfășurată în comisia de bază.
ART.17. Fiecare comisie de specialitate își alege, prin votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.
ART.18.(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului său însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.
ART.19.(1) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;
b) convoacă ședințele comisiei;
c) conduce ședințele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;
f) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului său stabilite de consiliul local.
ART.20.(1) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;
b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor și proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului său însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.
ART. 21.(1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte de ședința de consiliu.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absență la ședință comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizație de ședință.
ART.22. Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară, de regulă, înaintea ședințelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.
ART.23.(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei președintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul ședinței o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de inițiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) și (3) se prezintă secretarului unității administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea și difuzarea acestuia către consilieri, o dată cu ordinea de zi.
ART.24.Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia.
ART.25.(1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței procesul-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.
(2) Președintele poate încuviință ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.
ART.26. Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
ART.27.(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componența nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de analiză și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.
ART.28. Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

Alte dispoziții (primar, secretar)

ART.29. (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către președintele de ședința se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de președintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în fața consiliului hotărârea de validare.
(2) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei raza teritorială se află comună sau orașul, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei.
(3) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul
ART.30.(1) După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de ședințe un loc distinct.
(3) Dacă la lucrările consiliului participă și prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții, aceștia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct.
ART.31. Primarul participă la ședințele consiliului și are dreptul să își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ședință.
ART.32.(1) Secretarul municipiului Zalău participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:
asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor în funcție;
avizează, pentru legalitate hotărârile consiliului local;
c) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
d) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;
e) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;
f) informează pe președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
g) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziție consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a ședinței anterioare, asupra conținutului cărora solicită acordul consiliului;
h) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
i) urmărește ca la deliberare și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 47 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
j) prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
k) contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
l) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
m) acordă membrilor consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu. Asemenea obligații revin și aparatului propriu al consiliului local.

(2) Secretarul îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului său însărcinări date de consiliul local privitoare la bună organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

CAPITOLUL lll – FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

1. Desfășurarea ședințelor

ART. 33. (1) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisa în cuprinsul invitației de ședință transmise consilierilor și se aduce la cunoștință locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
(4) Proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului se întocmește și se depune la secretarul unității administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie. Avizul comisiilor de specialitate nu este obligatoriu în cazul ședințelor extraordinare și a celor convocate de îndată (în cazul celor de forță majoră și de maximă urgență).
ART.34.(1) Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să își înregistreze prezența în evidență ținută de secretar în condica de prezență.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să comunice acest lucru președintelui de ședință sau secretarului municipiului.
ART.35. (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și, dacă este cazul, șefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele de ședința are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcție de mărimea acestuia.
ART.36.(1) Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
ART.37. Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
ART.38. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.
ART.39. În cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe dezbaterile. El poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.
ART.40. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Elaborarea proiectelor de hotărâri

ART.41.(1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimari sau de cetățeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unității administrativ-teritoriale și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoțite de un referat de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului, redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul unității administrativ-teritoriale și personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului va acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate.
ART.42.(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoștința consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare și cu invitația de a formula și depune amendamente.
(3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.
ART.43.(1) Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se transmit spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și compartimentelor de resort al aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor și compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreuna cu secretarul.
(2) Transmiterea materialelor de ședință și a ordinii de zi (proiecte de hotărâri, informări, rapoarte, etc.), se realizează în format electronic și se afișează public în format scanat, cu cel puțin 5 zile înainte de ședința de Consiliu local pe site-ul Primăriei Municipiului Zalău la adresa: www.zalăusj.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri. Materialele de ședință (proiectele de hotărâri și documentația anexată) se consultă de consilierii locali în format electronic (scanat), atât pe comisii, cât și în cadrul plenului în ședința de Consiliu Local, pe tabletele puse la dispoziție de Primăria Municipiului Zalău.
(3) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza și data de depunere a raportului și a avizului, avându-se grijă că raportul să poată fi trimis și comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către această a avizului.
(4) Inițiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea lor.
ART.44.(1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmește un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului unității administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitația pentru ședință.
ART.45. Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri, însoțite de avizul comisiei de specialitate și de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia.

Elaborarea actelor normative

Art.46. În cazul elaborării proiectelor de acte normative, prin grija Secretarului municipiului Zalău, se va asigura participarea activă la procesul de elaborare a cetățenilor și asocia?iilor legal constituite cu domiciliul /sediul în municipiul Zalău. În acest scop proiectele de acte normative vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Zalău, pe site-ul propriu și va fi publicat cel pu?in într-unul din ziarele locale.
Art.47. Aducerea la cunoștință publică se va face cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de dată în care va avea loc ședința consiliului local. Se va publica textul complet al proiectului de act normativ însoțit de o notă de fundamentare privind necesitatea adoptării actului respectiv, precum și termenul limita-care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data publicării, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris, propuneri, sugestii și opinii privind proiectul de act normativ. Propunerile, sugestiile și opiniile au valoare de recomandare.
Art.48. În cazul în care proiectul de act normativ are implicații asupra mediului de afaceri, anunțul referitor la elaborarea lui se va transmite asociațiilor de afaceri legal constituite și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate.
Art.49. Proiectul de act normativ se va transmite spre analiză și avizare autorităților publice interesate numai după definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulare.
Art.50. Proiectul de act normativ se dezbate public în situația în care acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.În acest scop se va publica un anunț care va cuprinde data și locul în care se va desfășura dezbaterea publică a proiectului.
Art.51. În vederea asigurării respectării procedurii de elaborarea a proiectelor de acte cu caracter normativ, conducătorul autorității publice va desemna o persoană din cadrul instituției, cu următoarele atribuții.
-sa țină evidența tuturor proiectelor de acte cu caracter normativ, într-un registru special constituit;
-sa asigure publicitatea proiectelor respective;
-sa primească și să țină evidența propunerilor, sugestiilor și opiniilor primite de la societatea civilă;
-sa comunice deîndată inițiatorului proiectul de act normativ însoțit de propunerile, sugestiile și opiniile primite în vederea definitivării proiectului.;
-sa îndosarieze toate proiectele de acte normative definitivate și să le pună la dispoziția celor interesați pentru a fi consultate.
-sa publice anunțul privitor la dezbaterile publice în cazul în care acestea au fost solicitate;
-sa multiplice și să distribuie solicitanților, contra cost, copii de pe proiectele actelor normative definitivate;
-sa întocmească și să asigure publicarea raportului anual în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 52/2003 privind transparentă decizională în instituțiile publice, republicată.
Art.52. Proiectele de acte normative pentru care s-a îndeplinit procedura stabilită de Legea 52/2003 privind transparentă decizională în instituțiile publice, republicată și prezentul Regulament, vor fi supuse spre aprobare Consiliului local.
Art.53.(1) În cazul reglamentarii unei situații speciale care, din cauza circumstanțelor sale excepționale impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun dezbaterii și adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

Procedura de vot

ART.54. (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis său secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită modalitate.
ART.55.(1) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru" și "contra". Secretarul unității administrativ-teritoriale va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică și pronunță cuvântul "pentru" sau "contra", în funcție de opțiunea sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
ART.56. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2), acestea fiind considerate nule.
(4) Constatarea modului de exprimare a votului secret prin buletin de vot este de competen?a Comisiei de validare care va întocmi un proces verbal de constatare privind rezultatul votului.
ART.57.(1) Hotărârile și alte propuneri se adopta cu votul majorității consilierilor prezenți, în afară de cazul în care, prin lege se dispune altfel.
(2) Abținerile se contabilizează la voturile "contra".
ART.58. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
ART.59 Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

CAPITOLOUL IV – ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIȚII ȘI INFORMAREA CONSILIULUI LOCAL

ART.60.(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarilor și secretarului municipiului, precum și conducătorilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului s-au ai serviciilor și unităților subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului.
ART.61. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoarea ședință a consiliului, sau oral, la proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.
ART.62.(1) Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul său unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.
ART.63.(1) Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate și soluționate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.


CAPITOLUL V – DISPOZIȚII PRIVIND STATUTUL ALEȘILOR LOCALI

ART.64. (1) Au calitatea de aleși locali consilerii locali, primarii și viceprimarii.
(2) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității locale și sunt responsabili în fața acesteia.
(3) În exercitarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică și sunt ocrotiți de lege.

CAPITOLUL VI – EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

ART.65. După declararea consiliului că legal constituit, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să-l poarte pe întreaga durată a mandatului. Atât legitimația cât și însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
ART.66. Modelul legitimației și cel al semnului distinctiv vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului iar costurile pentru confecționarea acestora vor fi suportate din bugetul local.
ART.67.(1). Calitatea de consilier local încetează la data declarării că legal constituit a noului consiliu local.
(2). Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala, inclusiv că urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
g) punerea sub interdicție judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;
i) deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - e) și h^1 hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanță de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.
ART.68. Consilierii locali pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință, care ia act de această și propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.
ART.69.-(1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(2)Prevederile art.67 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țara sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exercitarea mandatului se suspendă.
(3) Prevederile 67 alin. (2) lit. f) - h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești.
ART.70.-(1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.
(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul municipiului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.

CAPITOLUL VII – EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE PRIMAR

ART.71. Primarul își exercită drepturile și își îndeplinește îndatoririle ce îi revin pe întreaga durată a mandatului pentru care a fost ales.
ART.72.-(1)Primarul intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului după depunerea jurământului, al cărui conținut este prevăzut la art.8 alin. (1) din prezentul regulament.
(2). După depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmânează legitimația, care va fi semnată de președintele de ședință, un semn distinctiv al calității de primar, pe care acesta are dreptul să îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, precum și eșarfa în culorile drapelului național al României.
(3). Modelul legitimației de primar, al semnului distinctiv și al eșarfei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4). Eșarfa va fi purtată în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.
(5). Legitimația și însemnul de primar se pot păstra după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
ART.73. (1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.
(2).Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritoriala;
d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
e) punerea sub interdicție judecătorească;
f) pierderea drepturilor electorale;
f^1) pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minoritățili naționale pe a cărei listă a fost ales;
g) deces.
ART.74.-(1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.
(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul municipiului, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.
ART.75.-(1) Primarul poate demisiona, anunțând în scris consiliul local și prefectul. La prima ședință a consiliului, președintele de ședință ia act de această situație, care se consemnează în procesul-verbal și devin aplicabile dispozițiile art.74.
(2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreuna cu un extras din procesul-verbal al ședinței, se înaintează Ministerului Administrației și Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfășurării alegerilor pentru un nou primar.
(3) Prevederile art.69 alin. (1) se aplică și în cazul primarului.
(4) Primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în situațiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sănătate sau din alte cauze, chiar dacă acestea nu îi sunt imputabile. Prevederile art.69 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
(5) În cazurile prevăzute la art.73 alin. (2) lit. d) ,e) și f), încetarea mandatului poate avea loc numai după rămânerea definitivă și, după caz, irevocabilă a hotărârii judecătorești.


CAPITOLUL VIII – EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE VICEPRIMARI

ART.76.-(1).Municipiul Zalău are 2 viceprimari aleși din rândul consilierilor locali în condițiile Legii nr.215/2001 , cu modificările și completările ulterioare.
Viceprimarii sunt subordonați primarului și sunt înlocuitorii de drept ai acestuia, cărora le poate delega atribuțiile sale.
Viceprimarii sunt aleși cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia.
Schimbarea din funcție a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție.
Pe durata mandatului, primarul și viceprimarii primesc o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției de primar, respectiv de viceprimar, și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul și viceprimarii nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege.
Durata mandatului constituie vechime în muncă și în specialitatea studiilor absolvite.
Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.
Viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor că legal aleși, potrivit Legii 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și prezentului regulament.
(2) Exercitarea mandatului de viceprimar încetează odată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte.
(3) Mandatul de viceprimar , poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție, în condițiile Legii nr. 215/2001, republicată.

CAPITOLUL IX – PROTECȚIA LEGALĂ A ALEȘILOR LOCALI

ART.77.-(1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității, fiind ocrotiți de lege.
(2) Libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.
ART.78. Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
ART.79. Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravențională a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștința consiliului local și a prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
ART. 80.-(1) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de legea penală.
(2) De aceeași protecție juridică beneficiază și membrii familiei - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.
ART.81. Consilierii se pot constitui în grupuri în condițiile art.24-27 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

CAPITOLUL X – DREPTURILE ALEȘILOR LOCALI

ART.82.(1) Pe timpul exercitării mandatului de primar și viceprimar se suspendă contractul de muncă sau actul de numire al acestora în cadrul unei instituții ori autorități publice, respectiv regii autonome sau societăți comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităților administrativ-teritoriale.
(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, precum și cercetătorii științifici, ziariștii cu atestat profesional, oamenii de cultură și artă.
ART. 83.(1) În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.
(2)Funcțiile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular.
(3)În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către primar sau viceprimari, au loc reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite, corespunzător celor deținute de acestea, cu respectarea legislației în vigoare.
ART. 84.(1) La încetarea mandatului de primar și de viceprimar, persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau acte de numire. La stabilirea clasei și gradului de încadrare se vor lua în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publică alese.
(2) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa instanței de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.
ART. 85. Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor prevăzute la art.80 alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcție pe motive ce nu le sunt imputabile.
ART.86. La încetarea mandatului, primarii și viceprimarii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul și indemnizațiile lunare primite, în condițiile legii.
ART.87. Aleșii locali au dreptul de inițiativa în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
ART.88.-(1) Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință.
(2) Indemnizația de ședința pentru membrii consiliului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizația lunară a primarului.
(3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2), este de o ședință ordinară de consiliu și 1 - 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună.
(4) Plata indemnizațiilor se efectuează din veniturile proprii ale bugetelor locale.
(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii.
ART.89. Primarii și viceprimarii, au dreptul la o indemnizație lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
ART.90. Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.
ART.91. Consilierii care participă la ședințele de consiliu organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
ART.92.-(1) Primarii și viceprimarii beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum și de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
(2) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii au obligația de a informa, în prealabil, consiliul local, indicând durata acestora și perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgență, informarea se va face în prima ședință de consiliu, organizată după terminarea concediului.
(3) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în cazul viceprimarilor, se aprobă de către primar.
ART.93. Durata exercitării mandatului de primar și de viceprimar constituie vechime în muncă și în specialitate și se ia în calcul la promovare și la acordarea tuturor drepturilor bănești rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea și la recalcularea pensiei.
ART.94.(1) Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
(2) Consilierii locali, primarul, viceprimarii beneficiază de câte un abonament gratuit de parcare în Municipiul Zalău.
ART.95.(1) Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.
(2) Aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) aleșii locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.
(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate în instituțiile abilitate de lege.
ART.96.- (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.
(2).Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.
ART.97.- (1) Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali.
(2).În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitățile locale, structurile asociative legal constituite ale aleșilor locali vor fi consultate de către autoritățile administrației publice centrale în toate problemele de interes local.
ART.98.-(1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleșii locali sunt obligați să prezinte, la prima ședință ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate, în termen de 30 de zile de la data încheierii misiunii.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

CAPITOLUL XI – OBLIGAȚIILE ALEȘILOR LOCALI

ART. 99. Aleșii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.
ART. 100. Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și regulamentul de funcționare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
ART.101. Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
ART. 102. Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.
ART. 103.Aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
ART.104.- (1) Aleșii locali au obligația de a aduce la cunoștința cetățenilor toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului.
ART.105.Aleșii locali au îndatorirea de ași perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate.
ART.106.(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului său ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situațiile prevăzute în regulamentul de funcționare.
(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcționare a consiliului.
ART.107. Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități private.
ART.108. Prevederile legale în vigoare privitoare la declarația de avere se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL XII – RĂSPUNDEREA ALEȘILOR LOCALI

ART.109. Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.
ART.110.(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.
ART.111.-(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de ședință;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizației de ședință, pentru 1 - 2 ședințe.
(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e) și f) de către consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.
ART. 112. La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte regulamentul.
ART.113.-(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.
ART.114.(1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.
(2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.
ART.115. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.
ART.116.(1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
ART.117. Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.
ART.118. Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.
ART. 119. În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui.
ART.120.(1) Sancțiunile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.
(2) Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.
ART.121.Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art.111 alin. (1) lit. a) - d).
ART.122.(1) Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizației cu 5 – 10% pe timp de 1 – 3 luni;
d) eliberarea din funcție.
(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit.a) și b) se aplică prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.
(3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) și d), cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.
(4) Aplicarea sanc?iunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale unității administrativ-teritoriale sau a locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(5) La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și copletările ulterioare.
ART.123. Împotriva sancțiunii prevăzute la art. 122 alin (1) lit. c) și d) persoane în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă ne este obligatorie.
ART.124. Primarii pot fi revocați din funcție în urma unui referendum, în condițiile și în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XIII – REGISTRUL DE INTERESE

ART.125.-(1) Consilierii locali, primarul și viceprimarii sunt obligați să depună declarații de avere și declarații de interese la persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău (doamnei Ghirasin Rozalia – consilier – Serviciul Resurse Umane, Salarizare, camera 30).
(2) Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personale și irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.
(3) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei nr.1 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
(4) Declarațiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, și cuprind funcțiile și activitățile prevăzute în anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
ART. 126.-(1) Declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 30 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității.
(2) Persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere și de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
(3) În termen de cel mult 30 zile de la data încheierii mandatului său a încetării activității, persoanele prevăzute de lege au obligația să depună o nouă declarație de avere și declarație de interese.
ART.127. Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău.
(2) Un exemplar al declarației privind interesele personale se păstrează de către persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău. într-un dosar special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declarației de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.
(4) Modelul declarației este prevăzut în H.G. nr.489 / 2005 pentru aprobarea modelului declarației privind interesele personale ale aleșilor locali.
ART.128. (1) Persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău, să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese are următoarele atribuții:
a) primesc, înregistrează declarațiile de avere și declarațiile de interese și eliberează la depunere o dovadă de primire;
b) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese;
c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;
d) evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției;
e) asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituției și a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestora și se arhivează potrivit legii;
f) trimit Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
g) întocmesc, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declarațiile de avere și declarațiile de interese în acest termen și informează de îndată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare;
h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmesc note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.
(2) Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declarațiile de avere și declarațiile de interese, însoțită de punctele de vedere primite, se transmite Agenției până la data de 1 august a aceluiași an.
(3) Dacă, în termen de 10 zile de la primirea declarației de avere și a declarației de interese, persoană responsabilă sesizează deficiențe în completarea acestora, vor recomanda, în scris, pe bază de semnătură sau scrisoare recomandată, persoanei în cauză rectificarea declarației de avere și/sau a declarației de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării. Rectificarea declarației poate fi inițiată și de către aleșii locali, în termen de 40 de zile de la depunerea inițială. Declarația de avere și/sau declarația de interese rectificată pot/poate fi însoțite/însoțită de documente justificative.
(4) Declarația de avere și/sau declarația de interese depuse/depusă, împreună cu documentele justificative, se trimit/se trimite de îndată Agenției, în copie certificată.
(5) Până la expirarea termenului de depunere a declarației de avere și/sau a declarației de interese rectificate, Agenția nu poate declanșa procedurile prevăzute de prezenta lege, în condițiile în care sunt depuse în termenul legal.
ART.129. (1) Agenția Națională de Integritate exercită următoarele atribuții, cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității, dreptului la apărare și bunei administrări:
a) verifică declarațiile de avere și declarațiile de interese;
b) efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege;
ART. 130. Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
soț, soție sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
o sociatate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;
o altă autoritate din care fac parte;
orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
o asociație sau fundație din care fac parte.
ART.131. În declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:
a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociație sau fundație din care fac parte.
ART.132 . În declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:
a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor;
b) veniturile obținute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică și natura colaborării respective;
c) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta depășește 5% din capitalul societății;
d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 10.000 lei;
e) asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;
g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;
h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;
i) lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teritoriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;
j) cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale; orice cadou sau donație primită de aleșii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituții ori autorități;
k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor și consilierilor locali.
ART.133.-(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situațiile prevăzute la alin.(1), consilierii locali sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.
(4) Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
ART.134. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condițiile prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
ART.135. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor art. 133 sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată.
ART.136.-(1) Nedepunerea declarației privind interesele personale în termenul prevăzut de art. 79 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației.
(2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.
ART.137. Cadourile și orice beneficii meteriale nedeclarate sunt supuse confiscării.
ART.138. Fapta aleșilor locali de a face declarații privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.
Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.125 din 27 aprilie 2017 și intră în vigoare de la data aprobării.© Primaria Municipiului Zalau