Poliția Locală Zalău

 

Legislația aplicabilă

 • Legea poliției locale nr.155/2010
 • Hotărâre nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 • HCLnr. 106/16.05.2011- înființare Poliția Locală Zalău
 • Lege nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
 • Legea nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
 • OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 • Ordonanță nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 • HCL nr.73/2017 privind aprobarea regulamentului privind desfășurarea circulației vehiculelor pentru transport de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău
 • HCL nr. 170/2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice, pentru buna gospodărire, întreținereși înfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei în municipiului Zalău, modificată prin HCL nr.66/2008, HCL 60/2009 și HCL nr.58/27.02.2018
 • HCL 57/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău
 • HCL nr.213 dinn 27 august 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcurilor de joacă din municipiul Zalău
 • HCL nr.269 din 17 octombrie 2005 privind adoptarea unor măsuri de organizare și amenajare a domeniului public și privat al municipiului Zalău
 • HCL nr.297 din 30 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Zalău
 • HCL nr.165 din 24 mai 2018 privind aprobarea politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public și privat al municipiului Zalău, a noului Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău –activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al municipiului Zalău și a noului Caiet de sarcini și activități de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al municipiului Zalău
 • Ordin Prefect nr.248/18.09.2017 Comisia județeană pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic, prevenirea delicvenței juvenile
 • OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
 • OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
 • Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun
 • Legea 24/2007
 • privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
 • Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
 • Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
 • OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
 • Legea nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
 • Lege 287/2009 privind Codul civil
 • Lege 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 privind conteciosul administrativ
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările ulterioare

 

 

Date de contact

Adresa: Municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu nr.23/A
Tel/Fax: 0260 610178
e-mail: politialocalazalau@gmail.com

 

Programul de audiențe

Director executiv - Horvat Călin Ovidiu
   - miercuri: 10:00 - 11:00

 Organigrama

 

Cariere

 

Transparența veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea 153/2017

     - la data de: 1 septembrie 2019
     - la data de: 1 martie 2019
     - la data de: 1 octombrie 2018

© Primăria Municipiului Zalău