administrator

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 28 ianuarie 2021, orele 09:00

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada ianuarie-martie 2021.

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru amenajare drum în continuarea străzii Sărmaș și racordare la utilități” str. Sărmaș și continuarea acesteia, beneficiar Zaha Ioan, ca reprezentant al proprietarilor de terenuri din zona studiată prin documentația privind aprobarea PUZ.

       Documentatie

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire ansamblu rezidențial”, str. Ștefan cel Mare nr. 134, beneficiar Energyzal LTD SRL.

       Documentatie

4.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2021 a excedentului bugetar al anului 2020, pentru secțiunea de dezvoltare.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Zalău în anul 2021.

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub formă de tichet social pentru grădiniţă, de pe raza municipiului Zalău.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere prin atribuire directă către partide politice și birouri parlamentare a spațiilor aflate în domeniul public sau privat al UAT – Municipiul Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Zalău și administrarea Consiliului Local în proprietatea publică a Statului Român, a imobilului  teren în suprafață de  6528 mp, situat în extravilanul Municipiului Zalău, necesar  realizării lucrării de utilitate publică de interes național "Secțiunea 3B-Tunel rutier  cu profil de autostradă în zona Meseș"  din cadrul obiectivului de investiții  "Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea".

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Zalău, pentru anul  școlar 2021-2022.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat pentru învățământul DUAL, în cadrul Liceului Tehnologic “Mihai Viteazul” pentru anul școlar 2021-2022.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”.

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din Municipiul Zalău” și modificarea Hotărârii de Consiliu local al Municipiului Zalău nr. 395 din 29 noiembrie 2018.

13.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF colectivă nr.56467-C1 Zalău (CF colectivă 7968-vechi), nr. top 111/a/1/2.110/3/XIV, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 40, bl. D40, ap.14, parter.

14.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U16 Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U17, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, bl. D115, ap. B/1/2, parter.

15.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului identificat în CF nr. 51372-C1-U17 Zalău, nr. cadastral 1953-C1-U18, situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 93, bl. D115, ap. B/1/3, parter.

16.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei folosinței gratuite acordată Clubului Sportiv Municipal Zalău prin contractul de comodat nr. 7922 din 08.02.2017.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27790 din 12.09.2002.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii gimnaziale „Simion Bărnuțiu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27776 din 12.09.2002.

19.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunurilor recepționate în baza Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor  nr. 67217 din 03.12.2020.

20.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 74 din 20 februarie 2020 de aprobare a vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri nr.10C, bloc IAIFO.

21.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 91 din 27 februarie 2020 de aprobare a vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului nr.15 bloc DM 11.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a  beneficiarilor de ajutor social  şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău.

23.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice ce se desfăşoară pe raza municipiului Zalău, constituită în temeiul  Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfăşurarea adunărilor publice, actualizată.

24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabularii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilelor, terenuri intravilane, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public strada Merilor și str. I. Ghica și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

25.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabularii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 2 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

26.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 46 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Constantin Brâncoveanu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

27.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz casării bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat al municipiului Zalău pe anul 2020.

28.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Sport Club Municipal Zalău  a unui microbuz tip 16 + 1locuri, marca OPEL CIBRO-MOVANO, proprietatea Municipiului Zalău.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna decembrie 2020.

30.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 8 din 25 ianuarie 2018 actualizată prin HCL nr.29 din data de 31 ianuarie 2019, prin HCL nr.21 din 23 ianuarie 2020 și prin HCL nr.418 din data de 23 decembrie 2020, ca urmare a stabilirii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021.    

31.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 46,08 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

                            

Diverse

 

 

 

 

  

Close Search Window