administrator

Ordine de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 30 iunie 2022, orele 09:00

 

Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului local din data de 19 aprilie 2022, 28 aprilie 2022, 12 mai 2022, 17 mai 2022, 20 mai 2022, 25 mai 2022 precum și a Ordinii de zi pentru ședința ordinară din 30 iunie 2022

Depunerea jurământului de noul consilier local validat, d-nul Breje Claudiu din partea PNL

1.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 punctul 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 334 din 10.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru introducere în intravilan, reglementare și urbanizare zonă” zona Fermei Pomicole Meseșul, beneficiari Pădurean-Pop Vasile și soția Pădurean-Pop Maria.

   Documentatie

3.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării a 5 ”Obiecte de design” din Parcul Municipal Central.

4.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Poliției Locale Zalău a două încăperi din imobilul situat pe b-dul M.Viteazu nr.23A.

5.Proiect de hotărâre privind transmiterea în  folosința gratuită a Palatului Copiilor a unor spații suplimentare situate în incinta Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Zalău în vederea desfășurării activității unității de învățământ și pentru sediu.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării de Municipiul Zalău a activității “Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială”, cod CAEN 8412, pentru Planetariu; respectiv “Activități de gestionare a sălilor de spectacole”, cod CAEN 9004, pentru sala de spectacole, ca activități secundare în cadrul Cinematografului Scala situat în Municipiul Zalău.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău – activitatea de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr.66/31.03.2022.

8.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare/concesionare a anumitor activități din cadrul serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău, a anumitor activități din cadrul serviciului de salubrizare și a serviciului de canalizare, activitatea de colectare, canalizare și evacuare a apelor pluviale nr. 36269 din 10.08.2010, încheiat cu S.C Citadin Zalău S.R.L, aprobat prin HCL nr.208/06.08.2010.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în administrarea S.A.D.P. Zalău în baza Proceselor Verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în administrarea S.A.D.P. Zalău și concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L.

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 (Covid 19) - Liceul Reformat Wesselenyi Zalău” al Liceului Reformat Wesselenyi.

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Prevenirea răspândirii SARS COV-2 la Liceul Tehnologic Voievod Gelu Zalău” al Liceului Tehnologic Voievod Gelu.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Sf. Vineri, nr. 10 D, bloc IAIFO,sc. B, ap. 11, în favoarea titularului contractului de închiriere.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social - Centrul de zi pentru persoane vârstnice ”Tinerețe fără bătrânețe” – serviciu destinat persoanelor vârstnice din cadrul  Direcției de Asistență Socială Zalău.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna mai 2022.

16.Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în cazurile de violență domestică la nivelul municipiului Zalău.      

17.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului reprezentând apartamentul nr. 12, situat la etajul 1 al blocului GD8, str. Pietriș, nr. 5 din municipiul Zalău, identificat în Cartea Funciară colectivă 5251/N Zalău, cu nr. cad. 6096 Zalău – teren cu blocul GD 8 (UI-12).

18.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întăbulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenurilor intravilane de 3 mp, identificat cu nr. cadastral 61876, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Făgetului, respectiv, terenul intravilan de 40 mp. identificat cu număr cadastral 61875, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Brașovului și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

19.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 111 mp, identificat cu număr cadastral 75027, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

20.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 17 mp, identificat cu număr cadastral 75052, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

21.Informarea nr. 47826 din 15.06.2022 cu privire la deplasarea domnului primar Ionel Ciunt în Norvegia.

22.Proiect de hotărâre privind actualizarea programului anual de activitate al SC Citadin Zalău SRL, pentru activitățile de întreținere, reparații curente și reparații capitale străzi, întreținere și reparații colectare și canalizare ape pluviale, întreținere și amenajare cursuri de ape necodificate, aprobat prin HCL 204/21.06.2022.

23.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ”Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023, Etapa II” și abrogarea Hotărârii de consiliu local al municipiului Zalău nr. 390 din 10.12.2020.

24.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din municipiul Zalău” și abrogarea art. 1-4 ale hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 163 din 27 mai 2021.

 

Diverse

Close Search Window