System Administrator

Reincadrare terenuri intravilane

Primăria Municipiului Zalău, anunță că începând cu 01 ianuarie 2022, conform prevederilor art.23, alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.23, pct.A din Legea nr.7/1996 –Legea cadastrului și publicitații imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 112 din Ordinul nr. 700/2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, suprafețele de teren situate în intravilanul Municipiului Zalău, pe care sunt edificate construcții sau au fost emise autorizații de construire,  se încadrează la categoria teren cu construcții.

Proprietarii imobilelor reîncadrate conform celor menționate  mai sus, au posibilitatea ca până la data de 30.06.2022, să depună o cerere pentru reintroducerea/redarea în circuitul agricol a unei părți din suprafața terenurilor așa cum este prevăzut în HCL nr.372/16.12.2021, Anexa nr.7  -  Regulamentul privind reintroducerea/redarea în circuitul agricol a terenurilor situate în intravilanul Municipiului Zalău, cerere la care vor anexa  acte de carte funciară actualizate, din care rezultă încadrarea corectă pe categorii de folosință.

În baza extraselor de carte funciară în care să figureze categoriile de folosință ale terenurilor depuse sau a titlurilor de proprietate (acolo unde terenurile nu au fost notate în cartea funciară), organul fiscal va proceda la recalcularea impozitului inclusiv pe anul 2022, cu condiția ca cererea însoțită de documente să fie depusă până la data de 30.06.2022.

Close Search Window