System Administrator

2009

Nr Titlul hotarârii Detalii
367
HOTĂRÂREA NR.367   privind atestarea apartenen ței unui imobil la domeniul privat al Municipiului Zalău
366
HOTĂRÂREA NR.366   Privind completarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Zalău nr.334/07.12.2009 privind stabilirea modalităților de gestionare a locațiilor din Municipiul Zalău pe care se vor amplasa chioșcuri, precum și a activităților permise a se desfășuraîn acestea
365
HOTĂRÂREA NR.365   privind modificarea art.19 alin.2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului public de transportîn regim de taxi șiîn regim deînchiriere pe raza municipiului Zalău aprobat prin HCL nr.57/2008
364
HOTĂRÂREA NR.364   Privind acordul Consiliului Local al Municipiului Zalăuîn vederea  amplasării  unei statui pe domeniul public al Municipiului Zalău și stabilirea locației acesteia
363
HOTĂRÂREA NR.363   Privindînsușirea Raportului de evaluare al investitiei „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERĂ PE STRĂZILE LACULUI, CASCADEI SI TIPOGRAFILOR”, acceptarea donației oferită de investitorii acestei lucrări și aprobarea achiziționării cu plată a  unei părți din aceasta respectiv cuprinderea investitiei  În domeniul public al Municipiului Zalău
362
HOTĂRÂREA NR.362   de aprobare a Regulamentului privind gestionarea taxei speciale pentru serviciul public de salubri zare - deratizare, dezinsecție la nivelul municipiului Zalău
361
HOTĂRÂREA NR.361   privind repartizarea locuinței de necesitate din Zalău, str. Păcii nr.15, bloc T1, scara C, apartament nr.42, proprietate publică a municipiului Zalău, familiei Glodan Aurelia din loc.Românași nr.300  
360
HOTĂRÂREA NR.360   Se aprobă dareaîn administrarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău – ca modalitate a gestiunii directe – a anumitor activitati din cadrul serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, a anumitor activitati din cadrul  serviciului de salubrizare si a activitatii de evacuare a apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților din cadrul serviciului de canalizare, precum  si a   sistemelor  de utilitati publice/intrastructura edilitar -urbana aferente acestor servicii
359
HOTĂRÂREA NR.359   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal    ZONĂ DE LOCUIT – GRĂDINA DOCHIEI – ZALAU”
358
HOTĂRÂREA NR.358   privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  “Bazin deînot și zonă adiacentă “ zona Farkaș Domb – Municipiul Zalău
357
HOTĂRÂREA NR.357   privind modificarea tarifelor practicate de către SC Ave Sălaj Ecoserv SRL pentru prestarea serviciului public de salubrizare
356
HOTǍRÂREA NR.356   privind achizitionarea de catre municipiul Zalau a unui teren in suprafata de 249 mp in vederea realizarii unei stații de pompare in cadrul obiectivului de investiții “REABILITARE ȘI EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE îN MUNICIPIUL ZALĂU”  
355
HOTǍRÂREA NR.355   privind aprobarea documentației tehnico – economice aferente obiectivului nou de investiții “REABILITARE CLADIRE CAPELA MORTUARA SI AMENAJARE CLADIRE ANEXA”din municipiul Zalău
354
HOTĂRÂREA NR.354   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului nou de investiții “Modernizare str. Andrei Șaguna” din municipiul Zalău”  
353
HOTĂRÂREA NR.353   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții "Pod de beton armat peste valea Mițiiîn loc. Mița, municipiul Zalǎu, județul Sălaj”
352
HOTĂRÂREA NR.352   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții “Complex agroalimentarîn zona centrală a municipiului Zalău”
351
HOTĂRÂREA NR.351   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului  de investiții, ”CRESA  - cartier Meses str.Al.Lapusneanu , municipiul Zalau” jud. Salaj
350
HOTĂRÂREA NR. 350   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului  de investiții, ”Gradinita cu program prelungit  - cartier Meses str.Al.Lapusneanu, municipiul Zalau” judetul Salaj
349
HOTĂRÂREA NR.349   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat  pe  anul 2009
348
HOTĂRÂREA NR.348   privind modificarea Anexei II pct.20 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Zalău nr.316/09.11.2009 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău
347
HOTĂRÂREA NR.347   privind aprobarea transmiteriiîn  folosința gratuită a Centrului de Transfuzie Sanguină Zalău a imobilul proprietatea municipiului Zalău  situat  pe Str.Simion Bărnuțiu nr.91- Bl.H2,în  scopul desfasurarii de activitati medicale
346
HOTĂRÂREA NR.346   privind  insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafata de 404,0 mp,  situat in cartierul Meses din municipiul Zalau, proprietatea d-nei Katona Erica Terezia  si aprobarea achizitionarii acestuia
345
HOTĂRÂREA NR.345   Privind alocarea unor sume din  bugetul pe anul 2009 al  Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale,în vederea premierii sportivilor de performanță
344
HOTĂRÂREA NR.344   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau la proiectul cu titlul „Program deîmbunătățire a eficacității organizaționale a Primăriei municipiului Zalău prin pregătirea resurselor umane și restructurare organizațională - PROEF Zalău”
343
HOTĂRÂREA NR.343   Privind completarea HCL nr.316/09.11.2009 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău
342
HOTĂRÂREA NR.342   privind acordul Consiliului local al Municipiului Zalău în vederea scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Zalău, fără defrișare, a unei suprafețe de teren de 2643 mp
341
H OTĂRÂREA NR.341   privind acordul Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru transmitereaîn folosință gratuită de către Direcția de Sănătate Publică Sălaj,în calitate de administrator, a 3încăperi situate la mansarda imobilului situatîn Piața I.Maniu nr.11,în favoarea Școlii Postliceale Sanitare Sălaj
340
HOTĂRÂREA NR.340   privind concesionarea directă a unui teren, proprietatea publica Municipiului Zalău - administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, str.Simion Barnutiu, nr.24, adiacent ap.2 din bl. B41 scara C,în favoarea numitilor  Feder Ioan și Feder Maria,  În vederea extinderii construcțiilor existente
339
HOTĂRÂREA NR.339   Privind modificarea  Statului de functii  respectiv a Organigramei  Direcției de Asistență Socială Comunitară  Zalău
338
HOTĂRÂREA NR.338   privind acordul  Consiliului local al Municipiului Zalău  În vederea scoaterii temporare din fondul forestier proprietatea publică  a municipiului Zalău, fără defrișare, a unei suprafețe de teren de 15 mp
337
HOTĂRÂREA NR.337   Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau oferită de proprietarii Ungurușan Gheorghe și soția Ungurușan Domnica Rodica
336
HOTĂRÂREA NR.336   Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau oferită de proprietarii Boda Marton Istvan și soția Boda Erjyi
335
HOTĂRÂREA NR.335   privind aprobarea indemnizației lunare stabiliteîn favoarea administratorului special la     SC Uzina Electrică Zalău SA
334
HOTĂRÂREA NR.334               Privind stabilirea modalităților de gestionare a locațiilor din Municipiul Zalău pe care se vor amplasa chioșcuri, precum și a activităților permise a se desfășuraîn acestea
333
HOTĂRÂREA NR.333     Privind stabilirea destinației de „ teren de sport” pentru imobilul - terenîn suprafață de 6327 mp amplasatîn localitatea Stâna – localitate componentă a Municipiului Zalău, și trecerea acestuiaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău prin completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133/04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău
332
HOTĂRÂREA NR.332   Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren intravilan, proprietatea privată a Municipiului Zalău, identificatîn CF nr.5309 nr.topo 1122/2/a/2în suprafață de 150 mp
331
HOTĂRÂREA NR.331   privind aprobarea numărului de posturi ,a organigramei respectiv a statului   de functii  ale aparatului de specialitatea al Primarului municipiului Zalau
330
HOTĂRÂREA NR.330   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat pe anul 2009 și alocarea unei sume din bugetul local
329
HOTĂRÂREA NR.329   privind respingerea cererii SC EURO-ACTIV SRL de acordare a facilității fiscale prevăzute de art.286 alin.6 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
328
HOTĂRÂREA NR.328   privind aprobarea desfășurării  de către operatorul de transport  SC Tur Cento Trans SRL - Bădăcin de activități conexe transportului rutier – respectiv de autogarăîn municipiul Zalău, str.Tudor Vladimirescu nr.58
327
HOTĂRÂREA NR.327   Privind acceptarea unei  donatii in domeniul public al Municipiului Zalau  oferită de proprietarii Vele Liviu și soția Vele Ana
326
HOTARÂREA NR.326   privind  redistribuirea sumelor ce se aloca din redevența anului 2009 datorata de S.C. Uzina Electrica Zalău S.A. in vederea realizarii  unor lucrări de reparații capitale
325
HOTĂRÂREA NR.325   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
324
HOTĂRÂREA NR.324   privind modificarea Regulamentului pentru stimularea atragerii de investitoriîn vederea susținerii dezvoltării economice durabile a municipiului Zalău și acordarea de facilități fiscaleîn caz de calamități naturale aprobat prin Hotar ârea nr.158/09.06.2009
323
HOTĂRÂREA NR.323   privind  Însușirea Raportului de evaluare  cuprinzând valorile de piață a  imobilelor  terenuri situateîn intravilanul Municipiului Zalăuîn vederea valorificării dreptului de proprietate  de către Municipiul Zalău
322
HOTĂRÂREA NR.322   privind completarea HCL nr.142/27.04.2009 pentruînchirierea căsuțelor de lemn, proprietatea municipiului Zalău
321
HOTĂRÂREA NR.321   privindîncheierea Protocolului de colaborareîntre Municipiul Zalău și  Direcția pentru Sport a județului Sălajîn vederea susținerii și promovării sportului de masă și sportului de performanțăîn municipiul Zalău
320
HOTĂRÂREA NR.320 privind stabilirea destinației imobilului „Clubul Tineretului” pentru desfășurarea de activități cultural- artistice și sediu administrativ al Casei Municipale de Cultură Zalău respectiv al Ansamblului Artistic Porolissum
319
HOTĂRÂREA NR.319   Privind aprobarea vânzării  prin  licitație publică deschisă a apartamentelor nr.39, nr.68, nr.76 și nr.91 din imobilul Bl. SCCM, str.Dumbrava nr.50, proprietatea privată a Municipiului Zalău
318
HOTĂRÂREA NR.318   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
317
HOTĂRÂREA NR.317   Privind acceptarea unei  donatii oferita  Direcției  de Asistență Socială Comunitară Zalău constândîn echivalentul sumei de 15.000 euro,  oferita  de către  Funda ția ROADîn parteneriat cu Clubul Rotary
316
HOTĂRÂREA NR.316   privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău
315
HOTĂRÂREA NR.315   privind aprobarea tarifului pentru serviciile prestate de către Ocolul Silvic Stejarul pentru gospodărirea fondului forestier proprietatea municipiul Zalău
314
HOTĂRÂREA NR.314   privind aprobarea Contractului de prestări servicii ce se vaîncheia Între Primăria municipiului Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău și rectificarea bugetului local
313
HOTĂRÂREA NR.313   privind aprobarea concesionării  prin  licitație publică deschisa a unui  teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, administrarea Consiliului local al municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu, in suprafata de 2156  mp  În vederea realizării unei baze sportive (teren de minifotbal cu suprafata de joc artificială – patinoar artificial)
312
HOTĂRÂREA NR.312   privind trecerea unui imobil teren proprietatea Municipiului Zalău, din domeniul public  În domeniul privat,însușirea Raportului de evaluare a acestuia  și vânzareaîn favoarea titularului construcțiilor edificate pe acest imobil
311
HOTĂRÂREA NR.311   privind stabilirea prețului de pornire a licitației pentru vânzarea de buștean gater din speciile: fag, gorun, paltin
310
HOTĂRÂREA NR.310 privind scutirea Asociației Lumea Animalelor de la plata taxei pe clădiri pentru imobilul situatîn mun. Zalău, str. Corneliu Coposu, P.T. 6, proprietatea municipiului Zalău, deținut de Asociație cu titlu de folosință gratuită
309
HOTĂRÂREA NR.309   Privind  concesionarea directă a unui teren, proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, str.Tudor Vladimirescu , bl.Dalia, adiacent apartamentului nr.6,în favoarea SC EURO TRANS UNIVERSAL SRL Zalău,în vederea extinderii construcției existente – spațiu comercial
308
HOTARÂREA NR.308   privind modificarea Listei de investitii pe anul 2009 avand sursa de finantare fondul de rulment
307
HOTĂRÂREA NR.307   privind stabilirea modalitatii de valorificare a unor mijloace fixe aprobate pentru casare prin H.C.L. al Municipiului Zalău nr.33 din 23 febr.2009, ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune nr.2 din 16.05.2006,  Încheiat cu Compania de Apă Someș S.A, aflateîn evidență și gestionarea acestora până la casarea efectivă a acestora
306
HOTĂRÂREA NR.306   Privind cuprindereaîn domeniul public al Municipiului Zalău și transmitereaîn folosință gratuită a rețelelor de alimentare cu energie electric ă din cadrul obiectivelor de investiții “Alimentare cu energie electric ă Grădina Onului, cartier Ortelec din municipiului Zalău” c ătre SC Electrica Transilvania Nord SA SDFEE Zalău
305
HOTĂRÂREA NR.305   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau la proiectul cu titlul ”Sistem Informatic Integratîn Primăria Zalău”
304
HOTĂRÂREA NR.304   Pentru modificarea HCL nr.272/28.09.2009 privind cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău a bunurilor  realizate În cadrul obiectivului de investiții „Amenajare acces carosabil și pietonal, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială pentru parcelele din Grădina Onului, cartier Ortelec din Municipiul Zalău“
303
HOTĂRÂREA NR.303   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente proiectului „Sistem informatic Integratîn Primăria Zalău”
302
HOTĂRÂREA NR.302   privind aprobarea Statului de functii al Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău
301
HOTARAREA NR.301   privind  insusirea raportului de evaluare a terenului in suprafata de 147,5 mp, situat in cartierul Meses din municipiul Zalau, proprietatea d-lui Damsa Claudiu si aprobarea achizitionarii acestuia,  in vederea realizarii lucrarilor cadrul obiectivului de investitii „Amenajare acces carosabil si pietonal, alimentare cu apa, canalizare menajera, pluviala si iluminat public in cartier Meses„ din municipiul Zalau
300
HOTĂRÂREA NR. 300   Privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Chirilă Alin Florin și Chirilă Marius Ionuț
299
HOTĂRÂREA NR.299   Privind alocarea unor sume din  bugetul pe anul 2009 al Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale
298
HOTǍRÂREA NR.298   privind aprobarea includerii in lista cu obiectivele de investitii finantate din imprumutul pe anii 2009-2010 a obiectivelor de investitii: „ Echipare tehnico – edilitara, acces carosabil si pietonal – Prelungire strada Ion Neculce – strada Mango – strada George Cosbuc (pana la intersectia cu strada N. Titulescu)” „Pod de beton armat peste valea Sarmas, racordat la strada Sarmas”
297
HOTĂRÂREA NR.297   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat pe anul 2009
296
HOTĂRÂREA NR.296   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
295
HOTǍRÂREA NR.295   privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „Amenajare acces carosabil și pietonal, alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, iluminat public și alimentare cu energie electrică pentru consumul casnic  Cartier Crângului”
294
HOTĂRÂREA NR.294   privind atestarea apartenen ței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Zalău
293
HOTĂRÂREA NR.293   privindînlocuirea unui repre z entant al Consiliului Local al municipiului Zalău În Adunarea Generală a Acționarilor la SC TRANSURBIS SA ZALĂU
292
HOTĂRÂREA NR.292   Privind transmitereaîn folosință gratuită a spațiuluiîn suprafață de 14,5 mp proprietatea publică a municipiului Zalău, situat pe B-dul Mihai Viteazul, nr.23/A, Zalău, județul Sălaj,în favoarea Poliției Comunitare Zalău, având destinația de arhivă
291
HOTĂRÂREA NR.291   privind aprobarea modificării Statutului Fotbal Club Zalău urmare a retragerii unui asociat al acestui club sportiv
290
HOTĂRÂREA NR.290   privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „Sens giratoriu și amenajări pe b-dul Mihai Viteazulîn zona stației CFR Zalău”
289
HOTĂRÂREA NR.289   privind  cuprinderea  obiectivului nou de investiții „Stație pentru transportul public de persoane”în lista de investiții la capitolul 8402 Transporturi – cap. B – și alocarea unei sume din bugetul local – respectiv din fondul de rezervă  bugetară  În vederea asigurării  sursei de finanțare a acestuia
288
HOTĂRÂREA NR.288   Privind suportarea cheltuielilor aferente  taxei de participare a d-lui consilier local Hodiș Andrei  la evenimentul Global Forum – ediția a  XVIII-a  dedicat  problemelor economice, politice și sociale
287
HOTǍRÂREA NR.287   privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului nou de investiții “REGULARIZAREA VĂII SĂRMAȘ“ din municipiul Zalău
286
HOTǍRÂREA NR.286   privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului nou de investiții RETELE DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE - ORTELEC“ din municipiul Zalău, varianta I
285
HOTĂRÂREA NR.285   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului nou de investiții “Amenajare acces carosabil și pietonal pe str.Gh.Doja, tronson: intersecția str.C.Coposu cu str.Gh.Doja-Fundația Acasă ” din municipiul Zalău
284
HOTĂRÂREA NR.284   privind interzicerea desfășurării de mese festive organizate de către unitățile de alimentație publică și structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică,între orele 23,00-7,00
283
HOTĂRÂREA NR.283   Privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului local al municipiului Zalăuîn Adunarea Generală a Clubului Sportiv Fotbal Club  Zalău
282
HOTĂRÂREA NR.282   Privind aprobarea participării Consiliului Local  al Municipiului Zalău prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău  În  parteneriat cu Societatea Handicapaților Zalău, la dezvoltarea proiectului cu titlul: Centru de consiliere, formare și asistență la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități  În cadrul programului „ Facilitare de tranziție 2007/19343.03.03 – Integrareaîn societate a tinerilor aparținând minorităților naționale și grupurilor dezavantajate”
281
HOTĂRÂREA NR.281   privind aprobarea participarii Municipiului Zalau prin Consiliul Local al Municipiului Zalau la Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizare de spatii verzi in localitati si aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “EXTINDERE PARC MUNICIPAL PADURE BRADET” din municipiul Zalau  
280
HOTĂRÂREA NR.280 privind  alegerea  președintelui de ședinta ce va conduce ședințele Consiliului local al municipiului Zalăuîn perioada octombrie-decembrie  2009  
279
HOTĂRÂREA NR.279   privind  aprobarea  efectuării demersurilor  necesareîn vederea  vânzării prin licitație publică a imobilului de la adresa Bd. Mihai Viteazul nr.21, Bl IJGCL, sc C, identificatîn CF col 5349 nr. topo 691/1/1,690/1/b/1/XXV/II – AP. 25/2în suprafață de 73,24 mp, proprietate privată a Municipiului Zalău
278
HOTĂRÂREA NR.278   Privind cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău a lucrărilor „Amenajare parc municipal Pădure Brădet “ și stabilirea modului de administrare a acestora
277
HOTĂRÂREA NR.277   privind suspendarea temporară a activității Regiei Autonome Ocolul Silvic Stejarul Zalău
276
HOTĂRÂREA NR.276   privindînsușirea Raportului de actualizare  a evaluării locuințelor pentru tineri situateîn Bl.O3, str.Olarilor nr.64, Zalău, stabilirea valorii de vânzare a acestor locuințe și aprobarea vânzării terenului aferent blocului O3
275
  HOTĂRÂREA NR.275   privind acordul Consiliului Local al municipiului Zalău pentruînchirierea de către Direcția de Sănătate Publică Sălajîn calitate de administrator, a unei părți din imobilul situatîn municipiul Zalău P-ța iuliu Maniu nr.11
274
HOTĂRÂREA NR.274   Privind cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău a bunurilor realizateîn cadrul obiectivului de investiții “Rețea de canalizare menajeră pe str. Cetinei și str. Gh.Doja din municipiul Zalău”
273
HOTĂRÂREA NR.273 Privind acceptarea unei  donatii in domeniul public al Municipiului Zalau  oferită de proprietarii Pop Paul Vasile și soția Pop Lăcrimioara
272
HOTĂRÂREA NR.272   Privind cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău a bunurilor realizateîn cadrul obiectivului de investiții “Amenajare acces carosabil și pietonal, alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială pentru parcelele din Grădina Onului, cartier Ortelec din Municipiul Zalău“
271
HOTĂRÂREA NR.271   Privind acceptarea unei  donatii in domeniul public al Municipiului Zalau  oferită de proprietarii Mihalcea Dumitru Dorel și soția Mihalcea Mirela Adriana
270
  HOTĂRÂREA NR.270   privind modificarea anexei 2 la HCL nr.138/2006 privind concesionarea serviciului public local de transportîn comun de călătoriîn municipiul Zalău
269
HOTĂRÂREA NR.269   privind propunerea de atribuireîn proprietatea numiților Droj Ioan Petru și Droj Viorica a unei suprafețe de teren proprietatea Statului Român,  situatîn intravilanul municipiului Zalău, str.Margaretelor, nr.14
268
HOTĂRÂREA NR.268   Privind acceptarea unor  donații  În domeniul privat al Municipiului Zalău constândîn 2 magazii adosate căsuțelor de lemn nr.1 și nr.2 situateîn P-ța 1 dec.1918 oferite  de către SC A&M BAMBU SRL și  SC MONDO GELATO SRL
267
HOTĂRÂREA NR.267   Privind acceptarea unei donații oferită  Municipiului Zalău de către ASOCIAȚIA  CENTRUL DE VOLUNTARIAT  ZALĂU   , atribuirea unei denumiri parcului de joacă din zona str.Corneliu Coposu lângă blocurile K1 și K2  –Zalău respectiv transmiterea acestuiaîn administrarea DGADP Zalău
266
HOTĂRÂREA NR.266   Privind cuprindereaîn domeniul privat al  Municipiului Zalău a mobilierului de joacă achiziționat  În urma lucrărilor Parc de joacă din cart.Păcii  , atribuirea unei denumiri parcului de joacă din zona din cart.Păcii lângă blocurile P13 și P14  – Zalău respectiv transmiterea acestuiaîn administrarea DGADP Zalău
265
HOTĂRÂREA NR.265   privind modificarea HCL nr.236/24.08.2009 privind cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău a lucrărilor tehnico edilitare realizate la blocurile de locuințe ANL Cartier Dumbrava Nord etapa I și stabilirea modului de administrare a acestora
264
HOTĂRÂREA NR.264   privind aprobarea modificării  nivelului redevenței datorate Consiliului local al Municipiului Zalău de către SC Uzina Electrică Zalău SA precum și a nivelului cotei de dezvoltare – cercetare
263
HOTĂRÂREA NR.263   rectificarea bugetului Serviciului public de urmărire șiîncasare a taxelor speciale aprobat pe anul 2009
262
  HOTĂRÂREA NR.262   privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu   “Locuinta familiala D+P+M „ strada Andrei Muresanu 
261
HOTĂRÂREA NR.261   privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Zalău, al Direcției Publice Comunitare de Evidență a persoanelor Zalău, al Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău și al Serviciului Public Poliția Comunitară Zalău
260
HOTĂRÂREA NR.260   Privind aprobarea a desființării unor anexe gospodărești și a efectuării unor lucrări de modernizare la imobilului situat la adresa din strada 22 Dec.1989 nr.9în vederea realizării „Centrului pilot de Referință pentru boli rare”
259
HOTĂRÂREA NR.259   Privind aprobarea  bugetului actualizat al proiectului “Supraetajare și reabilitare termică Școala generală Mihai Eminescu”din municipiul Zalău
258
HOTĂRÂREA NR.258   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau la proiectul cu titlul : ”Reabilitarea Școlii Gimnaziale Gheorghe Lazăr„ și a cheltuielilor aferente acestui proiect
257
HOTĂRÂREA NR.257   privind aprobarea  redistribuirii unor sumeîntre investițiile aprobate a fi finanțate din creditul contractat pe anii 2009 și 2010
256
HOTĂRÂREA  NR.256   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat pe anul 2009
255
HOTĂRÂREA NR.255   Privind majorarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul III 2009
254
  HOTĂRÂREA NR.254   privind propunerea de clasare a imobilelor „Casăînc. De sec.XX”  Zalău P-ța Iuliu Maniu nr.9  respectiv „Fosta primărie a orașului” Zalău strada Unirii nr.15
253
HOTĂRÂREA NR.253   privind adoptarea unor măsuri privind  gestionarea  taxelor speciale instituite la nivelul Municipiului Zalău
252
HOTĂRÂREA NR.252   privind alocarea unei sume din bugetul local – respectiv din fondul de rezervă  bugetară
251
HOTĂRÂREA NR.251   Privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Cosma Dorin Silviu Ioan și soția Cosma Septimia Flavia  
250
HOTĂRÂREA NR.250   Privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarul Erdodi Istvan
249
HOTĂRÂREA NR.249   Privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarul Kovacs Irina Elisabeta
248
HOTĂRÂREA NR.248   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
247
HOTĂRÂREA NR.247   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL CU PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE B-dul Mihai Viteazu nr.63”  Municipiul Zalău
246
HOTĂRÂREA NR.246   privind  validarea  mandatului de consilier local al d-lui HODIȘ ANDREI DORIN     candidat al Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 1 iunie 2008
245
HOTĂRÂREA NR.245   privind  constatareaîncetării  prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui HAIDUC VASILE candidat al PDL și vacantarea locului acestuia  
244
HOTĂRÂREA NR.244 Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al municipiului Zalau oferita de proprietarii Ember Ioan Marin si sotia Ember Letitia
243
HOTĂRÂREA NR.243 Privind aprobarea organizarii de catre Primaria Municipiului Zalau a Cupei Municipiului Zalau la tenis - categoria veterani +35 de ani si alocarea unei sume din bugetul pe anul 2009 necesara desfasurarii acestei competitii sportive
242
HOTĂRÂREA NR.242 Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al municipiului Zalau oferita de proprietarii Sabau Vasile Coriolan si sotia Sabau Simona Marcela
241
HOTĂRÂREA NR.241 Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al municipiului Zalau oferita de proprietarii Lungu Ionel Cristinel si sotia Lungu Floare
240
HOTĂRÂREA NR.240 Privind aprobarea in domeniul public al municipiului Zalau - administrarea Consiliului local al municipiului Zalau prin trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Companiei Nationale de Autostrazi a tronsonului din drumul national european E81 - DN 1F Cluj Napoca - Carei km.80+641 la km.81 +135 necesar realizarii investitiei "Amenajare acces carosabil si pietonal pe str.Gheorghe Doja tronson intersectia str.Gh. Doja cu str.Corneliu Coposu - Fundatia Acasa"
239
HOTĂRÂREA NR.239 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului nou de investitii "Amenajare trotuare Cartier Ortelec din municipiul Zalau"
238
HOTĂRÂREA NR.238 Privind aprobarea participarii Consiliului local al municipului Zalau la proiectul cu titlul: "Reabilitarea Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar" si a cheltuielilor aferente acestui proiect
237
HOTĂRÂREA NR.237 Privind aprobarea redistribuirii unor sume intre investitiile aprobate a fi finantate din creditul contractat pe anii 2009 si 2010
236
HOTĂRÂREA NR.236 Privind cuprinderea in proprietatea publica a municipiului Zalau a lucrarilor tehnico edilitare realizate la blocurile de locuinte ANL Cartier Dumbrava Nord etapa I si stabilirea modului de administrare a acestora
235
HOTĂRÂREA NR.235 Privind abrogarea pozitiei nr.10 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.133/04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Zalau - Sectiunea Piete, Grup Social, Poligon Auto, Rampa Spalare Auto, Statie de Asfalt si trecerea imobilului in domeniul privat al municipiul Zalau 
234
HOTĂRÂREA NR.234 Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau oferita de proprietarii Lupu Costel si sotia Lupu Mariana
233
HOTĂRÂREA NR.233 Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al municipiului Zalau oferita de proprietarii Silaghi Dumitru si sotia Silaghi Lidia
232
HOTĂRÂREA NR.232 Privind atribuirea denumirii "Aleea Soarelui" unei strazi publice din municipiul Zalau - PUZ "Ansamblu de locuinte Rezervoare Bradet - extindere strada Cetinei"
231
HOTĂRÂREA NR.231 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu administrativ - P+1E, Show Room si Hala Industriala", b-dul Mihai Viteazul - Parc Industrial Vest, municipiul Zalau 
230
HOTĂRÂREA NR.230 Privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea avizului de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Zalau si al Statului Roman aflat in administrarea Consiliului Local al municipiului Zalau
229
HOTĂRÂREA NR.229 Privind aprobarea utilizarii fondului de dezvoltare constituit in anul 2008, in vederea achizitionarii unor bunuri de catre S.C. Compania de Apa Somes S.A. Cluj Napoca
228
HOTĂRÂREA NR.228 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat pe anul 2009
227
HOTĂRÂREA NR.227 Privind alocarea unor sume din fondul de rulment al Consiliului local al municipiului Zalau
226
HOTĂRÂREA NR.226 Privind aprobarea drepturilor banesti personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la si de la locul de munca
225
HOTĂRÂREA NR.225 Privind repartizarea locuintei de necesitate din Zalau, str.Pacii nr.15, bloc T1, scara C, apartament nr.42, proprietate publica a municipiului Zalau, str.Porolissum nr.74
224
HOTĂRÂREA NR.224 Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara Zalau a imobilului "Magazie", proprietatea publica a municipiului Zalau, situat in Piata Iuliu Maniu, nr.9, in scopul derularii activitatii de distribuire de alimente persoanelor defavorizate conform HG nr.600/2009
223
HOTĂRÂREA NR.223 Privind schimbarea destinatiei unei unitati locative situata in Zalau, str.Sf.Vineri nr.10/a, bl.IAIFO, corp B+C, apartament B9
222
HOTĂRÂREA NR.222 Privind concesionarea directa in favoarea S.C. Temelia S.R.L. Zalau a unui teren, proprietatea Statului roman - administrarea Consiliului local al municipiului Zalau, situat in municipiul Zalau, Aleea Astrei, adiacent bl.G160, in vederea extinderii constructiilor existente 
221
HOTĂRÂREA NR.221 Privind concesionarea directa in favoarea S.C. Eco Solution S.R.L. Zalau a unui teren, proprietatea Statului roman - administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, situat in municipiul Zalau, Aleea Astrei, adiacent bl.G160, in vederea extinderii constructiilor existente
220
HOTĂRÂREA NR.220 Privind concesionarea directa in favoarea S.C. Salvosan Ciobanca S.R.L. Zalaua unui teren, proprietatea Statului Roman - administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalau, situat in municipiul Zalau, str.Dumbrava nr.48, adiacent imobilului Centru de Investigatii Medicale de Inalta Performanta Zalau, in vederea extinderii constructiilor existente si realizarii unui acces secundar
219
HOTĂRÂREA NR.219 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investitii "Lucrari tehnico-edilitare Sala de Sport Scoala Gimnaziala George Cosbuc ", cartier Ortelec, str.Moigradului nr.3, municipiul Zalau
218
HOTĂRÂREA NR.218 Privind redistribuirea sumelor alocate, din redeventa aferenta anului 2009, pentru realizarea unor lucrari de reparatii capitale, la S.C. Uzina Electrica Zalau S.A.
217
HOTĂRÂREA NR.217 Privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a Politiei Municipiului Zalau - Compartimentul Politiei de Proximitatea camerelor nr.3 si 4 din imobilul situat pe Str. Dumbrava nr.48 Bl.C3, in scopul derularii activitatii de consiliere a cetatenilor din cartierele Dumbrava I, Dumbrava II si Dumbrava Nord
216
HOTĂRÂREA NR.216 Privind validarea mandatului de consilier local al d-lui POP VIOREL candidat al PNL la alegerile locale din 1 iunie 2008
215
HOTĂRÂREA NR.215   privind constatarea incetarii prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui Girdan Emanoil candidat PNL si vacantarea locului acestuia  
214
HOTĂRÂREA NR.214   Privind aprobarea efectuării unei  deplasări in strainătate
213
HOTĂRÂREA NR.213   Privind acordul trecerii din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Administrației și Internelorîn domeniul privat  al municipiului Zalău și administrarea Consiliului local, a imobilului teren, inclusiv construcțiile, situat  În perimetrul municipiului Zalău – “Sub Meseș”
212
HOTĂRÂREA NR.212   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „ Pod de beton armat peste Valea Zalăuluiîn zona fântânii arteziene de pe str. C.D.Gherea ” din municipiul Zalău
211
HOTĂRÂREA NR.211   Privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Șandor Radu Nicolae și soția Șandor Cristina Ioana
210
HOTĂRÂRE A NR.210   Privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Păvălaș Vasile și soția Păvălaș Viorica
209
HOTĂRÂREA NR.209   Privind atribuirea unor denumiri de străziîn municipiul Zalău 
208
HOTĂRÂREA NR.208   Privind atribuirea unei denumiri de străziîn  municipiul Zalău 
207
HOTĂRÂREA NR.207   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „Reparatii capitale la cladirea Primariei” municipiului Zalau
206
HOTĂRÂREA NR.206   Privind rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat pe anul 2009
205
HOTĂRÂREA NR. 205   privind modificare art.2 și 3 ale HCL nr.354/24.11.2008 privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalău la proiectul cu titlul „ Supraetajare și reabilitare termică Școala generală Mihai Eminescu” din municipiul Zalău
204
HOTĂRÂREA NR.204   Privind Însușirea de către Consiliul local al municipiului Zalău a protocolului de predare-primire a cabinetelor medicale din unitățile deînvățământ  
203
HOTĂRÂREA NR.203   privind aprobarea amplas ării unei plăci comemorative pe imobilul situatîn Zalău, str.22 Decembrie 1989, nr.50
202
HOTĂRÂREA NR.202   Privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri  Între Municipiul Zalau prin Consiliul local al municipiului Zalău și SC Giorgiani Impex S.R.L.
201
HOTĂRÂREA NR.201   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
200
HOTĂRÂREA NR.200   Privind  concesionarea directă  a unui teren, proprietatea privată a Statului Român - administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazul nr.58, bl.T2, sc.C, adiacent apartamentului nr.1,în favoarea SC HOSU COMPACT SRL Zalău,  În vederea extinderii construcției existente – prestări servicii
199
HOTĂRÂREA NR.199   Privind acordul trecerii din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Administrației și Internelorîn domeniul public al municipiului Zalău și administrarea Consiliului local, a imobilului teren, inclusiv construcțiile, situatîn perimetrul municipiului Zalău – “Sub Meseș”
198
HOTĂRÂREA NR.198   Privind Închirierea imobilului Punct Termic nr.4 situatîn Zalău, str. Simion Bărnuțiu zona bl. H-uri, prin licitație publicăîn vederea desfășurării unor activități cultural – artistice, sportive
197
HOTĂRÂREA NR.197   privind modificarea anexei 2 la HCL nr.138/2006 privind concesionarea serviciului public local de transportîn comun de călătoriîn municipiul Zalău
196
HOTĂRÂREA NR.196   Privind completarea și modificarea HCL nr.25/07.05.1992 privind concesionarea in favoarea Sucursalei judetene Salaj - Zalau a CEC a terenului situat in Zalau, b-dul Mihai Viteazul langa sediul CEC in suprafata de 231,60 mp in vederea extinderii sediului unitatii
195
HOTĂRÂREA NR.195   privind  concesionarea directă  a unui teren, proprietatea publica a  Municipiului Zalău - administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, str.Simion Barnutiu, nr.24, adiacent ap.2 din bl. B41,în favoarea SC Petzone SRL,în vederea extinderii construcțiilor existente
194
HOTĂRÂREA NR.194   Privindînchirierea prin licitație publică a unui imobilîn suprafață de 39,24 mp, situatîn Zalău, la adresa str.B.N.Antal nr.1, proprietatea privată a Municipiului Zalău
193
HOTĂRÂREA NR.193   Privind transmitereaîn folosință gratuită a imobilului Punct Termic nr.6 proprietatea publică a municipiului Zalău, situat pe str.Corneliu Coposu, Zalău, județul Sălaj,în favoarea Asociației  “Lumea Animalelor”
192
HOTĂRÂREA NR.192   privind   aprobarea participării și a contribuției financiare a Consiliului local al Municipiului Zalău la proiectul „Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice „Tinerețe fără Bătrânețe”  din municipiul Zalău
191
HOTĂRÂREA NR.191   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului nou de investiții “Centru multifuncțional pentru persoane vârstnice “Tinerețe fără bătrânețe” din municipiul Zalău”
190
HOTĂRÂREA NR.190   privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Construire două case familiale – D+P+M”, strada Slt.Tușer Teodor
189
HOTĂRÂREA NR.189   privind zonarea terenurilor intravilane situate in perimetrul administrativ al Municipiului Zalău
188
HOTĂRÂREA NR.188   privind  alegerea  președintelui de ședinta ce va conduce ședințele Consiliului local al municipiului Zalăuîn perioada  iulie-septembrie 2009
187
HOTĂRÂREA NR.187   privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Zalău nr.368 din 10.12.2007 privind stabilirea modalitatii de acordare a subvențiilor de la bugetul local al  municipiului Zalău  pentru activitatea de transport public local in comun de calatori 
186
HOTĂRÂREA NR.186   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat  pe  anul 2009 și alocarea unei sume din fondul  de rulment
185
HOTĂRÂREA NR.185   privind aprobarea efectuării demersurilor pentru deschiderea procedurii de insolvență,în vederea reorganizării judiciare a SC Uzina Electrică Zalău SA conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
184
HOTĂRÂREA NR.184   Privind aprobarea scăderii din evidentele financiar contabile a sumei de 410.000 lei, reprezentând  aportul de capital  in bani la SC Publiserv SA Zalău.
183
HOTĂRÂREA NR.183   privind z onarea terenurilor extravilane situate in perimetrul administrativ al Municipiului Zalău
182
HOTĂRÂREA NR.182   privind modificarea anexelor 1 și 2 la HCL nr.138/2006 privind concesionarea serviciului public local de transportîn comun de călătoriîn municipiul Zalău  
181
HOTĂRÂREA NR.181   privind aprobareaîncheierii unei Convenții privind Acordul direct ce se vaîncheia cu Banca Europeană de Investiții, convenție având ca părți  Municipiul Zalău, Județul Sălaj, Judetul Cluj și alte 6 unități administrativ-teritoriale din județul Sălaj  respectiv Cluj
180
HOTĂRÂREA NR.180   privind aprobarea cuprinderiiîn domeniul public al Municipiului Zalău - administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău a tronsonului din drumul national european E 81 de la km. 80+700 la km 81+500 necesar realizării investitiei ,,Amenajare acces carosabil  si pietonal pe str.Gheorghe Doja tronson intersecția str.Gh.Doja cu str.Corneliu Coposu – Fundația Acasă”
179
HOTĂRÂREA NR.179   privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  pentru realizareaîn municipiul Zalău a unei locuințe individuale izolate,cu regim deînălțime D+P+M (str.M.Eminescu)
178
HOTĂRÂREA NR.178   privind  stabilirea modalitatii de finantare a activitatii de administrare a domeniului public  prestată de către  DGADP Zalău si rectificarea bugetului local pe anul 2009
177
HOTĂRÂREA NR.177   privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a domeniului public al municipiului Zalău de către Direcția Generală de Administrare a Domeniului PublicZalău
176
HOTĂRÂREA NR.176   privind  retragerea dreptului de administrare din favoarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău asupra unui imobil teren-parcare publică, situatîn municipiul Zalău, strada Unirii si transmiterea acestuia in folosința gratuită a Consiliului Județean Sălaj 
175
HOTĂRÂREA NR.175   privind  retragerea dreptului de administrare din favoarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău asupra unui imobil situatîn municipiul Zalău B-dul Mihai Viteazu nr.68 si schimbarea destinatiei acestuia
174
HOTĂRÂREA NR.174   Privind aprobarea efectuării unei  deplasări de către Fanfara Promenada din cadrul Ansamblului artistic Porolissum Zalau
173
HOTĂRÂREA NR.173   Privind aprobarea bugetului  revizuit si sursele de finantare ale  proiectului  „Reabilitare Scoala Gimnazială Gh.Lazăr din municipiul Zalău „ depusîn cadrul Programului Operational Regional Axa 3.4
172
HOTĂRÂREA NR.172   privind atribuirea unor denumiri de str ăzi  si a denumirii  unui cartier  din    municipiul Zalău 
171
HOTĂRÂREA NR.171   privind aprobarea documentatiei tehnico - economice aferentă obiectivului  nou de investiții: „Echipare tehnico-edilitară, acces carosabil și pietonal – Prelungire strada Ion Neculce – strada Mango - strada George Coșbuc (până la intersecția cu str.N.Titulescu)” din municipiul Zalău, județul Sălaj  
170
HOTĂRÂREA NR.170   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului nou de investiții: „Amenajare acces carosabil și pietonal, alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, iluminat public și alimentare cu energie electrică pentru consumul casnic cartier Merilor” din municipiul Zalău, județul Sălaj  
169
HOTĂRÂREA NR.169   privind propunerea de atribuireîn proprietatea numiților Kulcsar Gabriela și Kulcsar Zoltan a unei suprafețe de teren proprietatea Statului Român,  situatîn intravilanul municipiului Zalău, str.Stadionului, nr.22
168
HOTĂRÂREA NR.168   privind aprobarea realizării a două turnuri romane din lemn, prin utilizarea materialului lemnos din fondul forestier proprietatea Municipiului Zalău-administrarea RA Ocolul Silvic Stejarul
167
HOTĂRÂREA NR.167   privind aprobarea asocierii  Municipiului Zalău cu unitățile administrativ-teritoriale: comunele Cuzăplac, Camăr, Carastelec, Crișeni și Boghișîn vedereaînființării  Asociației Silvice Stejarul Zalău având ca scop gestionareaîn comun a fondului forestier proprietatea publică și/sau privată a acestora
166
HOTĂRÂREA NR.166   Privind acceptarea unei  donații  În domeniul public al Municipiului Zalău constândîn 1 bucată foișor parc și 3 bucăți pergole alei oferită de către SC A&C CONSTRUCT SRL, respectiv predarea acestor bunuriîn administrarea DGADP Zalău
165
HOTĂRÂREA NR.165   privind  aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinateînchirierii  din imobilele Blocuri ANL (6 blocuri P+3E) cartier Dumbrava Nord, strada Viitorului si a unui apartament din Bl.Corp B+C Str.Sfânta Vineri  nr.10 A
164
HOTĂRÂREA NR.164   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat  pe  anul 2009
163
HOTĂRÂREA NR.163   privind aprobarea listei de priorități privind solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, precum și a listei privind solicitanții care nu au acces la aceste locuințe
162
HOTĂRÂREA NR.162   Privind schimbarea destinației unei unități locative din imobilul situatîn Zalău, str.Sf.Vineri nr.10/a, bl.IAIFO corp B+C, din locuință de necesitateîn locuință destinatăînchirierii pentru tineri
161
HOTĂRÂREA NR.161               Privind repartizarea unui spațiu locativ – locuință de necesitate din imobilul Bl.B4, str.Iuliu Coroianu nr.4, ap.nr.1
160
HOTĂRÂREA NR.160   Privind aprobareaîncheierii Contractului de finanțare și a Acordului directîntre SC Compania de Apă Someș  SA Cluj, autoritățile locale, Asociația Regională pentru dezvoltarea  Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș Tisa  pe de o parte și Banca Europeană de Investiții pe de altă parte
159
HOTĂRÂREA NR.159   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la și de la locul de muncă
158
HOTĂRÂREA NR.158   privind aprobarea Regulamentului pentru stimularea atragerii de investitoriîn vederea susținerii dezvoltării economice durabile a municipiului Zalău și acordarea de facilități fiscaleîn caz de calamități naturale
157
HOTĂRÂREA NR.157   Privind alocarea unei sume din  bugetul pe anul 2009 al Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale
156
HOTĂRÂREA NR.156   privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.138/2006, privind concesionarea serviciului public local de transportîn comun de călătoriîn municipiul Zalău
155
HOTĂRÂREA NR.155 Privind acceptarea unei donatii de catre Directia de Asistență Socială Comunitară Zalău constândîntr-un autoturism nou marca Dacia Logan F2 Prestige oferit de Asociația Prader Willi România - Zalău  
154
HOTĂRÂREA NR.154   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă  
153
HOTĂRÂREA NR.153   Privind aprobarea vânzării  apartamentului nr.57 din imobilul Bl. SCCM, proprietatea privată a Municipiului Zalău, către titularul contractului deînchiriere
152
HOTĂRÂREA NR.152   Privind stabilirea  destinației de locuință de necesitate pentru apartamentul nr.7 din imobilul nr.85, str.22 Decembrie 1989, proprietatea privată a Municipiului Zalău
151
HOTĂRÂREA NR.151   Privind transmitereaîn folosință gratuită a spațiului de la adresa P-ța Iuliu Maniu nr.3-5, ap. nr.5, proprietatea publică a Municipiului Zalău,în favoarea Muzeului Județean de Istorie și Artă  Zalău
150
HOTĂRÂREA NR.150   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat pe anul 2009
149
HOTĂRÂREA NR.149     Privind acceptarea unei  donatii in domeniul public al Municipiului Zalau  oferită de proprietarii Pop Petru Pavel și soția Pop Claudia Ana
148
HOTĂRÂREA NR.148   Privind acceptarea unei  donatii in domeniul public al Municipiului Zalau oferită de proprietarii Milaș Dorin și soția Milaș Dorina Daniela       
147
HOTĂRÂREA NR.147   Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau oferită de proprietarii Gordan Pavel și soția Gordan Rodica    
146
HOTĂRÂREA NR.146   Privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau oferită de proprietarii Agrijan Gavril și soția Agrijan Adriana Mariana
145
HOTĂRÂREA NR.145 Privind acceptarea unei  donatii in domeniul public al Municipiului Zalau  oferită de proprietarii Agrijan Petre  și soția  Agrijan Maria     
144
HOTĂRÂREA NR.144   privind  validarea  mandatului de consilier local al d-lui CHISBORA SORIN VASILE candidat al PSD la alegerile locale din 1 iunie 2008
143
HOTĂRÂREA NR.143   privind  constatareaîncetării  prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui FLORIAN FLORIN candidat al PSD și vacantarea locului acestuia  
142
HOTĂRÂREA NR.142   Privindînchirierea prin licitație publică deschisă a unui număr de 2(două) căsuțe de lemn, proprietatea Municipiului Zalău, amplasateîn Piața 1 Decembrie 1918
141
HOTĂRÂREA NR.141   privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții: „Reabilitarea Liceului de artǎ Ioan Sima din municipiul Zalǎu”
140
HOTĂRÂREA NR.140   Privind modificarea Regulamentului privind amenajarea ,întreținerea și exploatarea parcărilor din Municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr. 379/21.12.2007
139
HOTĂRÂREA NR.139   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau la  proiectul cu titlul ”Reabilitare Liceul  de Artă “Ioan Sima” din Municipiul Zalău”
138
HOTĂRÂREA NR.138   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau   la  proiectul cu titlul ”Modernizare Corp A, B și Internat și extindereîntre corp A și B la Colegiul Tehnic Al.Papiu Ilarian din municipiul Zalău”
137
  HOTĂRÂREA NR.137   privind acordarea distincției ”Prietenii Zalăului” domnului Ștefan Birtalan pentru cariera de sportiv și antrenor sportiv
136
HOTĂRÂREA NR.136   privind atribuireaîn proprietatea numitului Vereș Alin Adrian, a unui terenîn suprafață de 121 mp, situatîn intravilanul localității, str.22 Decembrie 1989, nr.15, aferent apartamentului nr.3
135
HOTĂRÂREA NR.135   privind atribuireaîn proprietatea numiților Vereș Gheorghe și Vereș Maria, a unui terenîn suprafață de 142 mp, situatîn intravilanul localității, str.22 Decembrie 1989, nr.15, aferent apartamentelor 1 și 2
134
HOTĂRÂREA NR.134   privind atribuireaîn proprietatea numitei Solomon Maria, a unui terenîn suprafață de 43 mp, situatîn intravilanul localității, str.22 Decembrie 1989, nr.15, aferent apartamentului nr.4
133
HOTĂRÂREA NR.133   Privind aprobarea vânzării  prin  licitație publică deschisă cu strigare a apartamentelor  nr.39 și nr.68 din imobilul Bl.SCCM, proprietatea privată a Municipiului Zalău  
132
HOTĂRÂREA NR.132   privind stabilirea pentru anul 2009 a nivelului  tarifelor pentru utilizarea de catre comercianți a locurilor publice din Piața Dumbrava Nord-Zalău
131
HOTǍRÂREA NR.131   privind aprobarea achizitionarii unor dotari  și a realizarii unor investiții de catre SC- UE –Zalău SA din fondul de dezvoltare, modernizare, și retehnologizare a sistemelor energetice de interes local  
130
 HOTǍRÂREA NR.130    privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului nou de investiții “LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE PE STRĂZILE ADIACENTE STRĂZII SĂRMAȘ “ din municipiul Zalău , varianta II
129
  HOTǍRÂREA NR.129    privind aprobarea documentației tehnico – economice aferentă obiectivului nou de investiții “CREȘA VOINICEL, STR. SF. VINERI NR.3 “ din municipiul Zalău
128
HOTĂRÂREA NR.128   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „ Amenajare spații de joacă și spații verziîn locații din str. Crișan și str. C.Coposu”
127
HOTĂRÂREA NR.127   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „ Amenajare spații de joacă și spații verziîn locații din cartierul D-va Nord”
126
HOTĂRÂREA NR.126   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „ Amenajare spații de joacă și spații verziîn locații din cartierul Porolissum”
125
HOTĂRÂREA NR.125   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „ Amenajare spații de joacă și spații verziîn locații din cartierul Păcii”
124
HOTĂRÂREA NR.124   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „ Amenajare spații de joacă și spații verziîn locații din cartierul Brădet”
123
HOTĂRÂREA NR.123   privind aprobarea listei de priorități privind solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri, destinateînchirierii precum și a listei solicitanților care nu au acces la acestea
122
HOTĂRÂREA NR.122     Privind stabilirea  destinației de locuințe de necesitate pentru două unități locative – proprietatea privată a Municipiului Zalău 
121
HOTĂRÂREA NR.121   Privind repartizarea locuințelor de serviciu, proprietatea Municipiului Zalău din Str.Dumbrava, nr.48, Cămin ACI corp B(Bl.C4)
120
HOTĂRÂRE A NR.120   privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.82/24.03.2009 privind modificarea HCL nr.377/18.12.2008 de aprobare a prelungirii contractelor de inchiriere a terenurilor proprietatea  publică/privată a Municipiului Zalău și/sau ale Statului Român aflateîn administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, pe care sunt amplasate chioșcuri
119
HOTĂRÂREA NR.119   Privind modificarea HCL nr.67/24.03.2009 si alocarea unor sume din bugetul pe anul 2009 al Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale
118
HOTĂRÂREA NR.118               Privind  alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Zalău pe anul 2009
117
HOTĂRÂREA NR.117   privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de semnalizare rutierăîn municipiul Zalău
116
HOTĂRÂREA NR.116   privind aprobarea achiziționării  unui  teren intravilanîn suprafață de 161 mp  identificatîn CF  2944/N nr.cadastral 3800/2 de către Municipiul Zalău, adiacent terenului  proprietate publică afectat investitiei „Șosea ocolitoare pentru devierea traficului greu din Municipiul Zalău„  
115
HOTĂRÂREA NR.115   privind aprobarea transmiteriiîn  folosința gratuită a Asociației Prader Willi  România -Zalău a imobilului situat pe Str. 22 Decembrie 1989, nr.9în scopul derulării  proiectului ”Parteneriat Norvegiano Român (NoRo) pentru progresîn bolile rare”
114
HOTĂRÂREA NR.114   privind modificarea Statului de funcții  al Serviciului Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale  Zalău
113
HOTĂRÂREA NR.113   Privind  alocarea  unor sume din  fondul de rulment al Consiliului local al municipiului Zalău 
112
HOTĂRÂREA NR.112   privind aprobarea drepturilor bănești personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
111
HOTĂRÂREA NR.111   Privind aprobarea contului de  Încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2008 al Consiliului local al Municipiului Zalau
110
HOTĂRÂREA NR.110   rectificarea bugetului local al municipiului Zalau aprobat pe anul 2009
109
HOTĂRÂREA NR.109   Privind aprobarea Raportului  privind  rezultatul  inventarierii patrimoniului public si privat al Municipiului Zalau pe anul 2008
108
HOTĂRÂREA NR.108   privind transmitereaîn administrarea RA Ocolul Silvic Stejarul Zalău a suprafeței de 70 ha pășuneîmpădurită din parcela Druia
107
HOTĂRÂREA NR.107   Privind aprobarea dezmembrării terenuluiîn suprafată de 4566 mp , proprietatea privată a Statului Român, identificatîn CF 10443 Zalău nr.top 2224/a/1/6/2  
106
HOTĂRÂREA NR.106   privind aprobarea asocierii Consiliului local al Municipiului Zalau  cu Consiliul local  al comunei Cuzăplac, Consiliul local  al comunei Buciumi, Consiliul local  al comunei Boghiș, Consiliul local  al comunei Carastelec, Consiliul local  al comunei Crișeni, Consiliul local al comunei Sânmihaiul Almașului,în vederea gestionăriiîn comun a fondului forestier proprietatea publică si/sau privată a unităților administrativ teritoriale, prin reorganizarea RA Ocolul Silvic Stejarul Zalău
105
HOTĂRÂREA NR.105   privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133/04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău
104
HOTĂRÂREA NR.104   privind  aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului „Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Bazinul Hidrografic Someș-Tisa”, modificate
103
HOTĂRÂREA NR.103   Privind  aprobareaîncheierii unui CONTRACT  DE  PRESTARI SERVICII  SOCIALE  Între Municipiul Zalău prin Direcția de Asistență Socială Zalău și Fundația “ACASĂ”Zalău
102
HOTĂRÂREA NR.102   Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Zalăuîn Adunarea Generală a Clubului Sportiv Remat Zalău
101
HOTĂRÂREA NR.101   privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Construire locuințe multifamiliale cu spații comerciale la demisol ( D+P+1E) și casă familială cuplată ( D+P+M) strada Cloșca
100
HOTĂRÂREA NR.100   privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  “Zonă de locuit – BELVEDERE - Zalău“ extravilan Crângului – parcela Iertaș
99
HOTĂRÂREA NR.99   privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  “Ansamblu de locuințe - Rezervoare Brădet “ extindere strada Cetinei
98
HOTĂRÂREA NR.98   privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal - ZONA „DOMBALJA” str. Mihai Eminescu pentru construire locuinte individuale, Municipiul Zalau, Jud. Salaj
97
HOTĂRÂREA NR.97   privind  alegerea  președintelui de ședinta ce va conduce ședințele Consiliului local al municipiului Zalăuîn perioada aprilie–iunie 2009
96
HOTĂRÂREA NR.96   privind transmiterea in folosința gratuită a Direcției Generale a Finanțelor Publice Sălaj a unor spații din imobilul clădire -sediul Primăriei Municipiului Zalău ,  proprietatea publică a Municipiului Zalău situatîn Zalău, P-ța I. Maniu, nr.3, pentru desfășurarea activității acestei instituții publice
95
HOTĂRÂREA NR.95   privind  aprobarea Avizului de oportunitateîn vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal „CONSRUIRE CENTRU  COMERCIAL”- intravilan municipiul Zalau, str.Gh.Doja
94
HOTĂRÂREA NR.94   privind aprobarea asocierii  Municipiului Zalău cu Județul Sălaj și  cu celelalte 60 de unități administrativ-teritoriale din județul Sălajîn vedereaînființării  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  “ECODES Sălaj”
93
HOTĂRÂREA NR.93   privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133/04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, aprobarea  includeriiîn programul pilot “Locuințe sociale pentru comunitățile de rromi”  și transmiterea terenuluiîn suprafață de 8546 mp identificatîn CF nr.5951 Zalăuîn  folosința gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata realizării investiției  “Locuințe sociale pentru comunitățile de rromi”
92
HOTĂRÂREA NR.92   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau la  proiectul cu titlul ”Sistem de management al traficuluiîn municipiul Zalău”
91
HOTĂRÂREA NR.91   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau  la  proiectul cu titlul : ”Siguranță publicăîn municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video amplasateîn spații publice”
90
HOTĂRÂREA NR.90   Privind aprobarea documentației tehnico-economice „Amenajare peisageră a Parcului Central municipal Zalău”
89
HOTĂRÂREA NR.89   privind aprobarea casării și a desființării unor construcții/bunuri proprietatea privată a Municicipiului Zalău, amplasate pe terenul aferent imobilului fostei  locații „Ferma gospodărie anexa IAIFO„
88
HOTĂRÂREA NR.88   privind asocierea in participatiune a Consiliului local al municipiului Zalău cu persoane juridice in vederea realizarii unei retele municipale de canalizatii pe raza municipiului Zalău pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii, iluminat public, electrice si altele
87
HOTĂRÂREA NR.87   privind aprobarea  funcționării  Creșei Voinicel –serviciu social specializat pentru creșterea,îngrijirea și educarea  timpurie a copiilorîn vârstă de până la 3 ani- din subordinea  Consiliului Local al Municipiului Zalău  cu statut de persoană  juridică distinctă 
86
HOTĂRÂREA NR.86   Privind adoptarea unor măsuri de administrare a patrimoniului Municipiului Zalău concesionatîn favoarea  S.C.  Uzina  Electrică  S.A.
85
HOTĂRÂREA NR.85  privind  Însușirea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Zalău  
84
HOTĂRÂREA NR.84   privind aprobarea participării Consiliului local al Municipiului Zalau la proiectul cu titlul : ”Amenajare peisageră a parcului central municipal Zalău, județul Sălaj”
83
HOTĂRÂREA NR.83   privind prelungirea duratei contractelor deînchiriere teren pentru garaje cu altă destinație (activități economice) amplasate pe domeniul public/privat al Statului Român aflatîn administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău
82
HOTĂRÂREA NR.82   privind modificarea HCL nr.377/18.12.2008 de aprobare a prelungirii contractelor de inchiriere a terenurilor proprietatea  publică/privată a Municipiului Zalău și/sau ale Statului Român aflateîn administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău,pe care sunt amplasate chioșcuri
81
HOTĂRÂREA NR.81 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentǎ  obiectivului de investiții „Siguranța publicǎîn municipiul Zalǎu prin sisteme de supraveghere video amplasateîn spații publice”
80
HOTĂRÂREA  NR.80   privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „Sistem de management al traficuluiîn municipiul Zalău”
79
HOTĂRÂREA  NR.79     privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții: „ Transformarea imobilului Bloc Silvania-Astralisîn bloc de locuințe sociale”
78
HOTĂRÂREA NR.78   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții "Pod de beton armat peste valea Sărmaș, racordat la str. Sărmaș, municipiul Zalǎu, județul Sălaj”
77
HOTĂRÂREA  NR.77   privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „Amenajare acces carosabil și pietonal, alimentare cu apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială și iluminat public,în Cartier Dealul Morii”
76
HOTĂRÂREA NR.76   privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții: „ Reabilitarea Liceului de artǎ Ioan Sima din municipiul Zalǎu ”
75
HOTĂRÂREA NR.75   privind aprobarea Documentației tehnice de avizare a lucrărilor de intervenții aferentă obiectivului de investiții: „ Transformarea imobilului Bloc C3-Cartier Dumbrava II,  În bloc de locuințe sociale”  
74
HOTĂRÂREA NR.74   Privind acceptarea unei  donatii in domeniul public al Municipiului Zalau  oferită de SC  REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA  SRLîn vederea realizării unui parc de joaca prevazut in PUD ”Construire magazin PENNY MARKET, Racord și branșamente utilități”
73
HOTĂRÂREA NR.73   privind aprobarea scutirii Asociației de locatari a Blocului E 24 de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construireîn vederea edificării unui nou bloc de locuințe
72
HOTĂRÂREA NR.72   de modificare anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Zalău nr.93/07.04.2008 privind atribuireaîn folosință gratuită a unui teren,în favoarea Asociației BLOC E24 Zalău
71
HOTĂRÂREA NR.71   privind z onarea terenurilor forestiere proprietatea publică a municipiului Zalău
70
HOTĂRÂREA NR.70   pentru modificarea  Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitateîn Municipiului Zalău,aprobat prin HCL nr.297/30.10.2008
69
HOTĂRÂREA NR.69   privind atribuirea  denumirii de “ PARCUL   ROTARY ” parcului de joacă situatîn Municipiul Zalău –cartier  Brădet delimitat de blocurile N8-N12, G7-G9, D97-D101  
68
HOTĂRÂREA NR.68   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții "Amenajare pod de beton armat peste șanțul de gardăîn cartierul Dumbrava Nord, municipiul Zalǎu, județul Sălaj”
67
HOTĂRÂREA NR.67   Privind alocarea unor sume din  bugetul pe anul 2009 al   Serviciului  public de urmarire si incasare a taxelor speciale
66
HOTĂRÂREA NR.66   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
65
HOTĂRÂREA NR.65   privind modificarea Hotărârii Cosiliului local al Municipiului Zalău nr.254/15.09.2008 privind aprobarea  STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI ZALĂU - 2008-2013
64
HOTĂRÂREA NR.64   privind aprobarea bugetului  de venituri și cheltuieli  pentru anul 2009 al Regiei Autonome Ocolul Silvic Stejarul Zalău
63
HOTĂRÂREA NR.63   privind completarea HCL nr.49/2008-privind transmiterea in folosința gratuită a unui numar de 15 familii din Municipiul Zalau ,str.Porolissum a cate un lot de 300 mp.teren/familie,proprietatea privată a Municipiului Zalăuîn vederea construirii de noi locuințeîn locul celor existente si care sunt afectate de alunecări de teren
62
HOTĂRÂREA NR.62   Privind aprobarea  prețurilor de vânzare a masei lemnoase din fondul forestier al municipiului Zalău
61
HOTĂRÂREA NR.61   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CENTRU MEDICAL îN SISTEM AMBULATORIU – POLICLINICA D+P+1E- strada Sărmaș” Municipiul Zalău
60
HOTĂRÂREA NR.60   privind modificarea Hot ărârii Consiliului local al Municipiului  Zalău nr.170  din 11 iunie 2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire,întreținere șiînfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei  În municipiul Zalău
59
HOTĂRÂREA NR.59   pentru modificarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Zalău aprobat prin HCL nr.86 din 02.04.2007
58
HOTĂRÂREA NR.58   privind aprobarea bugetului general al Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru anul 2009, pe capitole, subcapitole, articole și alineate
57
HOTĂRÂREA NR.57   Privind  alocarea  unor sume din  fondul de rulment al Consiliului local al municipiului Zalău 
56
HOTĂRÂREA NR.56   Privind aprobarea  bugetului  Împrumutului contractat de Municipiul Zalău pe anii 2009-2010 și a listelor cu obiectivele de investiții finanțate dinîmprumut pe anii  2009-2010
55
HOTĂRÂREA NR.55   privind  modificarea componenței  unor comisii de specialitate organizate la nivelul Consiliului local al municipiului Zalău 
54
HOTĂRÂREA NR.54   privind validarea mandatului de consilier local al d-lui HAIDUC VASILE candidat al PDL la alegerile locale din 1 iunie 2008
53
HOTĂRÂREA NR.53   privind  validarea  mandatului de consilier local al d-lui MARGIN  GABRIEL ADRIAN candidat al PDL la alegerile locale din 1 iunie 2008
52
HOTĂRÂREA NR.52   privind  constatareaîncetării  prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui  BîRSAN CRISTIAN CLAUDIU candidat al PDL  și vacantarea locului acestuia  
51
HOTĂRÂREA NR.51   privind  constatareaîncetării  prin demisie a mandatului de consilier local al d-nei ABRUDANU ONORICA MARIANA candidat al PDL și vacantarea locului acesteia
50
HOTĂRÂREA NR.50   pentru modificarea Anexei nr.2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului public de transportîn regim de taxi șiîn regim deînchiriere pe raza municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr.57/2008 și modificat prin HCL nr.301/2008
49
HOTĂRÂREA NR.49   privind adoptarea unor măsuri de administrare a patrimoniului Municipilui Zalău concesionatîn favoarea  SC Uzina Electrică SA
48
HOTĂRÂREA NR.48   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
47
HOTĂRÂREA   NR.47   Privind  aprobarea  Încheierii unor contracte de folosință  de către Grădinița nr.5  Zalău respectiv Grădinița nr.4 Zalău  pentru  imobilele construcții cu teren aferent necesare  desfășurării de activităților  deînvățământ    
46
HOTĂRÂREA NR.46   privind alocarea unor sume din fondul de rulment al Consiliului local al municipiului Zalău pe anul 2009
45
HOTĂRÂREA NR.45   privind scoaterea la licitație publică a unor amplasamente , proprietatea publică a Municipiului Zalău,în vedereaînchirierii pentru amplasarea de  panouri publicitare
44
HOTĂRÂREA NR.44   privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Zalău și concesionareaîn favoarea SC Compania de Apă Someș SA Cluj, a unor bunuri
43
HOTĂRÂREA NR.43   privind scutirea Uniunii Județene a Pensionarilor de la plata taxei pe clădiri pentru imobilul situatîn mun. Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.41 bloc Astralis ap.3, proprietatea municipiului Zalău, deținut de Uniune cu titlu deînchiriere
42
HOTĂRÂREA NR.42   privind  aprobarea Avizului de oportunitateîn vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ DE LOCUIT – BELVEDERE - ZALĂU” – extravilan CrÎngului, parcela Iertaș
41
HOTĂRÂREA NR.41   privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Construire magazin PENNY MARKET, Racord și branșamente utilități”.
40
HOTĂRÂREA NR.40   privind modificarea H.C.L nr.213 din 27.08.2008 privind Regulamentul de organizare și funcționare a parcurilor de joacă din municipiul Zalău
39
HOTĂRÂREA NR.39   privind  concesionarea directă  a unui teren, proprietatea privată a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, str.Crișan, nr.4, adiacent apartamentului nr.4 din bl. T159, sc.C, În favoarea d-nei dr.Ciutuze Mariana,  În vederea extinderii construcțiilor existente
38
HOTĂRÂREA NR.38   privind  concesionarea directă a unui teren, proprietatea privată a Statului Român- administrarea Consiliului local al Municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, str. Crișan, nr.34 adiacent ap.4 din bl. F4, sc.E,în favoarea d-nei dr.Gorgan Ioana Octavia,în vederea extinderii construcțiilor existente
37
HOTĂRÂREA NR.37   privind propunerea de atribuireîn proprietatea numiților Costea Alexandru și Costea Iuliana a unei suprafețe de teren proprietatea Statului Român, situatîn intravilanul municipiului Zalău, str.Stadionului, nr.22
36
HOTĂRÂREA NR.36   privind plata unei sume din fondul de rulment
35
HOTĂRÂREA NR.35   privind aprobarea dosarului de prezentare al SC Uzina Electrică Zalău SAîn vederea vânzării prin procedura negocierii pe baza unor oferte finale,îmbunătățite și irevocabile a unui procent de 85% din acțiunile societății
34
HOTĂRÂREA NR.34   privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Zalăuîn AGA la SC Uzina Electrică SA Zalău să aprobe unele măsuri referitoare la aportul acesteiaîn cadrul SC Bioenel SA
33
HOTĂRÂREA NR.33   privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Zalăuîn domeniul privat a unor bunuriîn vederea valorificării acestora conform propunerilor Comisiei de inventariere
32
HOTĂRÂREA NR.32   privind aprobarea Statutului Fotbal Club Zalău cu modificările decise de Adunarea Generală din data de 16.02.2009
31
HOTĂRÂREA NR.31   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarul Tăut Ioan
30
HOTĂRÂREA NR.30   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Sabou Ioan și soția Sabou Floare
29
HOTĂRÂREA NR.29   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Roșu Sebastian-Răzvan și soția Roșu Anamaria
28
HOTĂRÂREA NR.28   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Labo Ioan Dorel și soția Labo Adriana Mariana
27
HOTĂRÂREA NR.27   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Tripon Ioan și soția Tripon Veronica
26
HOTĂRÂREA NR.26   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Morar Gheorghe și soția Morar Camelia
25
HOTĂRÂREA NR.25   privind aprobarea tarifelor pentru prestarea de către Direcția Generală ADP Zalău a  serviciului de pompe funebre
24
HOTĂRÂREA NR.24   privind aprobarea Regulamentului de alocare a fondurilor provenite din taxa specială sport, cultură, artă și știință
23
HOTĂRÂREA NR.23   privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău  nr. 374/18.12.2008 privind transmitereaîn folosință gratuită a rețelelor electrice, proprietatea Municipiului Zalău, precum și a dreptului de uz și servitute asupra proprietăților statului și ale unităților administrativ teritoariale afectate de capacitățile energetice, către SC ELECTRICA TRANSILVANIA NORD SA SDFEE ZALĂU
22
HOTĂRÂREA NR.22   privind respingerea cererilor de vânzare–cumpărare a unor construcții zootehnice  cu terenul aferent acestora, proprietatea privata a Municipiului Zalau și aprobarea vânzarii acestora prin licitație publică deschisa cu strigare 
21
HOTĂRÂREA NR.21   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “PARC INDUSTRIAL- ZALĂU NORD”
20
HOTĂRÂREA NR.20   privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal EXTINDERE PARC INDUSTRIAL –ZALAU NORD
19
HOTĂRÂREA NR.19   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “CONSTRUIRE SHOWROOM, SERVICE ȘI TINICHIGERIE AUTO ȘI îMPREJMUIRE TEREN”
18
HOTĂRÂREA NR.18   privind modificarea tarifelor practicate pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public al municipiului Zalău
17
HOTĂRÂREA NR.17   privind aprobarea contribuției Consiliului local al municipiului Zalău la proiectul „Modernizarea centrului de zi pentru copii si tineri cu handicap psiho-neuro-locomotor, Fluturii Albi”  
16
HOTĂRÂREA NR.16   privind acceptarea unei donatii in domeniul public al Municipiului Zalau oferită de SC CEMACON SA Zalău,în vederea asigurării  strazii Gării
15
HOTĂRÂREA NR.15   privind  concesionarea directă  a unui teren, proprietatea privata a   Municipiului Zalău – situat pe B-dul Mihai Viteazul, nr. 85,în favoarea Casei Județene de Pensii Sălaj,în vederea extinderii sediului existent
14
HOTĂRÂREA NR.14   privind completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133/04.10.1999 privind   aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău
13
HOTĂRÂREA NR.13   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Bologa Dorel-Viorel și soția Bologa Angelica-Maria
12
HOTĂRÂREA NR.12   privind  alocarea unor sume din  fondul de rulment al Consiliului local al municipiului Zalău   
11
HOTĂRÂREA NR.11   privind modificarea unor tarife stabilite prin HCL nr.142/2008 pentru utilizarea locurilor publice din piețe, târguri și oboareîn municipiul Zalău
10
HOTĂRÂREA NR.10   privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului   Zalău nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău
9
HOTĂRÂREA NR.9   privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului nou de investiții „Reabilitare Corp A  clădire monument istoric – Colegiul National Silvania ” din municipiul Zalău.
8
HOTĂRÂREA NR.8 privind aprobarea structurii comisiei sociale de analiză a cererilor  de repartizare a locuințelor pentru tineri destinateînchirierii
7
HOTĂRÂREA NR.7   privind revocarea   În totalitate a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Zalău nr. 382 și 383  adoptateîn data de  18 decembrie 2008
6
HOTĂRÂREA NR.6   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Fazekas Robert și soția Fazekas Marta
5
HOTĂRÂREA NR.5   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de coproprietarii Taloș Vasile Lucian și soția Taloș Nicoleta și Neag Constantin Crăciun și soția Neag Claudia Mihaela
4
HOTĂRÂREA NR.4   privind acceptarea unei donațiiîn domeniul public al Municipiului Zalău oferit ă de proprietarii Neag Constantin Crăciun și soția Neag Claudia Mihaela
3
HOTĂRÂREA NR.3   privind aprobarea drepturilor bănești  personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport  la și de la locul de muncă
2
HOTĂRÂREA NR.2   privind scutirea Asociației Șanse Egale de la plata taxei pe clădiri pentru imobilul situatîn mun. Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr.41 bloc Astralis ap.15, proprietatea municipiului Zalău, deținut de Asociație cu titlu deînchiriere
1
HOTĂRÂREA NR.1   privind alegerea președintelui de ședinta ce va conduce ședințele Consiliului local al municipiului Zalăuîn perioada ianuarie-martie 2009
Close Search Window