Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 23 ianuarie 2020, orele 9,00


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe cuplate și împrejmuire teren” str. Crângului nr. 39A,  beneficiari Huluban Lăcrămioara, Huluban Florin, Huluban Dorin Ioan și Huluban Dorina.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a  beneficiarilor de ajutor social şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi stabilite prin punctaj, pentru persoanele care au solicitat schimbarea locuinţei sociale cu o locuinţă socială din Bloc Silvania Astralis şi repartizarea celor 16 unităţi locative din Bloc Silvania Astralis.

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 27/31.01.2019.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții provizorii pe anul 2020 a Municipiului Zalău și a Programului lunar de activitate al SC Citadin Zalău SRL pentru reparații străzi și canalizare, luna ianuarie 2020.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația Prader Willi din România pentru implementarea Proiectului „Integrare – Servicii integrate pentru persoanele cu dizabilități/dizabilități produse de boli rare”.

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ,,Grădiniță cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I creșa”.

10.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ,,Creșterea eficienței nergetice a blocurilor de locuințe S18, 18, P15, M6 și D22 din Municipiul Zalău”.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D111 din Municipiul Zalău” str. Gheorghe Doja nr.89.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P40 din Municipiul Zalău” str. Tudor Vladimirescu, nr.8.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe C din Municipiul Zalău”, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 21.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe SB42 din Municipiul Zalău”, str. Simion Bărnuțiu nr. 58.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 1B din Municipiul Zalău”, str. Simion Bărnuțiu nr. 15.

16.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea Școlii Gimnaziale „Corneliu Coposu”  Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27798/2002.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău, transmise în administrarea Liceului Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27797/2002.

18.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunurilor recepționate în baza Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.92979 din 20.12.2019.

19.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea S.D.E.E. Transilvania Nord SA - Sucursala Zalău, asupra terenului în suprafaţă de 26 mp, situat pe str. T. Vladimirescu,  în vederea amplasării unui post de transformare - lucrarea de investiţii “Modernizare PTZ 8035 Tribunal”.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan în suprafață de 1214 mp, identificat cu număr cadastral 69665, situat în municipiul Zalău, județul Sălaj.

21.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL nr.8 din 25 ianuarie 2018 actualizată potrivit HCL nr.29 din 31 ianuarie 2019, ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020.

22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 62 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Constantin Dobrogeanu Gherea și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 28 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public Aleea Movileștilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

24.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 37 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Pescarilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău

25.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap la data de 31.12.2019.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 199 din 11 iulie 2019 ca urmare a majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2020.

27.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău și Administrarea Consiliului Local în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean, a imobilului teren în suprafață de 600 mp, cu blocul H11, situat în intravilanul Municipiul Zalău, str. Dumbrava, nr. 60.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna decembrie 2019.

29.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 190/27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economică aferentă lucrării ”Reparații capitale strada Romană-covor asfaltic, rigolă și canalizare pluvială” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Zalău.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3 mp, situat în zona blocului SB26, str. Simion Bărnuțiu (stația Transurbis), în vederea amplasării unui automat de lapte.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Zalău, ca urmare a modificării acestuia prin transformarea unor posturi de natură contractuală.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în zona bl. A4, str. Simion Bărnuțiu (stația Transurbis), în vederea amplasării unui chioșc pentru vânzare presă, publicaţii, vânzare carte (librării), papetărie și complementare presă.

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de reabilitare a blocurilor de locuințe S18, Bloc 18, M6 și D22 finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

36.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din imobilul “Punct Termic nr. 7”, situat în Piața Iuliu Maniu, proprietate publică a Municipiului Zalău, în suprafață de 23 mp, cu destinația de birou.

37.Proiect de hotărâre privind modificarea  Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.371 din 28 noiembrie 2019 cu privire la închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău, temporar disponibile.

38.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Zalău privind cumpărarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric cu denumirea de “Casă”, situat  în Municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 8, înscris în Lista Monumentelor istorice 2015 cu nr. 319, sub cod SJ-II-m-B-04983.

39.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Zalău pentru anul 2019.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe construită și din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.10C, bloc IAIFO, în favoarea titularului contractului de închiriere.

41.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Muncipiului Zalău a imobilului – teren în suprafață totală de 348 mp situat în Municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64, județul Sălaj.

42.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de superficie cu titlu gratuit, între Municipiul Zalău în calitate de beneficiar și SC Transurbis SA Zalău în calitate de proprietar, în vederea implementării proiectului Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”.

43.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren împrejmuit cu construcții situat în municipiul Zalău, str. Gheorghe Doja, nr. 57, proprietatea privată a Municipiului Zalău.

44.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.331 din 15 noiembrie 2019 de aprobare a atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău.

45.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil – teren, din proprietatea publică în cea privată a Municipiului Zalău și încheierea unei tranzacții cu proprietarul inițial al imobilului, domnul Ceaca Florin Ioan.

 

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău