Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Zalau din data de 27 februarie 2020, orele 15


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza SF cu elemente specifice din DALI, actualizata, pentru obiectivul de investitii ”Pietonizare strada Unirii”.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza SF cu elemente specifice din DALI, actualizata, pentru obiectivul de investitii ”Modernizare DJ191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ,,Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II” și a bugetului aferent

4.Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii din Blocurile de locuințe D4 și D30-32 ca urmarea finalizării lucrărilor de reabilitare termică.

5.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea taxei de reabilitare termică a blocului de locuințe P15  finanțată din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă Bisericii Penticostale ”Noua Speranță” a terenului în suprafaţă de 576 mp identificat în Cartea Funciară nr. 70510 Zalău, situat în municipiul Zalău, str. General Ion Dragalina, adiacent construcțiilor existente, în vederea extinderii acestora cu o parcare.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii Gimnaziale “George Coșbuc” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27784 din 12.09.2002.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația “ Colegiul Național Silvania” în vederea derulării proiectului “Hub-ă tinerească de Zalău”.

9.Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Zalău și partenerii – Asociația pentru dezvoltare durabilă Viitorplus, TenarisSilcotub Zalău, Colegiul Național Silvania Zalău și Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău, în vederea amenajării și întreținerii în comun de spații verzi.

10.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului teren în suprafață de 536 mp, situat în municipiul Zalău, b-dul Mihai Viteazu, proprietatea privată a Municipiului Zalău.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr.15, bloc DM 11, în favoarea titularului contractului de închiriere.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței organelor de conducere ale unităților de învățământ, respectiv a unor comisii, ca urmare a încetării și validării unui mandat de consilier local.

13.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Zalău în Comisia de negociere a Contractului Colectiv de muncă în cadrul SC TRANSURBIS SA.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr.371 din 28.11.2019 privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău, temporar disponibile.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de închiriere a terenurilor cu destinația de pajisti permanente aprobat prin HCL nr. 377/ 16.12.2019, precum și închirierea prin licitatie publică a unei păjisti proprietatea privată a Municipiului Zalău.

16.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire BAZIN DIDACTIC DE ÎNOT” – din Municipiul Zalău, str. Făgetului nr.39, Județul Sălaj” din muncipiul Zalău, judeţul Sălaj.

17.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip –„Construire bază sportivă TIP 1, str. Făgetului, nr. 41, municipiul Zalău, jud. Sălaj”din muncipiul Zalău, judeţul Sălaj.

18.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Zalău.

19.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe Scala din Municipiul Zalău”.

20.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe SB15 din Municipiul Zalău”.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții ,,Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe A16 din Municipiul Zalău”.

22.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile, parte a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv diminuarea suprafețelor de teren aferente Liceului de Artă „Ioan Sima” din Municipiul Zalău, în scopul refuncționalității unor terenuri neutilizate și amenajării spații verzi.

23.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile, parte a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv diminuarea suprafețelor de teren aferente Școlii Gimnaziale „Corneliu Coposu” din Municipiul Zalău, în scopul refuncționalității unor terenuri neutilizate și amenajării spații verzi.

24.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile, parte a bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, respectiv schimbarea destinației imobilului Școala Primară din localitatea Stână, parte componentă a municipiului Zalău, în scopul refuncționalității unor terenuri neutilizate și amenajării spații verzi.

 

 Diverse

 

 


© Primăria Municipiului Zalău