Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Zalau din data de 26 martie 2020, orele 9


1.Proiect de hotărâre privind modalitatea de desfășurare a ședintelor Consiliului local al Municipiului Zalău, a comisiilor de specialitate a consiliului local,  pe perioada situației de urgență.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru modificare PUZ Dochia pentru parcela cu nr. cad. 62738, din locuințe individuale izolate în locuințe semicolective cu două apartamente” str. Marin Sorescu nr. 15, beneficiari Moldovan Eugenia și soțul Moldovan Traian.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 13 a Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2020.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 6 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Zalău nr. 24040/01.04.2016.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Zalău date în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și SC Compania de Apă Someș SA Cluj-Napoca prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, în sensul diminuării cu bunurile aprobate la casare și valorificare conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/31.01.2019.

7.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei folosinței gratuite acordată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Zona Metropolitană Zalău” pentru spațiul situat în Municipiul Zalău, P-ța Iuliu Maniu nr.11.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de administrare nr. 14876 din 30.03.2010, încheiat între Municipiul Zalău și Direcția de Asistență Socială Zalău, având ca obiect imobilul situat pe Aleea Kiss Karoly, nr. 3, în vederea desfășurării activității „Centrului de zi pentru integrarea socială a persoanelor fără adăpost”.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Olarilor, nr.64A, bloc O4, ap. 13, în favoarea titularului contractului de închiriere.

10.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației din locuință socială în locuință de necesitate a apartamentului nr.9 situat în Municipiul Zalău str. Spicului, nr.11 și repartizarea acestuia.

11.Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea SADP Zalãu și  transmiterea în folosința gratuitã a Instituției Prefectului-Județul Sãlaj, a unei suprafețe de 300 mp, la etajul 1, din spațiul situat în Complexul Agroalimentar – Piața Centralã Zalãu, str. Simion Oros, nr. 5, cu teren aferent în suprafațã de 122 mp, în vederea desfãșurãrii activitãții Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere și înmatricularea Vehiculelor Sãlaj.

12.Proiect de hotărâre privind  transmiterea în administrarea și gestionarea Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj, a bunului  recepționat  în cadrul lucrărilor privind  "Amenajare punct gospodăresc de colectare selectivă a deșeurilor", situat pe str. Torentului în zona Liceului de Artă “Ioan Sima” Zalău.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 66317, cu nr. Cad. 66317,  în suprafață de 40 mp, proprietatea privată a Municipiului Zalău și încheierii unei tranzacții cu proprietarul inițial al imobilului, domnul Pop Petru Ioan  cu privire la terenul în suprafață de 29 mp.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna februarie 2020.

15.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 38 mp, necesar asigurării tramei drumului public strada Careiului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

16.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 35 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Giurgiului și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

17.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 50 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Veronica de Sălaj și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Ciobanu Ștefan și soția Ciobanu Elena-Nina.

19.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Dobocan Mihai-Adrian și soția Dobocan Crina-Monica.

20.Raportul anual al primarului municipiului Zalău privind starea socială, economică și de mediu în municipiul Zalău pe anul 2019.

21.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 109 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Gheorghe Șincai și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

22.Proiect de hotărâre privind necesitatea modificării Anexei 2 Program de transport și circulație aprobat prin HCL nr. 331 din 15 noiembrie 2019.                              

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa II” și a bugetului aferent.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantitãții de 35,00 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

25.Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului identificat în CF nr. 67785 Zalău, nr. cad. 67785, în suprafață de 22 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău,  str. Sfânta Vineri, nr. 18, bl. B21, adiacent apartamentului nr.23, județul Sălaj, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe terenul concesionat.

26.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea anexei 1-a la contractul de delegare nr. 36269/2010 încheiat cu SC Citadin Zalău SRL, privind bunurile de retur, în baza documentațiilor cadastrale a terenurilor aferente unor străzi.

27.Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă Partidului PRO ROMÂNIA a unui  spațiu proprietatea Municipiului Zalău, situat în Piaţa Iuliu Maniu, clădirea Transilvania Corp A -  monument istoric.

28.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău, SMIS 110346 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/06.06.2018.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări suplimentare la obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a Liceului de Artă Ioan Sima din municipiul Zalău”, cod SMIS 110451.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare terenuri în vederea construirii de locuințe individuale pe parcelele rezultate” str. Pescarilor nr. 44-46,  beneficiari Szalontai Ferenc, Szalontai Elena și soțul Szalontai Alexandru.

31.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 106 din 17 martie 2020 privind aprobarea achiziționării serviciului de dezinfecție pentru combaterea infecției cu CORONAVIRUS – SARS-CoV-2 în spațiile închise a unităților de învățământ, ale Primăriei Municipiului Zalău și altor unități din subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău, cu servicii  ce vor fi prestate în scările de bloc.

32.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2020.

33.Proiect de hotărâre privind completarea Procedurii de stabilire, declarare și achitare a taxei de reabilitare termică, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.361 din 23.11.2017.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri economice și fiscal bugetare în contextul circumstanțelor excepționale create de focarul COVID-19.

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării unor servicii sociale pentru furnizorii de servicii sociale pe perioada situației de urgență.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară pentru Sport Club Municipal Zalău.

 

 

 

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău