Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


Ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al Municipiului Zalau din data de 28 mai 2020, orele 9


        Aprobarea Procesului verbal al Ședinței Consiliului local din data de 15 mai 2020 și a Ordinii de zi pentru ședința din 28.05.2020. 

 

        1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Dealul Morii „inițiată și finanțată de Municipiul Zalău.

         Documentatie

        2.Proiect de hotărâre privind instituirea la nivelul Municipiului Zalău a unor facilități și măsuri fiscale în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

        3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău și bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii aprobat pentru anul 2020, precum și modificarea listei de investiții aprobată pentru anul 2020.

        4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a ajutorului financiar familiilor cu copii de vârstă preșcolară care au domiciliul pe raza Municipiului Zalău care beneficiază de servicii oferite de bone.

        5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 116 din 8 decembrie 1997 privind  aniversarea la 1.VIII 1998 a 525 de ani de atestare documentară a municipiului Zalău și declararea zilei de 1.VIII ca Zi a municipiului Zalău și adoptarea unor măsuri pentru anul 2020.

        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Program anual de activitate pentru întreținere, reparații curente și reparații capitale străzi, întreținere și reparații colectare și canalizare ape pluviale, întreținere și amenajare cursuri de ape necodificate, reparații statui și monumente- al S.C Citadin Zalãu S.R.L. pentru anul 2020.

        7.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrării de Reparații capitale Cartier Gradina Onului – canalizare pluvială din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

        8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrării de: Reparații capitale ”Strada Lacului - amenajare platformă stație autobus și trotuar” și Reparații capitale  ”Strada Cerbului-canalizare pluvială și amenajare loc de parcare”, din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

        9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru dezvoltarea și finanțarea rețelei de distribuție a energiei electrice din Municipiul Zalău.

        10.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.108 din 17 martie 2020 ”privind retragerea din folosința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău” a autoturismului marca DACIA, tipul LOGAN proprietatea privată a Municipiului Zalău și transmiterea acestuia în folosința Poliției Locale Zalău pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență pe teritoriul României”.

        11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice întocmită de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău în scopul efectuării lucrărilor de cultură și refacere a pădurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău și transmiterea acordului proprietarului privind trecerea animalelor domestice prin fondul forestier.

        12.Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei nr. 1 la Contractul de administrare nr. 36254 din 10.08.2010 privind bunurile de retur transmise în administrarea SADP Zalău.

        13.Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de colaborare nr. 85043 din 25.11.2019 încheiat între Municipiul Zalău și Asociația PRO TEATRU aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 334 din 15.11.2019.

        14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.

        15.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită  acordată Palatului Copiilor Zalău prin HCL nr. 113/11.05.2015 și transmiterea în folosință gratuită a unor spații suplimentare situate în incinta Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu”.

        16.Proiect de hotărâre privind stabilirea gestiunii delegate ca modalitatea de gestionare a Serviciului de salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, aprobarea tipului contractului de delegare a gestiunii ca fiind contract de achiziţie publică în condiţiile Legii nr.98/2016, a studiului de oportunitate şi fundamentare şi a documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului de  salubrizare-activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în Municipiul Zalău.

     Anexa 1;       Anexa 2;       Anexa 3;       Anexa 4;       Anexa 5

 

 

        Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău