Regulamente


 Regulament de Ordine Interioară - Primăria Municipiului Zalău

 Regulament de Organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului și serviciului public de interes local fără personalitate juridică al municipiului Zalău, conform HCL nr.238 din 5 octombrie 2015

 Regulament de Organizare și funcționare al Casei Municipale de Cultură Zalău

 Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Zalău

 Regulament privind Organizarea și funcționarea Serviciului regulat de transport public local de călători în municipiul Zalău

 Regulament de Organizare și funcționare al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor

 Regulament de Organizare și funcționare al Poliției Locale Zalău

 Regulament de Organizare și funcționare al Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău

 Regulament de Organizare și Funcționare al Centrului de zi pentru persoane vârstnice "Tinerețe fără bătrânețe"

 Regulament local de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, conform HCL nr.57 din 21 martie 2011, modificat prin HCL 96 din 19 mai 2014.

 Regulament privind desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, conform HCL nr.28 din 14 februarie 2011

 Regulament pentru emiterea avizului de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Zalău, a normelor și tehnologiei de refacere, conform HCL nr.12 din 19 ianuarie 2011

 Regulament privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial participante la competiții sportive, aprobat prin HCL nr. 237 din 05 octombrie 2015 și modificat prin HCL nr.110 din 27 aprilie 2017 și prin HCL nr. 269 din 28.09.2017. Forma finala

 Regulament privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Zalău pentru programe/proiecte și acțiuni culturale de interes local, conform HCL nr.70 din 27 februarie 2018
     anexa 1anexa 1aanexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6

 Regulament privind gestionarea taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare - deratizare, dezinsecție la nivelul municipiului Zalău, conform HCL nr.35 din 07 martie 2016, modificat prin HCL nr. 142 din 16 mai 2016 și prin HCL nr. 376 din 21 decembrie 2017

 Regulamentul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Zalău, aprobat prin HCL nr.156 din 16.06.2014 si modificat prin HCL nr.240 din 24.08.2017

 Regulament de organizare și funcționare al serviciului de semnalizare rutieră în municipiul Zalău, conform HCL nr.177 din 9 iunie 2009

 Regulament privind amenajarea, întreținerea și exploatarea parcărilor din municipiul Zalău, conform HCL nr.177 din 9 iunie 2009

 Regulament de organizare și funcționare al serviciului public privind administrarea, amenajarea, întreținerea și înfrumusetarea spațiilor verzi aferente domeniului public și privat al municipiul Zalău precum și a celor aflate în proprietatea Statului Român și în administrarea Consiliului Local al municipiului Zalău, conform HCL nr.177 din 9 iunie 2009

 Regulament de organizare și funcționare al serviciului public privind administrarea și întreținerea străzilor din municipiul Zalău, conform HCL nr.246 din 11 octombrie 2010

 Regulament de organizare și funcționare al serviciului public privind activitatea piețelor din municipiul Zalău, conform HCL nr.177 din 09 iunie 2009 (modificat prin HCL nr. 25 din 16 februarie 2015)

 Regulament de organizare și funcționare al serviciului public privind administrarea cimitirelor din municipiul Zalău, conform HCL nr.177 din 09 iunie 2009

 Regulament de organizare și funcționare al serviciului public privind activitatea de ecarisaj în municipiul Zalău, conform HCL nr.156 din 16 iunie 2014

 Regulamentul serviciului de salubrizare, activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare, în municipiul Zalău

 Regulamentul privind activitatea de reclama si publicitate în Municipiul Zalău conform Hotararii nr.151 din 14 iulie 2016

 Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, paza și eliberare a autovehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public: partea carosabilă a drumurilor publice, alveole și stații de autobuz, trotuare, parcări și zone verzi

 Regulament de organizare și funcționare a parcurilor de joacă din municipiul Zalău, conform HCL nr.213 din 27 august 2008

 Regulament pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea, întreținerea și exploatarea echipamentelor de monitorizare a traficului situate pe raza Municipiului Zalău și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale ADP Zalău aprobat prin HCL 301/20.12.2004

 Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Zalău, conform HCL nr.57 din 10 martie 2008, modificat prin HCL nr. 307 din 26 octombrie 2017.

 Regulamentul privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizațiilor în vederea desfășurării activității de alimentație publică în municipiul Zalău, conform HCL nr.59 din 05 martie 2007 (modificat prin HCL nr. 323 din 23 noiembrie 2008,  HCL nr. 323 din 23 noiembrie 2008 și HCL nr. 302 din 14 decembrie 2015)
    - anexe: 1;   2;   3;   4;   5;

 Regulament privind organizarea pășunatului precum și exploatarea pajiștilor și a pășunilor aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Zalău (modificat prin HCL nr. 116 din 18 aprilie 2016)

 Regulament privind desfășurarea circulației vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău, conform HCL nr.73 din 30 martie 2017 și modificat prin HCL nr. 169 din 25 mai 2017.

 Regulament privind înregistrarea și radierea vehiculelor din Municipiul Zalău care nu se supun înmatriculării, conform HCL nr. 72 din 30 martie 2017

 Regulament privind acordarea de sprijin financiar unitatilor de cult din Municipiul Zalău, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobat prin HCL nr. 112 din 27 aprilie 2017 și modificat și completat prin HCL nr. 171 din 25 mai 2017.

 Regulament privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite de pe raza Municipiului Zalău, conform HCL nr. 109 din 27 aprilie 2017

 Regulament privind finanțarea serviciilor sociale de pe raza Municipiului Zalău prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, modificat prin HCL nr 380 din 21 decembrie 2017

 Regulament de acordare și plată a abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport local în comun pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora

© Primăria Municipiului Zalău