REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU

        CAPITOLUL 1
        Introducere

        Consiliul Local al Municipiului Zalău ca autoritate deliberativă la nivelul Municipiului Zalău îîi are sediul în Municipiul Zalău, Piața luliu Maniu, numărul 3.

Constituirea consiliului local

        ART.1 (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfașurarii alegerilor va avea loc ședința de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarați aleși, pentru ședința de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
        (2) ședința este legal constituita daca participa cel puțin doua treimi din numărul consilierilor declarați aleși. în cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua ședința. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezintă cel puțin doua treimi din numărul consilierilor declarați aleși de către biroul electoral de circumscripție, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emițând în acest scop un nou ordin.
        (3) Daca nici la a treia convocare nu se prezintă cel puțin doua treimi din numărul consilierilor declarați aleși, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la ședința a consilierilor absenți. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în strainatate în interes de serviciu; evenimente de forța majora, cum ar fi: inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarați aleși, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotarârea instantei este definitiva și irevocabila.
        (4) Inainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica daca pe listele de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale ai căror consilieri declarați aleși au lipsit nemotivat mai sunt supleanți. în caz afirmativ,  prin același ordin se va dispune organizarea unei noi ședințe de constituire la care vor fi convocați supleanții.
        (5) Daca pe listele de candidați nu mai sunt supleanți sau aceștia refuza la rândul lor sa se prezinte la ședința, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condițiile Legii privind alegerile locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, și la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au depus inițial liste de candidați, precum și candidații independenți care nu au fost declarați aleși la alegerile anterioare.
        ART.2 La ședința de constituire legal întrunită poate participa și primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
        ART.3 (1) ședința de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invita pe cel mai în vârsta dintre consilieri, precum și pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrărilor ședinței. Asistenti ai președintelui de vârsta vor fi desemnați cei mai tineri consilieri.
        (2) Dupa preluarea conducerii ședinței se ia o pauza, în timpul careia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul municipiului prezintă președintelui de vârsta și asistenților acestuia dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanților lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripție. Dosarele pot fi însotite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși care ocupa funcții incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
        (3) Daca primarul declarat ales a candidat și pentru funcția de consilier și a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi însotit de opțiunea scrisa pentru una dintre cele doua funcții.
        (4) Prevederile alin. (3) se aplica numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.
        ART.4 (1) La reluarea lucrărilor consilierii declarați aleși vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcatuita din 3 - 5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis, la propunerea președintelui de vârsta. Comisia este aleasa pe întreaga durata a mandatului.
        (2) Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
        (3) Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determina în funcție de numărul de mandate obtinute de grupul în cauza.
        (4) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenți la ședința de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în Hotarârea nr. 1.
        ART.5 Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor sai un președinte și un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art.4 alin. (3).
        ART.6 (1) Dupa alegerea comisiei de validare preîedintele dispune o noua pauza, în timpul careia va fi examinata de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preîedintele de vârsta, și se elaboreaza propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. în acest scop se încheie un proces-verbal.
        (2) Daca primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales și consilier și opteaza pentru funcția de primar sau daca consilierii care dețin funcții incompatibile opteaza în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat, în vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv supleanților de pe aceeaîi lista, în ordinea în care cei în cauza au fost înscriși pe lista de candidați.
        (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost încalcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a făcut prin frauda electorala constatata de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii 70/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune și în cazurile prevăzute la alin. (2). Conform articolului 1 și 2 al Hotărârii nr. 130 din 04.06.2008 al Biroului Electoral Central, apartenența candidaților la partidul politic, alianța politică sau alianță electorală pe a cărei listă au fost aleși, în momentul validării candidaturii, constituie o condiție de eligibilitate în sensul art. 31, alin. (4) din Legea nr. 215/2001; iar validarea mandatului candidatului ales se va face numai după ce partidul politic sau, după caz, alianța politică ori alianța electorală pe lista căreia a candidat confirmă în scris, sub semnătura conducerii județene a partidului politic, respectiv ale acelor partide politice care au constituit alianțe politice sau alianțe electorale, că respectivul candidat face parte din partidul politic respectiv, respectiv din unul dintre partidele politice care au constituit alianțele politice sau alianțele electorale, după caz".
        (4) Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsa.
        (5) în cazul în care pâna la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe lista.
        ART.7 (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenți la ședința. Persoana al cărei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
        (2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza în Hotarârea nr. 2 care se comunica de îndata consilierilor care au absentat motivat.Hotarârea de validare sau invalidare poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenți de la ședința, de la comunicare.
        (3) Instanta de contencios administrativ se pronunța in cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva și irevocabila.
        ART.8 (1) Dupa validarea mandatelor a cel puțin doua treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur sa respect Constitutia și legile tarii și sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
        (2) Depunerea jurământului se face astfel: secretarul municipiului va da citire jurământului, dupa care consilierii validați se vor prezenta, în ordine alfabetica, în fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie și Biblia. Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constitutie cât și , daca este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul "jur", dupa care va semna jurământul de credința, care va fi imprimat pe un formular special.
        (3) Jurământul se semneaza în doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se înmâneaza consilierului.
        (4) Consilierii pot depune jurământul fara formula religioasa. In acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
        (5) Consilierii care refuza sa depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se consemneaza în procesul-verbal al ședinței. în acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective, daca pâna la validarea mandatului partidele politice și alianțele politice confirma în scris apartenența la partid a consilierului în cauza.
        (6) In cazul in care consilierul local declarat ales renunța la mandat inainte de validare sau refuza sa depună juramantul, se supune validarii mandatul primunlui supleant inscris pe lista partidului politic, a alianței politice sau a alianței electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele și alianțele politice confirma in scris apartenența la partid. In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completatea cu supleanți, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri parțiale pentru completare, in termen de 90 de zile.
        (7) Dupa depunerea jurământului de către cel puțin doua treimi din numărul membrilor consiliului local preîedintele de vârsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin Hotarârea nr. 3.

        CAPITOLUL 2
        Organizarea consiliului local

        I Președintele de ședința
        ART.9 (1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea președintelui de ședința. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor în funcție. Durata mandatului președintelui de ședința nu poate fi mai mare de 3 luni.
        (2) Consilierul local ales in condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la initiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in funcție.
        (3) Dupa alegerea președintelui de ședința acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
        (4) Rezultatul alegerii președintelui de ședința se consemneaza în hotarârea nr. 4.
        (5) Hotărârile nr. 1 - 4 se semneaza de președintele de vârsta și de cei 2 asistenti ai acestuia și se contrasemneaza de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acțiuni în justitie.
        ART.10 (l) Președintele de ședința exercita urmatoarele atributii principale:
        a) conduce ședințele consiliului local;
        b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigura numararea voturilor și anunța rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;
        c) semneaza hotărârile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat împotriva adoptarii acestora, precum și procesul-verbal;
        d) asigura menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfașurare a ședințelor;
        e) supune votului consilierilor orice problema care intra în competenta de soluționare a consiliului;
        f) aplica, daca este cazul, sancțiunile prevăzute de prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni.
        (2) Președintele de ședința îndeplineîte orice alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.

        II.Alegerea viceprimarilor

        ART.11 (1) Consiliul local alege din rândul membrilor sai pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.
        (2) Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție.
        (3) Exercitarea votului se face într-o cabina special amenajata. In acest scop fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabina, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește sa îi aleaga. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierilor pe care dorește sa îi aleaga votantul;
        (4) Vor fi declarați aleși primii 2 candidați care au obtinut votul majoritatii consilierilor în funcție.
        ART.12 In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se afla în aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
        ART.13 Durata mandatului viceprimarilor este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local înceteaza înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaza de drept și mandatul viceprimarilor, fara vreo alta formalitate.

        III.Comisiile de specialitate

        ART.14 (1) Dupa constituire consiliul local stabilește și organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
        (2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local în funcție de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ teritoriala.
        (3) Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt:
        -Agricultura
        -Activitati economico-financiare
        -Activitati social-culturale, culte
        -învatamânt, sanatate și familie
        -Amenajarea teritoriului și urbanism
        -Munca și protectie sociala
        -Protectie copii
        -Protectie mediu și turism
        -Juridica și de disciplina
        -Validare
        (4) La nivelul Municipiului Zalău, se organizează un număr de 5 comisii, pentru următoarele domenii:
        a) Comisia de studii, prognoze economico sociale, buget, finanțe;
        b) Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, fond funciar, servicii publice, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat al municipiului Zalău;
        c) Comisia pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină și relații cu cetățenii,
        d) Comisia pentru sănătate, cultură, învățământ, muncă, protecție socială,
și sport;
        e) Comisia pentru drepturile omului, culte, probleme ale minorităților, ordine publică.
        (5) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
        ART.15 (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil în prezenta majoritatii membrilor și iau hotărâri cu votul majoritatii membrilor lor.
        (2) Comisia poate invita sa participe la ședințele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitatile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
        (3) ședințele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate invita la dezbaterile sale și alte persoane.
        (4) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfașoare cu ușile închise.
        ART.16 (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului.
        (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliu, avându-se în vedere, de regula, opțiunea acestora, pregatirea lor profesionala și domeniul în care își desfașoara activitatea.
        (3) In funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 - 3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizația de ședința se va achita numai pentru activitatea desfașurata în comisia de baza.
        ART.17 Fiecare comisie de specialitate își alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.
        ART.18 (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
        a) analizeaza proiectele de hotărâri ale consiliului local;
        b) se pronunța asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
        c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
        (2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, daca acestea au legătură cu activitatea lor.
        ART.19 (1) Președintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
        a) asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;
        b) convoaca ședințele comisiei;
        c) conduce ședințele comisiei;
        d) propune ca la lucrările comisiei sa participe și alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
        e) participa la lucrările celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezintă importanta pentru comisia pe care o conduce;
        f) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;
        g) anunța rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
        (2) Președintele comisiei îndeplineîte orice alte atributii referitoare Ia activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
        ART.20 (1) Secretarul comisiei îndeplinește urmatoarele atributii principale:
        a) efectueaza apelul nominal și tine evidenta participării la ședințe a membrilor comisiei;
        b) numara voturile și îl informeaza pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;
        c) asigura redactarea avizelor și proceselor-verbale etc.
        (2) Secretarul comisiei îndeplineîte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.
        ART.21 (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte de ședința de consiliu.
        (2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
        (3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie.
        (4) în caz de absenta la ședința comisiei de baza consilierului în cauza nu i se acorda indemnizație de ședința.
        ART.22 Ședințele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, înaintea ședințelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra carora i se solicita avizul.
        ART.23 (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei președintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul ședinței o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.
        (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți.
        (3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.
        (4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) și (3) se prezintă secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea și difuzarea acestuia către consilieri, o data cu ordinea de zi.
        ART.24 Votul în comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotărî ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia.
        ART.25 (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. Dupa încheierea ședinței procesul-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.
        (2) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședința, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfasurat cu ușile închise.
        ART.26 Daca în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în continutul proiectului, președintele de ședința poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
        ART.27 (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiza și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
        (2) Componenta nominala a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele și tematica activitatii acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
        (3) Comisia de analiza și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de îmbunatatire a activitatii în domeniul supus analizei sau verificării.
        ART.28 Operațiunile desfașurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarârea nr. 6 a consiliului local.

        IV.AIte dispoziții

        ART.29 (1) Dupa preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către președintele de ședința se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. în acest scop judecătorul sau alta persoana desemnata de președintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în fata consiliului hotarârea de validare.
        (2) Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data desfașurarii alegerilor, in camera de consiliu a judecătoriei in a cărei raza teritoriala se afla comuna sau orașul, de către un judecător desemnat de președintele judecătoriei.
        (3) Dupa prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul.
        ART.30 (1) Dupa depunerea jurământului primarul intra în exercițiul de drept al mandatului.
        (2) Primarul va ocupa în sala de ședințe un loc distinct.
        (3) Daca la lucrările consiliului participa și prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții, aceștia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct.
        ART.31 Primarul participa la ședințele consiliului și are dreptul sa își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ședința.
        ART.32 (1) Secretarul municipiului Zalău participa în mod obligatoriu la ședințele consiliului. Secretarului îi revin urmatoarele atributii principale privitoare la ședințele consiliului local:
        a) avizează, pentru legalitate hotărârile consiliului local;
        b) participă la ședințele consiliului local;
        c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local îi primar, precum și între aceștia îi prefect;
        d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local;
        e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
        f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeîte procesul-verbal al ședințelor consiliului local, și redactează hotărârile consiliului local;
        g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
        (2) Secretarul îndeplinește orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare și funcționare al consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare și desfasurare a ședințelor consiliului.

        CAPITOLUL IV
        Funcționarea consiliului local

        I.Desfașurarea ședințelor

        ART.33 (1) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petitiilor și altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisa în cuprinsul invitatiei de ședința transmise consilierilor și se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
        (2) Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
        (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.
        (4) Proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai daca sunt însotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului se întocmește și se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie. Avizul comisiilor de specialitate nu este obligatoriu în cazul ședințelor extraordinare și a celor convocate de îndată (în cazul celor de forță majoră și de maximă urgență).
        ART.34 (1) Consilierii sunt obligați sa fie prezenți la lucrările consiliului și sa își înregistreze prezenta în evidenta tinuta de secretar în condica de prezență.
        (2) Consilierul care nu poate lua parte la ședința este obligat sa comunice acest lucru președintelui de ședința sau secretarului municipiului.
        ART.35 Delegații satești vor fi invitati în mod obligatoriu la ședințele consiliului în care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegații satești vor fi ascultati asupra problemei discutate și vor participa la vot, votul delegatului sătesc fiind unul consultativ.
        ART.36 (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, în ordinea stricta în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se da cuvântul președintelui comisiei de specialitate și, daca este cazul, șefului compartimentului care a întocmit raportul.
        (2) Dupa efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
        (3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele de ședința are dreptul sa limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Președintele de ședința va urmări ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. în cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcție de marimea acestuia.
        ART.37 (1) Președintele de ședința va permite oricând unui consilier sa răspundă într-o problema de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
        (2) Prevederile alin. (1) se aplica și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
        ART.38 Președintele de ședința sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.
        ART.39 Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședința, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sala.
        ART.40 În cazul în care desfașurarea lucrărilor este perturbata, președintele de ședința poate întrerupe dezbaterile. El poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.
        ART.41 Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

        II.Elaborarea proiectelor de hotărâri

        ART.42 (1) Proiectele de hotarari pot fî propuse de consilieri locali, de primar, viceprimari sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
        (2) Proiectele de hotărâri vor fi însotite de un referat de specialitate al compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului, redactate în conformitate cu normele de tehnica legislativa. În acest scop secretarul unitatii administrativ-teritoriale și personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului va acorda sprijin și asistenta tehnica de specialitate.
        ART.43 (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorului.
        (2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoștinta consilierilor de îndata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare și cu invitatia de a formula și depune amendamente.
        (3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
        ART.44 (1) Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se transmit spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și compartimentelor de resort al aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor și compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de către primar împreuna cu secretarul.
        (2) Transmiterea materialelor de ședință și a ordinii de zi (proiecte de hotărâri, informări, rapoarte, etc.), se realizează în format electronic, pe suport stick și acestea se afișează public în format scanat, cu cel puțin 5 zile înainte de ședința de Consiliu local pe site-ul Primăriei Municipiului Zalău la adresa: www.zalausj.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri. Materialele de ședință (proiectele de hotărâri și documentația anexată) se consultă de consilierii locali în format electronic (scanat), atât pe comisii, cât și în cadrul plenului în ședința de Consiliu Local, pe laptop-uri puse la dispoziție de Primăria Municipiului Zalău.
        (3) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza și data de depunere a raportului și a avizului, avându-se grija ca raportul sa poata fi trimis și comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
        (4) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea lor.
        ART.45 (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmește un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
        (2) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilieri, cel mai târziu o data cu invitatia pentru ședința.
        ART.46 Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri, însotite de avizul comisiei de specialitate și de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședința ordinara a acestuia.

        III Elaborarea actelor normative

        Art.47 în cazul elaborarii proiectelor de acte normative, prin grija Secretarului municipiului Zalau, se va asigura participarea activa la procesul de elaborare a cetatenilor și asociatiilor legal constituite cu domiciliul/sediul în municipiul Zalau. în acest scop proiectele de acte normative vor fi aduse la cunoștinta publica prin afișare la sediul Primăriei municipiului Zalău, pe site-ul propriu și va fi publicat într-unul din ziarele locale.
        Art.48 Aducerea la cunoștinta publica se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de data în care va avea loc ședința consiliului local. Se va publica textul complet al proiectului de act normativ însotit de o nota de fundamentare privind necesitatea adoptarii actului respectiv, precum și termenul limita-care nu poate fi mai mic de 10 zile de la data publicării, locul și modalitatea în care cei interesati pot trimite în scris, propuneri, sugestii și opinii privind proiectul de act normativ. Propunerile, sugestiile și opiniile au valoare de recomandare.
        Art.49 În cazul în care proiectul de act normativ are implicații asupra mediului de afaceri, anunțul referitor la elaborarea lui se va transmite asociațiilor de afaceri legal constituite și altor asociații legal constituite, pe domenii specifice de activitate.
        Art.50 Proiectul de act normativ se va transmite spre analiza și avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observațiilor și propunerilor formulare.
        Art.51 Proiectul de act normativ se dezbate public în situatia în care acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituita sau de către o alta autoritate publica. In acest scop se va publica un anunț care va cuprinde data și locul în care se va desfașura dezbaterea publica a proiectului.
        Art.52 In vederea asigurarii respectarii procedurii de elaborarea a proiectelor de acte cu caracter normativ, conducătorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, cu urmatoarele atributii:
        -sa tina evidenta tuturor proiectelor de acte cu caracter normativ, într-un registru special constituit;
        -sa asigure publicitatea proiectelor respective;
        -sa primeasca și sa tina evidenta propunerilor, sugestiilor și opiniilor primite de la societatea civila;
        -sa comunice deîndata inițiatorului proiectul de act normativ însotit de propunerile, sugestiile și opiniile primite în vederea definitivării proiectului.;
        -sa indosarieze toate proiectele de acte normative definitivate și sa le puna la dispoziția celor interesati pentru a fi consultate.
        -sa publice anunțul privitor la dezbaterile publice în cazul în care acestea au fost solicitate;
        -sa multiplice și sa distribuie solicitanților, contra cost, copii de pe proiectele actelor normative definitivate;
        -sa întocmeasca și sa asigure publicarea raportului anual în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala în institutiile publice.
        Art.53 Proiectele de acte normative pentru care s-a îndeplinit procedura stabilita de Legea 52/2003 și prezentul Regulament, vor fi supuse spre aprobare Consiliului local.
        Art.54 (l) In cazul reglamentarii unei situatii speciale care, din cauza circumstanțelor sale excepționale impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun dezbaterii și adoptarii în procedura de urgenta prevăzută de reglementările în vigoare.
        (2) Asigurarea transparenței decizionale de luare a deciziilor de către Consiliul local al municipiului Zalău îi procedura de aducere la cunoîtința publică a hotărârilor cu caracter normativ, se realizează conform procedurii operaționale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău, nr. 2 din 21 ianuarie 2008.

        IV.Procedura de vot

        ART.55 (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret,
        (2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
        (3) Consiliul local hotărăîte, la propunerea preîedintelui de ședința, ce modalitate de vot se va foloși , în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.
        ART.56 (1) Votarea prin apel nominal se desfașoara în modul următor: președintele explica obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru"și "contra". Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica și pronunța cuvântul "pentru" sau "contra", în funcție de opțiunea sa.
        (2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
        ART.57 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
        (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara și precisa, fara echivoc și fara putinta de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor foloși , de regula, cuvintele "da" sau "nu".
        (3) Buletinele de vot se introduc într-o urna. La numararea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata opțiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).
        ART.58 (1) Hotărârile și alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenți, în afara de cazul în care, prin lege se dispune altfel.
        (2) Abținerile se contabilizeaza la voturile "contra".
        ART.59 Consilierii au dreptul sa solicite ca în procesul-verbal sa se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
        ART.60 Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fî readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

        V. Aparatul permanent al consiliului local

        ART.61 (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum și pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa, acesta are organizat un aparat permanent de lucru, format din 2 persoane dintre care, în mod obligatoriu, cel puțin una va avea pregătire juridica.
        (2) Funcțiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecționarea acestora se face pe baza de concurs sau examen organizat în condițiile legii.Comisia de concurs se constituie prin hotarârea consiliului local.
        ART.62 Salarizarea personalului din aparatul permanent se face potrivit anexei nr. II la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.
        ART.63 Apararea intereselor Consiliului local în fata instantelor de judecata sa se faca de persoana cu studii juridice din cadrul aparatului de lucru pe baza unei împuterniciri ce se semneaza de președintele de ședința. Cheltuielile se suporta din bugetul local.
        ART.64 (1) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ în numărul maxim de posturi stabilit potrivit Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile și institutiile publice.
        (2) Personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare.
        (3) Personalul din aparatul permanent colaboreaza cu secretarul municipiului la pregatirea ședințelor consiliului, asigurarea documentarii și informării consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de ședința și a oricăror alte materiale.
        ART.65 Atribuțiile aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Zalău sunt:

  • oferă consultanta de specialitate consilierilor locali, redacteaza opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea consiliului local;
  • exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative in cazul luării unor masuri de către conducerea institutiei sau la cererea consilierilor locali, daca aceste solicitări privesc municipiul Zalău
  • semneaza, in reprezentarea Consiliului local al municipiului Zalau, și pe baza delegației speciale de imputernicere, actele juridice in care Consiliul local al municipiului Zalau este parte (acte notariale,contracte sub forma autentica,etc).
  • formuleaza in termen legal răspunsuri la corespondenta ADRESATA Consiliului local;
  • formuleaza răspunsurile la procedura recursului grațios prevăzută de legea contenciosului administrativ in ceea ce priveîte hotararile consiliului local contestate.
  • asigura reprezentarea Consiliului Local al Municipiului Zalău in fata organelor judecătorești in cauzele civile, comerciale și in cele de contencios administrativ; pe baza delegație de imputernicire din partea președintelui de ședința
  • tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor judecătorești, asigurand îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna soluționare a litigiilor; in care este parte Consiliul local al municipiului Zalau parte
  • redacteaza acțiuni judecătorești, intampinari, apeluri și recursuri in cauzele aflate pe rolul instantelor judecătorești in care este parte Consiliul local al municipiului Zalau
  • asigura punerea in executare a hotararilor judecătorești ramase definitive și irevocabile ;
  • colaboreaza cu celelalte compartimente la elaborarea proiectelor de hotarari;
  • participa in calitate de reprezentant al Consiliului local al municipiului Zalau la autentificarea contractelor de vanzare cumparare, concesiune, colaborare etc.;
  • efectueaza arhivarea corespondentei proprii in bibliorafturi
  • urmărește asigurarea publicitatii și introducerea pe site-ul PMZ a proiectelor de acte administrative;
  • aduce la cunostinta publica, prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Zalău, prin Biroul de Presa al Primăriei Municipiului Zalău actele administrative cu caracter normativ (dispoziții emise de Primar și Hotarari adoptate de Consiliu Local al municipiului Zalău), precum și publicarea in presa locala;
  • asigura difuzarea proiectelor și a Hotararilor Consiliului Local al municipiului Zalău în format electronic.
  • redactarea Dispoziției Primarului privind convocarea Consiliului Local în ședințe ordinare și extraordinare și redactarea comunicatului de presă pe care îl dă publicității.
  • organizarea și pregătirea ședințelor de comisii de specialitate ale Consiliului Local.
  • anunțarea compartimentelor de specialitate a datei, orei și a locului unde se țin ședințele Consiliului Local și a ședințelor pe comisii.
  • culegerea informațiilor de la compartimentele de specialitate și serviciile publice subordonate Consiliului Local (referate, proiecte de hotărâri, documentațiile necesare).
  • evidența Hotărârilor Consiliului Local în registrul special și pe suport magnetic (pagina internet).
  • asigura publicarea procesului verbal al ședințelor și publicarea lui pe site-ul Primăriei.
  • stabilirea împreună cu președinții comisiilor de specialitate a zilelor și orelor când se desfășoară ședințele.
  • pregătirea dosarelor de ședință, in format electronic pentru consilieri și mass-media.
  • redactarea Hotărârilor emise de Consiliul Local.
  • comunicarea Hotărârilor Consiliului Local în termenul prevăzut de lege, Institutiei Prefectului Județului Sălaj, în vederea supunerii lor controlului de legalitate a actelor emise de autoritățile administrației publice locale.
  • comunicarea către compartimentele de specialitate a Hotărârilor Consiliului Local, pentru punerea lor în executare.
  • comunicarea Hotărârilor Consiliului Local, instituțiilor și persoanelor fizice vizate, prin adrese cu confirmare de primire.
  • publicarea în presă a Hotărârilor cu caracter normativ, în termen legal.
  • întocmirea dosarului de ședință în conformitate cu Legea nr. 215/2001 republicata.
  • punerea la dispoziția consilierilor, la cerere, actele ce se emit de la Consiliul Local, precum și procesele verbale de ședință și/sau ale comisiilor de specialitate.
  • asigura legătură intre comisiile de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău și inițiatorii proiectelor de hotarari;
  • întocmește sinteze statistice solicitate de comisiile ale Consiliului Local al municipiului Zalău prin preluarea informațiilor detinute de compartimentele de specialitate ale primarului municipiului Zalău;
  • întocmește pe baza comunicărilor compartimentelor Raportul anual privind modul de ducere la indeplinire a hotararilor adoptate de consiliul local.
  • ține evidenta prezentei consilierilor locali la ședințe in vederea intocmirii fișelor de pontaj, pe care le inainteaza serviciului resurse umane pentru plata indemnizațiilor;
  • redacteaza răspunsuri la memoriile, petitiile, reclamatiile și sugestiile adresate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
  • participa la ședințele Consiliului Local al municipiului Zalău in vederea rezolvării unor sarcini care duc la buna desfașurare a acestora;
  • multiplica și difuzeaza materialele de lucru corespunzătoare ordinii de zi a ședințelor ale Consiliului Local al municipiului Zalău și ale comisiilor de specialitate;
  • solicita documente și informații de la compartimentele de specialitate ale Primarului municipiului Zalău și de la regiile, societatile și institutiile aflate in subordinea ale Consiliului Local al municipiului Zalău;
  • asigura afișarea la sediul Primăriei Municipiului Zalău a publicațiilor de vanzare/lichidare,citatii și orice alte documente ce impun prin lege afiîarea la sediul consiliilor locale întocmind in acest sens Proces verbal de afiîare, semnat de funcționar public și de secretar
  • comunica dovada efectuării procedurii de afișare institutiilor publice ce au solicitat realizarea acesteia.
  • participa la elaborarea și redactarea proiectelor de hotarari în baza referatelor compartimentelor de specialitate ale Primăriei și ca urmare a initiativei consilierilor locali;
  • asigura respectarea regulilor procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice locale, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, conform legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica și a Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 21 ianuarie 2008.
  • participa la convocarea ședințelor ordinare, extraordinare ale Consiliului local al municipiului Zalau,;
  • realizarea monitorizării inițiativelor legislative ale consilierilor locali;
  • prezintă informări consilierilor locali cu privire la modificările legislative privind organizarea și desfașurarea activitatii deliberative a consiliului local precum și orice alte rapoarte solicitate de aceștia
  • sprijină, la solicitare consilierii locali in activitatea acestora in cadrul unor comisii de lucru in care aceștia au fost desemnați
  • va culege și va pune la dispoziția consilierilor informațiile solicitate de către aceștia diferitelor structuri ale executivului
  • întocmește prezenta consilierilor locali la ședințele de consiliu local și le comunica
  • serviciului resurse umane in vederea acordarii indemnizațiilor de ședința;
  • aduce la cunoștință publică a HCL și a Dispozițiilor cu caracter normativ, prin afișare la sediul Consiliului local sau prin publicare in presa locala,și in publicația „Informația".
  • arhiveaza, in original, împreuna cu documentațiile anexate Hotararile adoptate de Consiliul Local al municipiului Zalău atat in format scris cat și in format electronic;
  • asigura operarea curenta in aplicația INFOCET a tuturor lucrărilor înregistrate pe serviciu in relația cu Centrul de relații cu publicul (CRP) al Primăriei Municipiului Zalău și urmărește operarea tuturor lucrărilor înregistrate pe Compartimentul secretariat consiliu local;
  • asigura respectarea normelor legale privind secretul de serviciu și confidențialitatea in legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștinta personalul serviciului in exercitarea funcției;
  • indeplinește orice alte sarcini transmise de Consiliul local al municipiului Zalau, secretar
  • va respecta dispozițiile exprese ale Statutului consilierului juridic, cele ale Codului de conduita al personalului contractual, pastrand confidențialitatea lucrărilor din dosarele de instanta in care institutia este parte, precum și Regulamentul de ordine interioara.

        CAPITOLUL VI
        întrebări, interpelări, petitii și informarea consilierilor locali

        ART.66 (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarilor și secretarului municipiului, precum și conducătorilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor și unitatilor subordonate.
        (2) Prin întrebare se solicita informații cu privire la un fapt necunoscut.
        (3) Cei întrebati vor răspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea ședința a consiliului.
        ART.67 Interpelarea consta într-o cerere prin care se solicita explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, pâna la urmatoarea ședința a consiliului, sau oral, la proxima ședința, potrivit solicitării autorului interpelării.
        ART.68 (1) Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
        (2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.
        ART.69 (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate și solutionate potrivit reglementarilor legale în vigoare.
        (2) Semestrial consiliul analizeaza modul de soluționare a petitiilor.

        CAPITOLUL V
        Dispoziții privind statutul aleșilor locali

        ART.70 (1) Au calitatea de aleși locali consilerii locali, primarii și viceprimarii. Este asimilat aleșilor locali și delegatul sătesc.
        (2) In exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivitatii locale și sunt responsabili în fața acesteia.
        (3) In exercitarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publica și sunt ocrotiti de lege.

        CAPITOLUL VI
        Exercitarea mandatului de consilier local

        ART.71 Dupa declararea consiliului ca legal constituit, consilierilor în funcție li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanți aleși ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa-1 poarte pe întreaga durata a mandatului. Atât legitimatia cît și însemnul se pot pastra de către consilierii locali, dupa încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
        ART.72 Modelul legitimației și cel al semnului distinctiv vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului iar costurile pentru confecționarea acestora vor fi suportate din bugetul local.
        ART.73 (1) Calitatea de consilier local înceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu local.
        (2) Calitatea de consilier local înceteaza de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmatoarele cazuri:
        a) demisie;
        b) incompatibilitate;
        c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrațiv-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
        d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;
        e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
        f) condamnarea, prin hotărâre judecătoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
        g) punerea sub interdictie judecătoreasca;
        h) pierderea drepturilor electorale;
        h^1) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;
        i) deces.
        (3) încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.
        (4) în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - e) și h^l hotarârea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotarârea primei instante este definitiva și irevocabila.
        ART.74 Consilierii locali pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședința, care ia act de aceasta și propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declara locul vacant.
        ART.75 (1) încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea în actul de identitate al celui în cauza a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
        (2) Prevederile art.73 alin. (2) lit. e) nu se aplica în cazul în care consilierul a fost însarcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în tara sau în strainatate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exercitarea mandatului se suspenda.
        (3) Prevederile 73 alin. (2) lit. f) - h) devin aplicabile numai dupa ramânerea definitiva și irevocabila a hotărârii judecătorești.
        ART.76 (1) în toate situatiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adopta în prima ședința ordinara, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situatia aparuta și se declara vacant locul consilierului în cauza.
        (2) Hotarârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul municipiului. Referatul va fi însotit de actele justificative.

        CAPITOLUL VII
        Exercitarea mandatului de către primar

        ART.77 Primarul își exercita drepturile și își îndeplinește îndatoririle ce îi revin pe întreaga durata a mandatului pentru care a fost ales.
        ART.78 (1) Primarul intra în dreptul deplinei exercitări a mandatului dupa depunerea jurământului, al cărui continut este prevăzut la art.8 alin. (1) din prezentul regulament.
        (2) Dupa depunerea jurământului în cadrul unei ceremonii publice, primarului i se înmâneaza legitimatia, care va fi semnata de președintele de ședința, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are dreptul sa îl poarte, potrivit legii, pe întreaga durata a mandatului, precum și eșarfa în culorile drapelului național al României.
        (3) Modelul legitimației de primar, al semnului distinctiv și al eșarfei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
        (4) Eșarfa va fi purtata în mod obligatoriu la Ziua Naționala a României, la solemnitati, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfașurare a acestora.
        (5) Legitimatia și însemnul de primar se pot pastra dupa încetarea mandatului, cu titlu evocativ.
        ART.79 (1) Calitatea de primar înceteaza la data depunerii jurământului de către noul primar.
        (2) Calitatea de primar înceteaza, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmatoarele cazuri:
        a) demisie;
        b) incompatibilitate;
        c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala;
        d) condamnarea, prin hotărâre judecătoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
        e) punerea sub interdictie judecătoreasca;
        f) pierderea drepturilor electorale;
        f^1) pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minoritățili naționale pe a cărei listă a fost ales;
        g) deces.
        ART.80 (1) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constata încetarea mandatului primarului.
        (2) Ordinul va avea la baza un referat semnat de secretarul municipiului, precum și actele din care rezulta motivul legal de încetare a mandatului.
        ART.81 (1) Primarul poate demisiona, anunțând în scris consiliul local și prefectul. La prima ședința a consiliului, președintele de ședința ia act de aceasta situatie, care se consemneaza în procesul-verbal și devin aplicabile dispozițiile art.80.
        (2) Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul prefectului, împreuna cu un extras din procesul-verbal al ședinței, se înainteaza Ministerului Administrației și Internelor, care va propune Guvernului stabilirea datei desfasurarii alegerilor pentru un nou primar.
        (3) Prevederile art.75 alin. (1) se aplica și în cazul primarului.
        (4) Primarul se afla în imposibilitatea exercitării mandatului în situatiile în care nu se poate prezenta efectiv la primărie din motive de sanatate sau din alte cauze, chiar daca acestea nu îi sunt imputabile. Prevederile art.75 alin. (2) se aplica în mod corespunzător.
        (5) în cazurile prevăzute la art.79 alin. (2) lit. d) ,e) și f), încetarea mandatului poate avea loc numai dupa ramânerea definitiva și , dupa caz, irevocabila a hotărârii judecătorești.

        CAPITOLUL VIII
        Exercitarea mandatului de către viceprimari și delegatul sătesc

        ART.82 (1) Municipiul Zalău are 2 viceprimari aleși din rândul consilierilor locali în condițiile Legii nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.
        Viceprimarii sunt subordonați primarului îi sunt înlocuitorii de drept ai acestuia, carora le poate delega atribuțiile sale.
        Viceprimarii sunt aleși cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul membrilor acestuia.
        Schimbarea din funcție a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție.
        Pe durata mandatului, primarul îi viceprimarii primesc o indemnizație lunară, ca unică formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției de primar, respectiv de viceprimar, și care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul îi viceprimarii nu beneficiază de sporul de vechime în muncă și nici de alte sporuri prevăzute de lege.
        Durata mandatului constituie vechime în muncăși în specialitatea studiilor absolvite.
        Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.
        Viceprimarii intra în exercitarea mandatului dupa declararea lor ca legal aleși, potrivit Legii 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și prezentului regulament.
        (2) Exercitarea mandatului de viceprimar încetează odată cu expirarea mandatului consiliului din care fac parte.
        (3) Mandatul de viceprimar, poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcție, în condițiile Legii nr. 215/2001, republicată.
        ART.83 (1) Locuitorii localității Stâna, localitate componentă a municipiului Zalău sunt reprezentați la ședințele de consiliu de un delegat sătesc.
        (2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată îi organizată de primar îi desfășurată în prezența primarului sau viceprimarului.
        (3) La discutarea problemelor privind satele respective , delegații sătești vor fi invitați în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
        (4) Delegatul sătesc își exercita mandatul de la data alegerii sale, în condițiile Legii nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Expirarea mandatului delegatului sătesc are loc o data cu alegerea unui alt delegat sătesc, precum și în cazurile prevăzute la art.73 alin. (2) lit. a), b) și e) - i). Adunarea sateasca poate hotărî oricând eliberarea din funcție a delegatului sătesc și alegerea unei alte persoane în aceasta funcție.

        CAPITOLUL IX
        Protectia legala a aleșilor legali

        ART.84 (1) In exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.
        (2) Libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantata.
        ART.85 Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridica pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
        ART.86 Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecata penala ori contravenționala a aleșilor locali, precum și faptele savârșite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunoștinta consiliului local și a prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus masurile respective.
        ART.87 (1) Pe întreaga durata a mandatului, aleșii locali se considera în exercițiul autoritatii publice și se bucura de protectia prevăzută de legea penala.
        (2) De aceeași proiecție juridica beneficiaza și membrii familiei - sot, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului sau.
        ART.88 Consilierii se pot constitui în grupuri în condițiile art.24-27 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

        CAPITOLUL X
        Drepturile aleșilor locali

        ART.89 (1) Pe timpul exercitării mandatului de primar și viceprimar se suspenda contractul de munca sau actul de numire al acestora în cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv regii autonome sau societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ-teritoriale.
        (2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, precum și cercetătorii știintifici, ziariștii cu atestat profesional, oamenii de cultura și arta,
        ART.90 (1) În funcțiile detinute de persoanele ale căror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durata determinata.
        (2) Functiile  de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular.
        (3) In cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către primar sau viceprimari, au loc reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt obligate sa comunice persoanelor ale căror contracte de munca sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de munca stabilite, corespunzător celor detinute de acestea, cu respectarea legislației în vigoare.
        ART.91 (1) La încetarea mandatului de primar și de viceprimar, persoanele în cauza își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de munca sau acte de numire. La stabilirea clasei și gradului de încadrare se vor lua în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publica alese.
        (2) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii în funcția detinuta anterior alegerii, persoana în cauza se va putea adresa instantei de judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbru judiciar.
        ART.92 Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor prevăzute la art.87 alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de munca ori acestea nu pot fi eliberate din funcție pe motive ce nu le sunt imputabile.
        ART.93 La încetarea mandatului, primarii și viceprimarii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiaza, la cerere, de calcularea sau, dupa caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul și indemnizațiile lunare primite, în condițiile legii.
        ART.94 Aleșii locali au dreptul de initiativa în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
        ART.95 (1) Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședința.
        (2) Indemnizația de ședința pentru membrii consiliului care participa la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de pâna la 5% din indemnizația lunara a primarului.
        (3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația, potrivit alin. (2), este de o ședința ordinara de consiliu și 1 - 2 ședințe de comisii de specialitate pe luna.
        (4) Plata indemnizațiilor se efectueaza din veniturile proprii ale bugetelor locale.
        (5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii.
        (6) Prevederile prezentului articol se aplica în mod corespunzător și delegatului sătesc.
        ART.96 Primarii și viceprimarii, au dreptul la o indemnizație lunara, stabilita potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
        ART.97 Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.
        ART.98 Consilierii și delegatul sătesc, care participa la ședințele de consiliu organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru, se considera învoiți de drept, fara a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.
        ART.99 (1) Primarii și viceprimarii beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum și de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
        (2) Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii au obligația de a informa, în prealabil, consiliul local, indicând durata acestora și perioada în care vor avea loc. In cazuri de urgenta, informarea se va face în prima ședința de consiliu, organizata dupa terminarea concediului.
        (3) Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în cazul viceprimarilor, se aproba de către primar.
        ART.100 Durata exercitării mandatului de primar și de viceprimar constituie vechime în munca și în specialitate și se ia în calcul la promovare și la acordarea tuturor drepturilor bănești rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea și la recalcularea pensiei.
        ART.101 (1) Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliaza în localitatea în care se desfașoara ședința consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
        (2) Consilierii locali, primarul, viceprimarii îi delegatul sătesc beneficiază de câte un abonament gratuit de parcare în Municipiul Zalău.
        ART.102 (1) Aleșii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesionala organizate de institutii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.
        (2) Aleșîii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregatire în domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat.
        (3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) aleșii locali care au deținut anterior un alt mandat de consilier local, consilier județean, președinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.
        (4) Cursurile de pregătire vor fi organizate în instituțiile abilitate de lege.
        ART.103 (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes
public nu poate fi îngrădit.
        (2) Autoritatile administrației publice centrale și locale, institutiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a aleșilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.
        ART.104 (1) Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali.
        (2).In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale aleșilor locali vor fi consultate de către autoritatile administrației publice centrale în toate problemele de interes local.
        ART.105 (1) In urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleșii locali sunt obligați sa prezinte, la prima ședința ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate, în termen de 30 de zile de la data încheierii misiunii.
        (2) În cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), aleșii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

        CAPITOLUL XI
        Obligațiile aleșilor locali

        ART.106 Aleșii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivitatii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autoritatilor administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu buna-credinta și fidelitate fata de tara și de colectivitatea care i-a ales.
        ART.107 Consilierii locali sunt obligați sa respecte Constitutia și legile tarii, precum și regulamentul de funcționare a consiliului, sa se supună regulilor de curtoazie și disciplina și sa nu foloseasca în cuvântul lor sau în relațiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
        ART.108 Aleșii locali sunt obligați sa menționeze expres situatiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
        ART.109 Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesionala.
        ART.110 Alesii locali sunt obligați sa dea dovada de cinste și corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
        ART.111 (1) Aleșii locali au obligația de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele și actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
        (2) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel puțin o data pe trimestru, întâlniri cu cetatenii, sa acorde audiente și sa prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetatenii.
        (3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului.
        ART.112 Aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregatirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de institutiile abilitate.
        ART.113 (1) Consilierii locali nu pot lipși de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situatiile prevăzute în regulamentul de funcționare.
        (2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrări întrucât se afla în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcționare a consiliului.
        ART.114 Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de aceasta calitate în exercitarea unei activitati private.
        ART.115 Prevederile legale în vigoare privitoare la declarația de avere se aplica în mod corespunzător.

        CAPITOLUL XII
        Raspunderea aleșilor locali

        ART.116 Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.
        ART.117 (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfașurata în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.
        (2) în procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.
        ART.118 (1) Incalcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:
         a) avertismentul;
         b) chemarea la ordine;
         c) retragerea cuvântului;
         d) eliminarea din sala de ședința;
         e) excluderea temporara de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;
         f)retragerea indemnizației de ședința, pentru 1 - 2 ședințe.
        (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplica de către președintele de ședința, iar cele de la alin. (1) lit. e) și f) de către consiliu, prin hotărâre.
        (3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauza.
        ART. 119. La prima abatere, preîedintele de ședința atrage atentia consilierului în culpa și îl invita sa respecte regulamentul.
        ART.120 (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitatia președintelui și continua sa se abata de la regulament, precum și cei care încalca în mod grav, chiar pentru prima data, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.
        (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședința.
        ART.121 (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte sa își retraga sau sa explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.
        (2) Daca expresia întrebuintata a fost retrasa ori daca explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfacatoare, sancțiunea nu se mai aplica.
        ART.122 În cazul în care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, președinteleși va retrage cuvântul, iar daca persista, îl va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la ședința.
        ART.123 (1) În cazul unor abateri grave, savârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.
        (2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
        ART.124 Excluderea temporara de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depași doua ședințe consecutive.
        ART.125 Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecința neacordarea indemnizației de ședința pe perioada respectiva,
        ART.126 În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se executa cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui.
        ART.127 (1) Sancțiunile prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. e) și f) se aplica prin hotărâre adoptata de consiliu cu votul a cel puțin doua treimi din numărul consilierilor în funcție.
        (2) Pe perioada aplicarii sancțiunii, consilierii în cauza sunt scoși din cvorumul de lucru.
        ART.128 Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședința. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. a) - d).
        ART. 129 (1) Pentru abateri grave și repetate, savârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauza li se pot aplica urmatoarele sancțiuni:
        a) mustrare;
        b) avertisment;
        c) diminuarea indemnizației cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;
        d) eliberarea din funcție.
        (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit.a) îi b) se aplică prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.
        (3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) îi b) hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit. c) îi d), cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.
        (4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) îi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale unității administrativ-teritoriale sau a locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
        (5) La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările și copletările ulterioare.
        ART.130 Împotriva sancțiunii prevăzute la art. 129 alin (1) lit. c) îi d) persoane în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă ne este obligatorie.
        ART.131 Primarii pot fi revocați din funcție în urma unui referendum, în condițiileși în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, cu modificărileși completările ulterioare.

        CAPITOLUL XIII
        Registrul de interese

        ART.132 (1) Consilierii locali, primarul și veceprimarii sunt obligați să depună declarații de avere și declarații de interese la persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău (domnul Băican Lucian - consilier juridic - Serviciul juridic- contencios, camera 15).
        (2) Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personaleși irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.
        (3) Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificărileși completările ulterioare, precum și prevederilor Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplică în mod corespunzător.
        ART.133 (1) Declarațiile de avere și de interese se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcție ori de la data începerii activității.
        (2) Persoanele prevăzute de lege au obligația să depună sau să actualizeze declarațiile de avere ș de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.
        (3) In termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activității, persoanele prevăzute de lege au obligația să depună o nouă declarație de avere și declarație de interese.
        ART.134 Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău.
        (2) Un exemplar al declarației privind interesele personale se păstrează de către persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău. într-un dosar special, denumit registru de interese.
        (3) Al doilea exemplar al declarației de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.
        (4) Modelul declarației se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor.
        ART.135 Persoana desemnată de secretarul Municipiului Zalău, să asigure implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese are următoarele atributii:
        a) primește, înregistrează declarațiile de avere ș declarațiile de interese și eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire;
        b) la cerere, pun la dispoziția personalului formularele declarațiilor de avere și de interese;
        c) oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea în termen a acestora;
        d) evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese, al căror model se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale de Integritate;
        e) asigură publicarea și menținerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declarațiile de avere și de interese se păstrează pe pagina de internet cel puțin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;
        f) trimit Agenției Naționale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese primite, pe care Agenția le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora, și le menține publicate pe durata prevăzută de dispozițiile lit. e);
        g) publică pe pagina de internet a instituției, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, numele și funcția persoanelor care nu depun declarația de avere sau declarația de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenției Naționale de Integritate;
        h) acordă consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și verificarea averilor, conflictele de interese și incompatibilitățile și întocmește note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor.
        ART.136 (1) Agenția Națională de Integritate exercită următoarele atribuții, cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității, dreptului la apărare și bunei administrări:
        a) verifică declarațiile de avere și declarațiile de interese;
        b) efectuează controlul depunerii la termen a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către persoanele prevăzute de lege;
        ART.137 Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
        a) soț, soție sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
        b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
        c) o sociatate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;
        d) o altă autoritate din care fac parte;
        e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
        f) o asociație sau fundație din care fac parte.
        ART.138 În declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:
        a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor,
        b) veniturile obținute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică și natura colaborării respective,
        c) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă acesta depășește 5% din capitalul societății;
        d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă acesta depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 100.000.000 lei;
        e )asociațiile și fundațiile ai căror membrii sunt;
        f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune,
        g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție,
        h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;
        i) lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teritoriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;
        j) cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale; orice cadou sau donație primită de aleșii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituții ori autorităti;
        k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarilor, viceprimarilor îi consilierilor locali.
        ART.139 (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
        (2) În situațiile prevăzute la alin.(l), consilierii locali sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
        (3) Anunțarea interesului personal îi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.
        ART.140 Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condițiile prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
        ART.141 Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor art. 139 sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată.
        ART.142 (1) Nedepunerea declarației privind interesele personale în termenul prevăzut atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației.
        (2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
        (3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului
local.
        ART.143 Cadourileși orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse confiscării.
        ART.144 Fapta aleșilor locali de a face declarații privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.
        Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 173 din 07 iulie 2008 îi intră în vigoare de la data aprobării.© Primaria Municipiului Zalau