TABLOUL

cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2017

 

 CAPITOLUL  I. Codul fiscal - titlul IX "Impozite și taxe locale"

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

A. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice (art.457 alin.1): 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

art. 457 alin. (2)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă
- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare,electrice și încălzire(condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

2017

2017

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic            

1000

600

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,din vălătuci sau din orice alte materiale  nesupuse unui tratament termic și/sau chimic                                                                              

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

175

D. Clădire anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

125

75

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

Art.457          
     (3) În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabel valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
    (4) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.
    (5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:


Zona
în cadrul localității

Rangul localității

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

Municipiul Zalău este localitate de rangul II, aplicându-se următorii coeficienți: Zona A: 2,40; Zona B: 2,30; Zona C: 2,20; Zona D: 2,10. Pentru Stâna – localitate componentă a municipiului Zalău se aplică coeficienții aferenți rangului II, conform Titlului IX.
    (7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10.
    (8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:
    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.
    (9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
 


B. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (art.458 alin.1): 0,3% asupra valorii care poate fi:

   
    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
    b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
Art.458 alin. 2-4
    (2) Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
    (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
    (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

C. Pentru clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Art. 459
     (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458.
    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
    (3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:
    a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

     D. PERSOANE JURIDICE


NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2017

Cota aplicată asupra valorii impozabile a clădirii (%)

Art.460
(1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
    (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
    (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
    (4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).
    (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:
    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;
    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
    c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
    e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.
    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
    (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
    (10) Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) și (2) se stabilește prin hotărâre a consiliului local.

2017
     a) - 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirilo rezidențiale;     
     b) - 1,2 % la valoarea impozabilă a clădirilor nerezidențiale;
     c) - 0,4 % la valoarea impozabilă a clădirilor  nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol;
     d) - 5 % din valoarea impozabilă a clădirii, în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteiori anului 2017.

 

Impozitul pe clădiri se majorează cu 300% pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Zalău.(art.489 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pe baza unor criterii care vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a consiliului local .

CAPITOLUL III - MPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

  Art. 465
    (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
    (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Valori prevazute de Codul fiscal, pentru localitati de Rangul II la categoria de folosinta “Terenuri cu constructii”:

Zona

Valori prevazute Codul Fiscal (lei/ha/an)

Zona A

6042-15106

Zona B

4215-10538

Zona C

2668-6670

Zona D

1410-3526

   Impozit pentru an 2017, pentru teren intravilan- categoria de folosinta “Terenuri cu constructii”

Zona în cadrul localității

 2017

Rang II

A

 7931

B

5532

C

3502

D

1851

          Pentru Stâna – localitate componentă a municipiului Zalău se aplică valorile aferente rangului II, conform   Titlului IX, punctul 8 alin (3) din H.G.  Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
    (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).
    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Impozit pentru an 2017, pentru teren intravilan, declarat la alte categorii de folosinta:

             Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții
                                                                                - lei/ha/an -
                                                                                2017

Nr.crt.

Zona /
Categoria de folosință

Zona A
Zalău

Zona B
Zalău

Zona C
Zalău

Zona D
Zalău/Stâna

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Pășune

21

19

15

13

3

Fâneață

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

0

8

Drumuri și căi ferate

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

Notă: Valorile din tabel se majorează cu cota adițională de 5% conform art.489 alin. 1- 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:
           


Rangul localității

Coeficientul de corecție

0

8,00

I

5,00

II

4,00

III

3,00

IV

1,10

V

1,00

        Municipiul Zalău fiind localitate de rangul II, coeficientul de corecție care va fi aplicat este 4,00. . Pentru Stâna – localitate componentă a municipiului Zalău se aplică coeficienții aferenți rangului II, conform   Titlului IX, punctul 8 alin (3) din H.G.  Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal..
   (6) Ca excepție de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
    b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
  (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan, pentru anul 2017

             Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan
                                                                                                      - lei/ha/an -

 

Categoria de folosință

2017

 

 

1. Teren cu construcții

 31

2. Teren arabil

 50

3. Pășune

                                         28

4. Fâneață

                                         28

5. Vie pe rod

 55

5.1. Vie până la intrarea pe rod

0

6. Livadă pe rod

55

6.1. Livadă până la intrarea pe rod

0

7. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

16

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1. Teren cu amenajări piscicole

34

9. Drumuri și căi ferate

0

10. Teren neproductiv

0

   Notă: Valorile din tabel se majorează cu cota adițională de 5% conform art.489 alin. 1- 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
             În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței  terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6), astfel:

Zona
în cadrul localității

Rangul localității

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

Municipiul Zalău este localitate de rangul II, aplicându-se  următorii coeficienți: Zona A: 2,40; Zona B: 2,30; Zona C: 2,20; Zona D: 2,10. Pentru Stâna – localitate componentă a municipiului Zalău se aplică coeficienții aferenți rangului II, conform   Titlului IX, punctul 8 alin (3) din H.G.  Nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
    (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare și categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice.
    (9) Nivelul impozitului pe teren prevăzut la alin. (2) și (7) se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
         Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 300%, începând cu al treilea an, în condițiile care vor fi stabilite ulterior  prin hotărâre a consiliului local.(art.489 alin.4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal).
         Impozitul pe teren se majorează cu 300% pentru terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Zalău (art.489 alin.5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), pe baza unor criterii care vor fi stabilite ulterior prin hotărâre a consiliului local .


CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470
    (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.
    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:                                                                                                 
                                                                                                                                                         

Art. 470 alin. (2)                                       Mijloacele  de transport cu tracțiune mecanică

I . Vehicule înmatriculate

Valoarea impozitului
- lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

2017

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  2001 cm³ și 2600 cm³ inclusiv                    

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³ și 3000 cm³ inclusiv               

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm³                                          

290

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv                        

30

9. Tractoare înmatriculate 

18

                          II. Vehicule înregistrate                                                                                           2017

1.  Vehicule cu capacitatea cilindrică

lei/200 cm3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică < 4.800 cm3

2

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4.800 cm3

4

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

57 lei/an

Notă: Impozitul stabilit pe baza valorilor din tabelul de mai sus se majorează cu cota adițională de 5% conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal


    (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

2017

 

50%

    (4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone - art.470  alin. (5) - (6)
                                                                                                                                      2017                                                                         


Art. 470 alin. (5)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

 

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

 

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

 

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

 

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1169

II

3 axe

 

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

 

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

 

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

 

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

 

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1472

 

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1472

 

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1472

 

III

4 axe

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

 

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1545

 

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1545

2291

 

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1545

2291

 

6

Masa de cel puțin 32 tone

1545

2291

Art. 470 alin. (6)

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone                                                        2017

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

 

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

 

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

 

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

 

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

 

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

 

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1310

 

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1310

II

2+2 axe

 

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

 

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

 

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

 

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

 

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1429

 

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1429

1984

 

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1984

3012

 

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1984

3012

 

9

Masa de cel puțin 38 tone

1984

3012

III

2+3 axe

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1579

2197

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2197

2986

 

3

Masa de cel puțin 40 tone

2197

2986

IV

3+2 axe

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1395

1937

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1937

2679

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2679

3963

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

2679

4963

V

3+3 axe

 

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

 

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1434

 

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1434

2283

 

4

Masa de cel puțin 44 tone

1434

2283

Notă: Impozitul stabilit pe baza valorilor din tabelul de mai sus se majorează cu cota adițională de 5% conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal


Art. 470 alin.(7)                                            Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată

Impozit   - lei/an -

2017

Până la o tonă,inclusiv

9

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

Peste 5 tone

64

Notă: Impozitul stabilit pe baza valorilor din tabelul de mai sus se majorează cu cota adițională de 5% conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Art. 470 alin.(8)                                                    Mijloace de transport pe apă

                                                                                                                                                  lei/an

a) luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal                                                   21

b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri                                                                                   56

c) bărci cu motor                                                                                                                       210

d) scutere de apă                                                                                                                       210

e) nave de sport și agrement                                                                                              între 0 - 1119

f) remorchere și împingătoare                                                                                                        x

         - până la 500 CP , inclusiv                                                                   559

         - între 501-2.000 CP, inclusiv                                                              909

         - între 2.001-4.000 CP, inclusiv                                                          1398

         - peste 4.000 CP                                                                                2237

g) vapoare – pt.fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din aceasta                            182

 i) ceamuri, șlepuri și barje fluviale,în funcție de capacitatea de încărcare:           x

         - până la 1.500 tone inclusiv                                                                 182

         - între 1.501 – 3.000 tone inclusiv                                                        280

         - peste 3.000 tone                                                                                490

Notă: Impozitul stabilit pe baza valorilor din tabelul de mai sus se majorează cu cota adițională de 5% conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
(9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

CAPITOLUL V - TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ªI A AUTORIZAÞIILOR

Art. 474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

2017
lei

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

x

a) până la 150 m2, inclusiv

6

b) între 151 și 250 m2, inclusiv

7

c) între 251 și 500 m2, inclusiv

9

d) între 501 și 750 m2, inclusiv

13

e) între 751 și 1000 m2, inclusiv

15

f) peste 1000 m2

15 + 0,01 lei/m2 pt. fiecare m2 care depășește 1000 m2

Valorile din tabel sunt cele stabilite prin Codul fiscal, la care s-a adăugat cota adițională de 5 %, conform  art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Art. 474 alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

Art. 474 alin.(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.

15

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

Art. 474 alin. (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:
    a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;
    b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;
    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;
    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

                       (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

Art.474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare cuprinsă între 0 și 15 lei.

 

10

Art. 474 alin. (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.
Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.
 Art. 474 alin.  (13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

 

8

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

 

13

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv.

 

9

Art. 475 Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
                                                                                                                                                            2017

Art. 475 (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20 lei

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător
5 lei

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol                          
15 lei

Art. 486 alin. (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de până la 32 lei, inclusiv.
Sunt asimilate copiilor heliografice și extrasele din harta digitală a
municipiului Zalău pe hârtie format A4

 

                                            32 lei

  Art. 475 alin. (3, 4 și 5)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică      
  (3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă de:
    a) până la 4.000 lei, pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;
    b) între 4.000 și 8.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 m2.
    (4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabilește prin hotărâre a consiliului local.
    (5) Autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, în cazul în care comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competență se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

2017

Taxa pentru  suprafața de până la 500 mp inclusiv

                 
Zona

 

Până la 100 mp, inclusiv
lei/an

 

Între 101 – 250, mp inclusiv
lei/an

 

Între 251 – 500, mp inclusiv
lei/an

A

1500

2200

3000

B

1300

1800

2600

C

  800

1200

2200

D

 700

  800

1800

Taxa pentru suprafața mai mare de 500 mp

Zona

lei/an

 

A

5500

 

B

5000

 

C

4500

 

D

4000

 

 

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

2017


Art. 477 alin.(5)             – 3 % din valoarea contractului exclusiv TVA aferentã                                                                         

Art. 478 alin.(2) a) Taxa pentru firmele instalate la locul exercitãrii activitãtii           lei/an/m2 sau fracțiune de m2   

                Zona  A                                                                                                                     32

                           B                                                                                                                    28

                           C                                                                                                                    24

                           D                                                                                                                    20

                            b) Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afișaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare

                                                                                                                       lei/an/m2 sau fracțiune de m2

                Zona  A                                                                                                                     23

                           B                                                                                                                    21

                           C                                                                                                                    19

                           D                                                                                                                    17

              

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 Art. 481  alin.  (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

                                                                                                                     2017

 Art. 481  alin. (2) a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 

2 %

 

Art. 481  alin. (2)  b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

 

CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE

Taxa specială pentru serviciul public de salubrizare cuprinzând activitățile de deratizare si dezinsecție la nivelul municipiului Zalău:                                                2017

a) 35 de lei/an/proprietate pentru tratamentul de deratizare efectuat la gospodării individuale/imobil aparținând persoanelor fizice

b) 25 de lei/an/proprietate pentru tratamentele de dezinsecție și deratizare efectuate în spațiile comune ale locuințelor situate în condominii aparținând persoanelor fizice și apartamente situate în condominii aparținând persoanelor juridice

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE

                                                                                                                                                                                    2017

1.Taxe pentru obținerea formularelor tipizate prevăzute de Ordinul nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991, republicată :                                                        

                                                                                                                                - lei - 

    - formular tipizat pentru certificat de urbanism                                                        1,30    

    - formular tipizat pentru autorizație de construire/desființare 

                            - fără anexă                                                                                  1,30

                            - cu anexă                                                                                     4,00

     - eliberarea planului de încadrare în zona de dimensiuni A4                                    9,00

Notă: potrivit art. 77 alin. 5 din Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conținutului acestora. Formularele se tipăresc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autorității emitente, și se pun la dispoziția solicitanților, contra cost.”  

2. Taxe percepute pentru serviciile de xerocopiere                             

 2017

- copie o singură față pe hârtie format A4                      

    0,66 lei /copie

- copie o singură față pe hârtie format A4 *)                      

    0,63 lei /copie

- copie 2 fețe pe hârtie format A4                                   

     1,00 lei /copie

- copie o singură față pe hârtie format A3                        

    1,00 lei /copie

- copie 2 fețe pe hârtie format A3                                    

      1,70 lei /copie

*) Aceasta taxa se încasează pentru serviciile de copiere în cazul în care solicitarea de informații, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificarile și completarile ulterioare și a prevederilor art. 18 din Hotarârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, implica realizarea de copii de pe documentele deținute de Municipiul Zalau.

3. Taxa aferentă serviciului prestat pentru desfacerea căsătoriei pe  cale administativă

                                           2017

Conform Regulamentului serviciului de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă și a taxei speciale aferente serviciului prestat , aprobat prin H.C.L. nr. 28 din 14.02.2011

                       500 lei                                 

4. Tariful pentru emiterea avizului de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare

2017

Conform Regulamentului pentru emiterea avizului de executare lucrări la rețelele tehnico-edilitare amplasate pe domeniul public și privat al municipiului Zalău , aprobat prin H.C.L. nr. 12 din 19.01.2011

35 lei

 5. Contravaloare carte de identitate 

2017

- definitivă
- provizorie

                                                7 lei  
                                                1 leu

 6. Taxă furnizare date

                     1 leu pt. fiecare informație furnizată

 7. Taxă schimbare nume pe cale administrativă                                                      

                                                16 lei
 

 8. Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru transportul în regim de taxi , în locurile de așteptare

2017

160 lei/an/autovehicul         
Taxa se achită pentru fiecare autovehicul care efectuează transportul în regim de taxi , pe perioada deținerii autorizației de taxi la următoarele termene de plată:

  1. 15 martie pentru trimestrul I
  2. 15 iunie pentru trimestrul II
  3. 15 septembrie pentru trimestrul III
  4. 15 decembrie pentru trimestrul IV

         

Sancțiuni 
Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice                                          
Art. 493  alin. (3)  Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b) , cu  amendă de la 279 lei la 696 lei;
Art. 493 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.       
Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice                                                  
Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.