Nr. crt.

DENUMIRE TARIF

2017

1.

Tarife ce constituie nivelul de pornire a licitațiilor publice organizate pentru închirierea spatiilor, imobile proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău ;

Notă: Închirierea prin atribuire directă se poate face cu respectarea prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, “Consiliile Locale și Consiliile Județene pot da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile și imobile proprietate publică sau privată locală ori județeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.”; si ale art.867-870 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr.287/2009

Închirierea spațiilor pentru activitatea

1.1.

Alimentație publică

Lei/mp/lună

Zona A

20

Zona B

15

Zona C

12

Zona D

10

1.1.1.

În intervalul 1 octombrie – 1 mai , pentru spațiile reprezentând căsuțe din lemn proprietatea municipiului Zalău, nivelul chiriei este de 10 % din chiria stabilită potrivit H.C.L. sau prin licitație, pentru perioada în care nu desfășoară activitate.

1.2.

Comerț alimentar și nealimentar

 

Zona A

16

Zona B

14

Zona C

11

Zona D

9

1.3.

Activități de prestări servicii, ateliere

 

Zona A

15

Zona B

13

Zona C

10

Zona D

8

1.4.

Sedii administrative ale societăților comerciale

 

Zona A

12

Zona B

10

Zona C

8

Zona D

6

1.5.

Activități sanitare de stat

1,5

1.6.

Activități sanitare private  (cabinete medicale)

10

1.7.

Farmacii

10

NOTĂ. Pentru spațiile situate în  Cartierul Ortelec sau în Stîna, ca localitate componentă,  închiriate pentru activitățile mai sus menționate, tariful de închiriere / pornire a licitației va fi redus cu 50 %.

1.8.

Discoteci și videoteci

20

1.9.

Sedii pentru activități culturale și artistice, asociații de locatari/proprietari

1,5

1.10.

Activități mass-media și centre de distribuire a ziarelor, librării

16,00

NOTĂ. Pentru spațiile în care se difuzează exclusiv cărți, reviste și alte publicații cu caracter cultural, tehnico științific, editate pe orice fel de suport, spații destinate exclusiv promovării și difuzării culturii scrise, conf. ART. 21 al  Lg. 186/2003 – în construcțiile existente pe domeniul public sau privat al municipiului Zalău, chiria se reduce cu 50%.Reducerea se va acorda în baza unei cereri scrise, confirmată prin nota de constatare întocmită de Serviciul Patrmoniu.

1.11.

Sedii partide politice și cabinete parlamentari

1,5

1.12.

Sedii ale asociațiilor de handicapați, pensionari, veterani de război, asociații ale bolnavilor cronici, nevăzătorilor, surzilor, sedii ale organizațiilor profesionale cu drept de libera practica;

1,5

1.13.                   

Spații de depozitare pentru persoane fizice și juridice, exclusiv depozite en-gros.

8

1.14.

Sedii administrative ale societăților comerciale, cluburilor și asociațiilor sportive subordonate sau în care Consiliul local este acționar majoritar direct sau indirect.

1,5

1.15.

Birouri ale instituțiilor de interes social, instituții publice și organizații cooperatiste

1,5

1.16.

Alte spații pentru organizații nonprofit, inclusiv în spațiile situate în punctele termice

1,5

1.17.

Spații destinate vânzării de timbre fiscale, judiciare, încasări alte taxe

5,0

1.18.

Activități sportive desfășurate în alte spații decât în săli de sport, inclusiv în spațiile situate în punctele termice

1,5

1.19.

Activități desfășurate în spațiile situate în subsolul imobilelor
(acestea necesită amenajări speciale pentru funcționare)

¼ din tariful de închiriere spații conf. precizărilor din prezentul tarif, în funcție de activitatea prestată (autorizată) și de zonă

1.20.
 

Activități economice desfășurate în imobilele care au avut destinația  de PUNCTE TERMICE / CT

Lei/mp/luna

Zona A

4

Zona B

3

Zona C

2

Zona D

2

1.21.

Eliberare copii de pe documente din arhivă

- lei/filă A4 –
30,00

2

Tarife ce constituie nivelul de închiriere directă sau de pornire a licitațiilor publice organizate pentru închirierea terenurilor; proprietatea publică sau privată a Municipiului Zalău în administrarea Consiliului Local  sau în administrarea unităților subordonate și care sunt folosite de terțe persoane

 

                                                                                                            Lei/mp/lună

2.1.

Chiria pentru folosirea TERENULUI proprietatea SR/mun. Zalău
pe care sunt amplasate COPERTINE

0,7

2.2.

Chiria pentru folosirea TERENULUI proprietatea SR/mun. Zalău
pe care sunt amplasate GARAJE

1

2.3.

Chiria pentru terenuri ocupate de garaje utilizate în scop comercial pentru:
Comerț Alimentar și nealimentar, Activități de prestări servicii, ateliere pt. Meseriași, Spații pentru depozitare pentru persoane fizice și juridice (boxe, etc.) exclusiv depozit en – gros.

Zona A

8

Zona B

7

Zona C

6

Zona D

5

3.

Tarife ce constituie nivelul de închiriere directă sau de pornire a licitațiilor publice organizate pentru închirierea terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Zalău aflat în administrarea Consiliului Local  sau al unităților subordonate și care sunt folosite de terțe persoane

Închiriere teren pentru amplasare CHIOȘC

 

Zona A

40

Zona B

35

Zona C

30

Zona D

25

4.

Închiriere teren pentru CALE DE ACCES

4

5.

Închiriere teren pentru TERASE, în scop comercial

 

Zona A

16

Zona B

13

Zona C

12

Zona D

10

Notă: Pentru terasele cu caracter permanent chiriașul va achita 10% din chiria stabilită prin HCL pentru perioada în care terasa nu funcționează , respectiv 1 octombrie - 1 mai.
La cererea chiriașului și cu acordul proprietarului terenului, perioada de funcționare a terasei se va putea extinde și în afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în condițiile achitării și în această perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin HCL.

6.

Inchiriere terenuri în intravilan –
CURȚI ȘI GRĂDINI

lei/mp/an

 

Zona A

2

 

Zona B

1,5

 

Zona C

1,3

 

Zona D

1

7.

Stații îmbarcare – debarcare călători

800 lei/stație/an

8.

Închiriere TEREN /SPAȚII pentru amplasare:
- PANOURI PUBLICITARE

  • OBIECTE STRADALE
  • VITRINE FRIGORIFICE,

ALTE CONSTRUCȚII ȘI OBIECTE AMPLASATE

 

18,00 LEI/mp/luna

Notă:

1. Pentru PANOURILE DE DIRECȚIONARE, amplasate pe domeniul public, se va achita 50% din cuantumul chiriei stabilite prin HCL pentru amplasarea panourilor publicitare;
2. Pentru VITRINE FRIGORIFICE, la cererea chiriașului și cu acordul proprietarului terenului, perioada de amplasare se va putea extinde și în afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în condițiile achitării și în această perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin HCL.

9.

Taxe pentru utilizarea OCAZIONALA  a locurilor publice

9.1

Vânzare de produse în alte locuri decât piețe, târguri sau oboare
(AVIZE OCAZIONALE)

lei/mp/zi

Zona A

4,00

Zona B

3,50

Zona C

3,00

Zona D

2,50

9.1.1

 

Taxă pt. staționarea auto cu marfă,  în zona de vânzare (Aviz)

 

Autoturism

40 lei/zi

Autoutilitară   ≤ 3,5 to

60 lei/zi

9.2.

Expoziții auto (Aviz)

5,00 lei/mp/zi

9.3.

Pentru participarea cu standuri cu ocazia  zilelor orașului  sau alte sărbători

lei/mp/zi

pt.suprafețe  < de 5 m2

18

pt.suprafețe cuprinse între 5,1 și 20,00 m2

15

pt.suprafețe cuprinse între 20,1 și 40,00m2

14

pt.suprafețe cuprinse între 40,1 și 60,00m2

12

pt.suprafețe mai mari de 60 m2

10

9.4.1.

Parcuri de distracții, circ, expoziții în aer liber cu caracter comercial

2,00 lei/mp/zi
1 mai-30 sept.

9.4.2.

1,00 leu/mp/zi
1 oct. – 30 aprilie

9.5.

Materiale / mărfuri, produse, depozitate pe domeniul public

1 leu/mp/zi
minim 3 mp, maxim 40 mp

9.6.

Tarife de închiriere pentru teren proprietatea / administrarea  Municipiului  Zalău destinat comerțului stradal cu flori

10 lei/mp/zi respectiv
300 lei/mp/lună

10

Mijloace publicitare amplasate pe fațada sau structura clădirilor proprietate a Municipiului Zalău

15 lei/mp/lună

11.

Mijloace publicitare pentru  BAZE SPORTIVE

lei/mp/lună

11.1

Sala Sporturilor

 

 

afișaj interior

20,00

 

afișaj exterior

15,00

 

afișaj pe suprafața de joc

40,00

11.2

Baza de tenis

 

 

Afișaj interior

15,00

11.3

Stadionul Municipal

 

 

Afișaj interior

15,00

 

12.

 

 Tarife de închiriere pentru BAZA DE TENIS

 

12.1.

 

Închirierea terenurilor de tenis neacoperite

35 lei/oră/teren în timpul zilei

50 lei/oră/teren pentru nocturnă

 

12.2.

 

Abonamente pentru amatori – ziua:

abonament de 12, respectiv 16 ore, la tarif de 27 lei/oră
(324 respectiv 432lei/abonament)

abonament de 36, respectiv 48 ore, la tarif de 26 lei/oră
(936 respectiv 1248 lei/abonament)

abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 25 lei/oră
(1800 respectiv 2400 lei/abonament)

 

12.3.

 

Abonamente pentru amatori – nocturnă:

abonament de 12, respectiv 16 ore,
la tarif de 45 lei/oră
(540 respectiv 720 lei/abonament)

abonament de 36, respectiv 48 ore, la tarif de 42 lei/oră
(1512 respectiv 2016 lei/abonament)

abonament de 72, respectiv 96 ore,
la tarif de 39 lei/oră
(2808 respectiv 3744 lei/abonament)

 

12.4

 

Abonamente pentru sportivi legitimați

abonamente de 144 ore la tarif de 22lei pe ora, respectiv 3168lei/abonament.
abonamentele se pot incheia lunar, 24 ore/luna, respective 528 Lei/ abonament.

12.5.1

 

Închirierea terenurilor de tenis acoperite – sezon cald

40 lei/oră/teren în timpul zilei

55 lei/oră/teren pentru nocturnă

12.5.2

Închirierea terenurilor de tenis acoperite – sezon rece

50 lei/oră/teren în timpul zilei

65 lei/oră/teren pentru nocturnă

 

12.5.3

Abonamente pentru amatori teren acoperit – ziua sezon cald:

abonament de 12, respectiv 16 ore,
la tarif de 30 lei/oră
(360 respectiv 480 lei/abonament)

abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 28 lei/oră
(1008 respectiv 1344 lei/abonament)

abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 27 lei/oră
(1944 respectiv 2592) lei/abonament)

 

12.5.4

 

Abonamente pentru amatori teren acoperit – nocturnă sezon cald:

abonament de 12, respectiv 16 ore,
la tarif de 50 lei/oră
(600respectiv 800 lei/abonament)

abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 47 lei/oră
(1692 respectiv  2256 lei/abonament)

abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 44 lei/oră
(3168 respectiv 4224 lei/abonament)

 

12.5.5

 

Abonamente pentru amatori teren acoperit – ziua sezon rece:

abonament de 12, respectiv 16 ore,
la tarif de 44 lei/oră
( 528 respectiv 704 lei/abonament)

abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 42 lei/oră
(1512 respectiv 2016 lei/abonament)

abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 40 lei/oră
(2880respectiv 3840) lei/abonament)

 

12.5.6

 

Abonamente pentru amatori teren acoperit – nocturnă sezon rece:

abonament de 12, respectiv 16 ore,
la tarif de 60 lei/oră
(720 respectiv 960 lei/abonament)

abonament de 36, respectiv 48 ore,
la tarif de 57 lei/oră
(2052 respectiv  2736 lei/abonament)

abonament de 72, respectiv 96 ore, la tarif de 54 lei/oră
(3888 respectiv 5184 lei/abonament)

 

12.5.7

 

Abonamente teren acoperit sezon cald pentru sportivi legitimați, copii și juniori cu viză FRT

abonamente de 144 ore la tarif de 24 lei pe ora, respectiv 3456 lei / abonament. Abonamentele se pot   incheia lunar, 24 ore/luna, respective 576 lei/abonament.

 

12.5.8

 

Abonamente teren acoperit sezon rece pentru sportivi legitimați, copii și juniori cu viză FRT

abonamente de 144 ore la tarif de 30lei pe ora, respectiv 4320lei/ abonament. Abonamentele se pot   incheia lunar, 24 ore/luna, respectiv 720 lei/abonament.

 

 

13.

 

Tarife de închiriere Sala Sportului și Stadion Municipal

 

 

Acțiuni sportive,
antrena
mente,
competiții

 

(lei/oră)

Antrenamente si competiții pentru cluburile sportive
HC Zalău,
FC Zalău, ACS Volei Municipal Zalău,
ACS volei Club 2015 Zalău,
As Sportive -cluburi de copii și juniori afiliate la federațiile sportive și înscrise în competiții naționale
 
(lei/oră)

Tenis

 

 

lei/oră

Acțiuni
sportive
organiza-
te de  AJF

lei/oră

Acțiuni
ocazionale altele decât cele sportive
 

Expoziții standuri

 

 

 

lei/mp/zi

             

timp
pregătire

timp
utilizare

(lei/oră)

13.1

Sala polivalenta

 

200

 

40

 

60

 

 

300

 

600

 

5

 

13.1.2

 

Sala fitness

 

40

 

 

 

 

 

 

13.1.3

Sauna

60

 

 

 

 

 

 

13.1.4

Bazin

60

 

 

 

 

 

 

13.1.5.1

Suprafață de joc Gerflor

450 lei / zi pentru antrenamente

13.1.5.2

Suprafață de joc Gerflor

4500 lei / joc oficial  (perioada ce cuprinde transport, montat, acomodare, joc oficial, demontat si transport pt. returnare)

13.2

Stadion

 

200

 

40

 

 

400

 

300

 

600

 

13.2.1

Sectoare atletism cu vestiare si dușuri

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2

Sectoare atletism cu vestiare si dușuri pt. examene sau concursuri

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.3

Teren simplu de antrenament pe zgură cu vestiar si dusuri

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.4

Sală forță

40
(30)

 

 

 

 

 

 

13.2.5

Saună

60

 

 

 

 

 

 

13.2.6

Bazin

60

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Tarife ce constituie nivelul minim de închiriere a spațiilor și terenurilor din UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ și care sunt folosite de terțe persoane

 14.1.

Închiriere sală clasă

20 lei/oră

14.2.

Închiriere sală festivă

40 lei/oră

14.3.

Închiriere atelier școlar

50 lei/oră

14.4.

Închiriere cantină școlară

2000   lei/nuntă, botez

250 lei/ora/
alte evenimente

14.5.

Închiriere spațiu situat în incinta clădirilor pentru desfășurarea unor activități comerciale avizate în școli (comerț alimentar)

 

 

20lei/mp/lună

Notă: 
1. Pentru amplasare chioșc pe teren domeniul public se vor aplica tarifele aprobate la pct. 3.
2. Pentru închiriere spații în ateliere în vederea desfășurării unor activități de producție, prestări servicii, activități meșteșugărești, se vor aplica tarifele de la punctul 1.3.

3. Pentru spațiile/terenurile închiriate cu caracter permanent, chiriașul va achita 10% din chiria stabilită prin HCL pentru perioada vacanțelor școlare,  perioadă în care spațiul comercial este închis (nu funcționează); 

4.  fac excepție de la plata chiriei  spațiile afectate activităților didactice și educative ale elevilor organizate în afara  orelor de curs, în scopul  pregătirii pentru olimpiade, concursuri, teze, teme, programul ”școală după școală”, etc.
5. se poate acorda un spațiu în folosință gratuită, Asociațiilor de părinți din unitățile de învățământ, constituite în baza legii, care-și desfășoară activitatea în interesul exclusiv al elevilor, pe durata determinată;
6. Tarifele stabilite la punctul 14 cuprind și cheltuilile cu utilitățile.
 

 

15.
 

 

Tarife de închiriere spațiu - cameră în  internat școlar

15.1.

ELEVI

50 lei/lună/elev- vara 1.05-31.10
100 lei/lună/elev - Iarna 01.11-30.04

  • cadre didactice / personal auxiliar

                                               

100 lei/pers/lună     vara 1.05-31.10
185lei/pers/lună – iarna
01.11-30.04

  • Pentru persoane fizice (cu avizul prealabil al unitatii de învățământ)

200lei/lună/pers vara
250 lei/lună/pers.-iarna

15.2.

Cazare ocazională în internat -  Elevi
                 

10 lei/noapte - vara 1.05-31.10

20 lei/noapte - iarna 01.11-30.04

 

Cazare ocazională în internat  -Adulți

20 lei/noapte - vara 1.05-31.10

30 lei/noapte - iarna 01.11-30.04

16

Tarife de închiriere teren sport

16.1.

Teren de sport – suprafață din bitum,etc.

20 lei/oră

16.2.

Teren de sport sintetic

70 lei/oră

17

Tarife de închiriere SĂLI DE SPORT din unitățile de învățământ

17.1

GRATUIT și cu prioritate pentru cluburi și structuri sportive școlare, sectii de copii și juniori ale cluburlor subordonate Ministerului Educației Cercetării Tineretului si Sportului (sectii de copii și juniori) și ale cluburilor finanțate de Consiliul Local al Municipiului Zalău;

17.2*

Tarife de închiriere pentru cluburi sportive private și pentru persoane fizice și juridice altele decât cluburi și asociații sportive prevăzute la aliniatul de mai sus

17.2.1

Fotbal

200 lei/ oră

17.2.2

Alte jocuri sportive

30 lei/oră

17.2.3

Sporturi individuale

20 lei/oră

*Notă

1. Stabilirea pe bază de contract, a tarifelor, a modului de utilizare și a programului activității sportive în săli se va face de către Consiliul de Administrație a fiecărei unități de învățământ în parte.
2. Tarifele stabilite la punctul 17  cuprind și cheltuilile cu utilitățile.
 

18.

 

Tarife pentru închiriere Spații Pentru Căsătorii
Nota : Sumele încasate din prestarea acestui serviciu se vor face venituri la bugetul local

18.1.

Sâmbăta, duminica și sărbători legale

50lei/ ceremonie

18.2

Alte zile din cursul săptămânii

30 lei/ ceremonie

 

19

 

Tarif de ÎNVOIRE LA PĂȘUNAT

 

lei/buc/sezon de pășunat

 

Bovină adultă

23,00

 

Bovină tineret

11,50

 

Ovină adultă

4,60

 

Ovină tineret

2,30

 

Cabalină

30,00

20

Tarife ce constituie nivelul minim de  închiriere a spațiilor administrate de Casa de Cultură Municipală Zalău                

20.1.

Inchiriere sală de spectacole

250 lei/oră

20.2

Închiriere sală de dans

200 lei /oră

20.3

Închiriere sală de curs

100 lei /oră

20.4

Pentru activitățile organizate de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local / unități de învățământ, se va acorda o reducere de  50% din tarifele de mai sus.

20.5

Pentru activitățile organizate în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, tarifele vor fi majorate cu 50%.

21.

Tarife pentru prezentarea de spectacole muzical – coregrafice de către Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum”

21.1.

Spectacole susținute de tot personalul artistic (orchestră, soliști vocali, dansatori) cu durata de o oră                                                                                       - tarif minim 2.500 lei/ spectacol.

21.2.

Pentru spectacole realizate prin contracte încheiate cu persoane juridice private, cu instituțiile publice din județul Sălaj  și din afara județului – tariful va putea fi negociat în funcție de durata spectacolului, repertoriul cerut, distanța și zilele în care se desfășoară.

Nota

La aceste tarife se adaugă cheltuielile cu deplasarea ansamblului până la destinație și înapoi.

22.

Tarife pentru prezentarea de concerte de către Fanfara „Promenada”

22.1.

Concerte susținute pe plan local cu durata de 30 minute – minim 300 lei/concert;

22.2.

Concerte susținute la solicitarea primăriilor și a altor instituții publice, persoane fizice și persoane juridice din județ cu durata de 30 minute                          – minim 1000 lei/concert;

22.3.

Participări la parade la solicitarea persoanelor fizice și persoanelor juridice interesate
                                                                                                         -  minim 300 lei/participare.

Nota

La aceste tarife se adaugă cheltuielile cu deplasarea fanfarei până la destinație și înapoi.