Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din următoarele documente,

prevăzute de legislația română în vigoare:

 

1.contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil cu destinația de locuință, încheiat în formă autentică;
2. contractul de donație a unui imobil tip locuință, încheiat în formă autentică;
3. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândește deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu și cel care dobândește nuda proprietate; nudul proprietar își poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
4. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință cu clauză de abitație, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândește dreptul de abitație asupra acestuia;
5. contractul de donație a unui imobil tip locuință cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică.
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândește deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu și cel care dobândește nuda proprietate; nudul proprietar își poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
6. contractul de donație a unui imobil tip locuință cu clauză de abitație, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândește dreptul de abitație asupra acestuia;
7. contractul de schimb de locuințe, încheiat în formă autentică;
8. contractul de întreținere cu uzufruct viager, încheiat în formă autentică;

Notă: dacă dreptul de uz sau de folosință (uzufruct viager) rezervat persoanei întreținute, privește doar o parte din imobil, atunci întreținătorul poate sa-si stabileasca domiciliul fara acordul intretinutului;

9. certificatul de moștenitor eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale
10. contractul de închiriere (de locațiune) a unui imobil cu destinația de locuință;

Notă:   - dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administrația Financiară și nu este necesară prezentarea vreunui alt document;
             - dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la Administrația Financiară ;

11. contractul de comodat (împrumutul de folosință gratuită) al unui imobil cu destinația de locuință;
12. actul de adjudecare;
13. actul de partaj convențional (voluntar) încheiat în formă autentică;
14. hotărârea judecătorească, rămasă definitivă și irevocabilă, privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul (partajul judiciar) a unui imobil cu destinația de locuință;

Notă: în cazul hotărârilor judecătorești (sentințe civile) prin care s-au admis acțiunile în prestație tabulară și s-au dispus măsuri privind obligarea la plata unor sume de bani, acestea trebuie să fie definitive, irevocabile și să fie investite cu formulă executorie.

15. sentința/hotărârea judecătorească având ca obiect și atribuirea beneficiului locuinței conjugale;
 Notă: această hotărâre judecătorească va fi însoțită în mod obligatoriu de actul privind proprietatea imobilului din care rezultă că foștii soți sunt coproprietari;
16. extrasul de carte funciară (C.F. nu poate fi mai vechi de 30 de zile);
17. titlul de proprietate al unui imobil cu destinația de locuință;
18. documentul (adeverința) eliberat/ă de autoritatea administrației publice locale (primărie), în original, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinația de locuință; această adeverință trebuie prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii (nu poate fi mai veche de 30 de zile).