Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru sedinta ORDINARA a Consiliului Local al Municipiului Zalau din data 28 iulie 2017, orele 9,00


1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 si modificarea listei cu obiectivele de investitii aprobate pentru anul 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local şi al bugetului instituţiilor finanţate din bugetul local şi din venituri proprii, aferent sem.I 2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului de carburant pentru autovehiculul Dacia Logan Ambiance ce deservește  Poliţia Locală Zalău.

4.Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.172/25.05.2017 de desemnare a  unor membri din rândul consilierilor locali în componenţa Comisiei  de evaluare si selecţie  a ofertelor de proiecte depuse în vederea obtinerii de finantare nerambursabila de la bugetul local pentru  cultele religioase recunoscute de lege  respectiv  în  Comisia  de solutionare a contestatiilor.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat dintre Municipiul Zalău și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj în vederea organizării evenimentelor cultural artistice Zilele Municipiului Zalău 2017 – Festivalul Internațional de folclor ”Ecouri Meseșene” ediția 42 ce vor avea loc în perioada 25.08.2017- 27.08.2017 în Municipiul Zalău.  

6.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, în sensul cuprinderii în proprietatea publică a Municipiului Zalău a unor branşamente de apă şi racorduri canal menajer precum şi concesionarea acestora în favoarea S.C COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someş-Tisa.

7.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, respectiv cuprinderea în proprietatea publică a Municipiului Zalău a bunurilor realizate în cadrul lucrării ,,Amenajare loc de joacă în cartierul Dumbrava, Aleea Dumbrăvița“.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, prin trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării a 10 Puncte gospodăresti proprietatea Municipiului Zalău.

9.Proiect de hotărâre privind  cuprinderea în domeniul public a unor bunuri reprezentând sisteme de alimentare cu energie electrică - iluminat public și concesionarea acestora în favoarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Uzina Electrică Zalău SA în baza Contractului de delegare  nr. 24040/05.04.2016.

10.Proiect de hotărâre privind administrarea unor spații proprietatea Municipiului Zalău situate în b-dul.Mihai Viteazu, nr.23/A.

11.Proiect de hotărâre privind completarea Statutului Municipiului Zalău, statut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr.44 din 23.02.2017.     

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de dezlipire și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului- teren în suprafață de 350mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, str.9 Mai, nr.4, Jud.Sălaj. 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 323 din 29 noiembrie 2016 în sensul majorării volumului de masă lemnoasă stabilită pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2017 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău,

14.Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unui spațiu, situat în Municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.9, în vederea desfășurării activității Biroului Parlamentar reprezentat prin Balint Liviu Ioan în calitate de deputat.

15.Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică a unei locații-teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în scopul amplasării unui chioșc precum și aprobarea activității permise a se desfășura în acesta.

16.Proiect de hotarâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic si didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna iunie 2017.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  "Zonă de locuințe L6", în Municipiul Zalău, zona străzilor Petru Rareș și Ștefan cel Mare.

18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de  proprietarii Dragoș Ioan și Dragoș Maria.

19.Raport privind activitatea asistenților personali a persoanelor încadrate în gradul I  de handicap la data de 30.06.2017.

20.Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de parteneriat nr. 54753/22.08.2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Zalău nr.  208 din 18.08.2016

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren, în vederea amenajării a două terase pentru desfăşurarea unor activităţi de alimentaţie publică.

22.Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului “Promovarea sportului de performanţă „pentru anul competiţional 2017-2018

23.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a cotei de 512/574 mp din terenul de 919 mp, situat în Municipiul Zalău, str. Crinului, nr. 4, identificat în Cartea Funciară nr. 6725 Zalău, nr. top. 716/1/a/1.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, aferentă obiectivului de investiții „Modernizare strazi si retele edilitare, accese carosabile, parcari, spatiile verzi, locuri de joaca, in cart. Stadion (str.M. Eminescu, B.P.Hasdeu, Stadionului, Ciocarliei, Meses) din municipiul Zalău”. 

25.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Zalău, a Directiei publice comunitare de evidentă a persoanelor Zalău și din cadrul unor servicii publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.

26.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 111 din 27 aprilie 2017 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru “CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINŢE”, în Municipiul Zalău, str.Aleea Pinului f.n., investitoare S.C. SĂLZAL CONSTRUCT  S.R.L. ZALĂU.

27.Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea S.C Citadin Zalău S.R.L a unei mașini pentru măturat străzi, proprietatea privată a Municipiului Zalău.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui contract de parteneriat între Municipiul Zalău, Liceul Tehnologic „ Mihai Viteazu” Zalău  și S.C TIMEX COMIMPEX S.R.L Zalău, având ca obiect modernizarea terenului de sport sintetic, în suprafață de 1139,25 mp, situat în Municipiul Zalău, strada Tudor Vladimirescu, nr. 5.

29.Solicitarea nr. 40384 din data de 28.06.2017 adresată Consiliului Local al Municipiului Zalău.

 


 

DIVERSE


© Primăria Municipiului Zalău