Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru sedinta ORDINARA a Consiliului Local al Municipiului Zalau din data 27 aprilie 2017, orele 9,00


   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite de pe raza Municipiului Zalău.

   2.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial participante la competiții sportive, regulament aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Zalău nr. 237/05.10.2015 cu modificările ulterioare.

   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINȚE, în municipiul Zalău, str. Aleea Pinului f.n., investitoare SC SĂLZAL CONSTRUCT SRL ZALĂU.

   4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza municipiului Zalău.

   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de  încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2016  al Consiliului local al Municipiului Zalau.

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă  trimestrului  I al anului  2017 pe cele două secţiuni, respectiv secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, precum şi execuţia bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii  şi subvenţii de la bugetul local .

   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor  inventarierii patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău pe anul 2016.

   8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe trimestrul II și alocarea sumelor din bugetul local pentru unitățile de învățământ în vederea participării elevilor calificați la competiții școlare organizate la nivel județean interjudețean, regional, național sau internațional.

   9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație si a prețului de pornire la licitație pentru vanzare cantitati de 468,62 de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

   10.Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea operatorului de transport SC Transurbis SA Zalău a unor bunuri reprezentând mobilier urban aferent unui număr de două stații de autobuz amenajate în Municipiul Zalău.

   11.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în concesiunea SC Citadin Zalau SRL ca urmare a receptiei lucrarilor de "Amenajare acces pietonal strada Crisan, zona bloc A 27" din municipiul Zalau.

   12.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietatea publică a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrare la DG ADP Zalău, ca urmare a receptiei lucrarilor privind montarea unui numar de 8 bucati "Suporturi urbane pentru afisaj publicitar" din municipiul Zalau.

   13.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 25 ianuarie 2016 privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligații fiscale de plată restante și completarea în sensul aprobării procedurii de publicare a listelor.

   14. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de dezlipire și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului-teren în suprafață de 11 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, Aleea Armoniei, între blocurile A21 și B35.

   15.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în Municipiul Zalău, str.Moigradului, nr.1/A, bl.Ortelec, ap.2, în suprafață de 47,58 mp, în scopul desfășurării unor activități de prestări servicii.

   16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei de priorități  privind solicitanții care au acces la locuinţele sociale destinate închirierii  și a Listei solicitanţilor  care nu au făcut dovada că îndeplinesc condițiile de a primi o locuinţă socială proprietatea publică a Municipiului Zalău.

   17.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

   18.Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului “Teren de sport-Grădina Onului cu împrejmuire și porți de fotbal/handbal cu coș de baschet”, în administrarea DG ADP Zalău.

   19.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii și atribuțiilor specifice în baza cărora Primarul Municipiului Zalău numește și eliberează din funcție administratorul public.

   20.Proiect de hotarâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic si didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna martie 2017.

   21.Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiinţării unui nou traseu  de transport public local regulat de persoane ,atribuirea acestuia operatorului SC Transurbis SA precum  si înfiinţarea unor staţii pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor .

   22.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Așchilean Lidia și Așchilean Ioan.

   23.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău necesar înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra unui imobil teren intravilan, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Sărmaș.

   24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al  Poliției Locale a municipiului Zalău

   25.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 a HCL nr.61/17 martie 2017 de aprobare a Programelor pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanţă” în anul competiţional 2017-2018 şi “Sportul pentru toţi” în anul 2017

   26.Proiect de hotărâre privind alocarea unei  sume din bugetul local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2017

   27.Proiect de hotărâre privind stabilirea  cuantumului   şi  obligaţiei  de  plată  a  redevenţei  de  către  SC  TRANSURBIS  SA  Zalău, redevenţă aferentă  contractului   de   delegare   a   gestiunii serviciului  public de  transport  public  local  de  persoane  nr. 54211/19.11.2012.

   28.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de "Sala sporturilor Gheorghe Tadici" obiectivului de interes local Sala sporturilor - imobil proprietate publică a municipiului Zalău, situat pe b-dul Mihai Viteazul, nr. 51 din municipiul Zalău.

   29.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea anexei 1 la HCL nr. 133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, în baza memoriului tethnic întocmit de ing. Mastan Leontin Florin, a imobilululi teren intravilan în suprafață de 836 mp, situat pe strada Pârâului din municipiul Zalău.

   30.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord  de parteneriat între Municipiul Zalău şi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus în vederea organizării si desfasurării  proiectului “Sălaj Velo Tur : Porolissum”.

   31.Proiect de hotărâre privind  transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 333 mp situat în Municipiul Zalău, str. Gheorghe Lazăr, nr. 12,  în favoarea actualilor proprietari ai construcţiei realizate pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 17735/19.04.2000

   32.Informare privind situatia barajelor de atenuare  a undelor de viitura la inundaţii în Municipiul Zalău.

     33.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C2 și C3 din Municipiul Zalău” și a bugetului aferent.

   34.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D4, D30-32 din Municipiul Zalău” și a bugetului aferent.

   35.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea eficienței energetice a clocului de locuințe A96 din Municipiul Zalău" și a bugetului aferent.

   36.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Gulliver și L din Municipiul Zalău” și a bugetului aferent.

   37.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din Municipiul Zalău” și a bugetului aferent.

   38.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2017.

   39.Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor  de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului "Sportul pentru toţi" pentru anul competiţional 2017 urmare a selectiei de proiecte.

 

 

 

 


© Primăria Municipiului Zalău