Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 22 martie 2018, orele 9,00

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD "Construire locuințe semicolective" în municipiul Zalău, str. Mihai Eminescu, nr. 29, investitori Huluban Lăcrimioara și Huluban Florin.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ "Modificare soluție la casă familială D+P+M în locuință colectivă D+P+E" str. Szikszai Lajos (1825 - 1907), nr. 2.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu în vederea construirii unei locuințe semicolective cu 3 apartamente".

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului activităților autofinanțate integral sau parțial din bugetul local și venituri proprii, aferent anului 2018.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local  pentru  „Promovarea sportului de performanţă  în anul competiţional 2018-2019 ,ramurile sportive volei si fotbal” .

6.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.243 din 17 decembrie 2012 de reorganizare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local stabilită prin HCL nr.312 din 24.11.2008.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea, respectiv actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale de utilitate publică, respectiv a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor față de modul de analiză a solicitărilor de finanțare.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului  intravilan, categoria curți construcții, în suprafaţă de 110 mp în favoarea proprietarilor construcţiei (casă) edificate, situat pe str. Cloșca nr. 2, identificat în CF 67419 Zalău cu nr. cadastral 67419, proprietatea privată a Municipiului Zalău.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL reprezentând punți de lemn și stâlpișori pietonali.

11.Proiect de hotărâre privind actualizarea modului de repartizare a locuințelor de serviciu, proprietatea Municipiului Zalău din str. Dumbrava, nr.48/A, Cămin ACI corp B (Bl.C4) și apartamentul format din camerele nr.3 și nr.4, bloc C3, str. Dumbrava, nr.48.

12.Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 750 mp situat în Municipiul Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 10/A,  în favoarea S.C. IMO PROPERTY INVESTEMENTS BUCUREȘTI S.A., actuala proprietară a construcţiei realizate pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 8140/27.09.1993.

13.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Poliției Locale Zalău a opt panouri permanente pentru asigurarea în continuare a vizibilității aferente proiectului “Siguranță publică în municipiul Zalău prin sisteme de supraveghere video în spații publice, SMIS 7354” și completarea Anexei 1 la Contractul de administrare nr.59261/18.12.2012. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Zalău și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj.   

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Episcopia Sălajului și Municipiul Zalău în vederea derulării proiectului “Întâlnirea tinerilor ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului”.

16.Proiect de hotărâre privind  închirierea prin atribuire directă a unui  spațiu, situat în Municipiul Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 8, ap. 2, în vederea desfășurării activității Biroului Parlamentar reprezentat prin domnul Pop Gheorghe în calitate de senator.

17.Proiect de hotărâre privind  închirierea prin atribuire directă a unui  spațiu, situat în Municipiul Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr. 8, ap. 2, în vederea desfășurării activității Biroului Parlamentar reprezentat  prin domnul Nosa Iuliu în calitate de deputat.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 41 din 15.02.2018 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău pe anul 2017.

19.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1 Zalău.

20.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ,,Trasee şi program de circulaţie” aprobată prin H.C.L. nr. 390 din 21 decembrie 2017.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna februarie 2018.

22.Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care persoanele condamnate precum și contravenienții vor presta activități în folosul comunității dispuse în condițiile legii, urmare a transferului de activități de la SADP Zalău la SC CITADIN ZALĂU SRL potrivit HCL nr.53 din 15.02.2018.

23.Raportul anual al primarului Municipiului Zalău privind starea socială, economică și de mediu în Municipiul Zalău.

24.Informare privind activitatea protecției civile și a comitetului local pentru situații de urgență din anul 2017 în Municipiul Zalău.

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării de către SC Citadin Zalău SRL  a unui  serviciu juridic de consultanţă, asistenţă şi  de reprezentare juridică în vederea  clarificării  situaţiei juridice a terenurilor din evidenţa contabilă a societăţii.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor  tehnico-economice și indicatorilor tehnico economici aferenți lucrărilor  „Reparații capitale  strada Dudului” și ” Reparații capitale  strada  Fundătura ”,  din Municipiul Zalău, județul Sălaj”.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor  tehnico-economice aferente lucrărilor „Reparatii capitale  strada Cimitirului-covor asfaltic și rigolă”, „Reparatii capitale  strada Petre Dulfu-covor asfaltic și rigolă” din Municipiul Zalău, județul Sălaj.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Școlii Gimnaziale Iuliu Maniu din Municipiul Zalău.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea unității de învățământ preșcolar Grădinița cu Program prelungit nr.12, din Municipiul Zalău.

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău