Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 28 martie 2019, orele 09:00


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru mărirea coeficienților urbanistici în scopul construirii unei grădinițe și creșe situată în Zalău, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.1-3”, beneficiar Biserica Creștină Baptistă Maghiară.

2.Proiect de hotărâre privind mandatarea unui nou reprezentant al Municipiului Zalău în cadrul AGA al SC Citadin Zalău SRL, conform dispozițiilor legale prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, ca urmare a vacantării funcției.

3.Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanei ce va reprezenta Consiliul Local al Municipiului Zalău în Comisia de negociere a Contractului Colectiv de muncă în cadrul SC Transurbis SA.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2018 al Consiliului Local al Municipiului Zalau.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău date în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău și în concesiunea SC Citadin Zalău SRL.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL, în sensul majorării acestuia cu valoarea bunurilor recepționate prin  Procesele Verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr.79239 și nr.79035 din 13.12.2018.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafață de 576 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, strada General Dragalina, adiacent imobilului cu nr..23/A.

8.Proiect  de  hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, strada Corneliu Coposu, în vecinătatea blocului 12’.

9.Proiect  de  hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 59 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. Freziilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

10.Proiect  de  hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General la faza de execuție lucrări, aferent obiectivului de investiții ”Reabilitare traseu de drum județean DJ 191C Nușfalău-Crasna-Zalău-Creaca pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989- tronson I ”.

11.Proiect  de  hotărâre privind aprobarea modificării documentației tehnico- economice și indicatorilor tehnico- economici aferenți lucrării ”Reparații capitale strada Merilor- covor asfaltic, rigolă și trotuar” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343 din 27 septembrie 2018.

12.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Vitan Istvan și soția acestuia Vitan Vilma.

13.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de doamna Vitan Katalin.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna februarie 2019.

15.Raportul anual al Primarului Municipiului Zalău privind starea socială, economică și de mediu în Municipiul Zalău pe anul 2018.

16.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 112 din 03.04.2018 pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren intravilan, situat pe b-dul. Mihai Viteazu, identificat în CF 54653 Zalău, nr. cadastral 7146 în suprafaţă de 300 mp, proprietatea privată a Municipiului Zalău, în favoarea Casei Județene de Pensii Sălaj.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor locații – teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, în scopul  desfășurării activității de comerț stradal cu înghețată.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public local prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 380/2018, prin înființarea unui nou traseu.

 

 


© Primăria Municipiului Zalău