Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru sedinta EXTRAORDINARA a Consiliului Local al Municipiului Zalau din data 30 martie 2017, orele 9,00


   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plată ( facilități fiscale) prevăzute de art.185 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

   2.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de deratizare efectuată în cadrul Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare - activitățile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in Municipiul Zalău.

   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE BLOCURI DE LOCUINTE, in municipiul Zalău, str. Aleea Pinului f.n., investitoare SC SĂLZAL CONSTRUCT SRL ZALAU.

   4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIREA A 10 LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE P+E in Municipiul Zalau, str. Morii f.n., investitor (beneficiar) SC GOLDEN FROG SRL Zalău.

   5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea și radierea vehiculelor din Municipiul Zalău care nu se supun înmatriculării.

   6.Proiect de hotărâre privind desfășurarea circulației vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în municipiul Zalău

   7.Proiect de hotărâre privind aprobarea noii componențe a Comisiei tehnice de amenajare a teritorilui și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de analiză, expertiză tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului Șef.

   8.Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Municipiului Zalău în AGA a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Sălaj în domeniul alimentare cu apă, canalizare și salubrizare.

   9.Proiect de hotărâre privind  modificarea art.2 din HCL nr.265/09.11.2015 privind reorganizarea comisiei pentru analiza cererilor privind repartizarea locuințelor sociale.

   10.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr.195 din 18.08.2016 astfel cum a fost modificată prin HCL nr.33 din 23.02.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administratie, ale unităților de învațământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Zalău.

   11.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren intravilan, în suprafață de 90 mp, situat pe str. Pictor Ioan Sima, proprietatea privată a Municipiului Zalău, în favoarea Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A-SDEE Zalău.

   12.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren intravilan, în suprafață de 70 mp, situat pe str. Gheorghe Doja, proprietatea privată a Municipiului Zalău, în favoarea Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A-SDEE Zalău

    13.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren intravilan, în suprafață de 35 mp, situat în cartier Dumbrava Nord, bl. B4, proprietatea privată a Municipiului Zalău, în favoarea Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A-SDEE Zalău

   14.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului teren intravilan, în suprafață de 93 mp, situat în cartier Dumbrava Nord, bl.F2, proprietatea privată a Municipiului Zalău, în favoarea Societăţii F.D.E.E. Electrica Distribuţie Transilvania Nord S.A-SDEE Zalău.

   15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în Cartea Funciară nr. 66421 UAT Zalău, nr. cadastral 6866,  în suprafaţă de 17 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. 22 Decembrie 1989, nr.59 în favoarea proprietarului construcţiilor edificate pe terenul concesionat.

   16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în Cartea Funciară nr. 67233 UAT Zalău, nr. cadastral 67233, în suprafaţă de 77 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Dumbrava nr. 48 în favoarea proprietarului construcţiilor edificate pe terenul concesionat.

   17.Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, ca urmare a valorificării inventarului pe anul 2016.

   18.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, respectiv trecerea din domeniul public al Municipiului Zalau în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificarii și după caz, casării bunului imobil Punct Termic-PT 18-P-ța Astralis.

   19.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, date în concesiune la SC Compania de Apă Someș SA Cluj, prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa în calitate de autoritate delegantă, în urma valorificării inventarului pe anul 2016.

   20.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Pop Flaviu Vasile și Pop Melania Crina.

   21.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Ilea George-Bogdan și Ilea Cristina-Iulia.

   22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău necesar înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra unui imobil teren intravilan, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. Dr. Ioan Pușcaș, str. C.D. Gherea și str. Iulian Domșa.

   23.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău și scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat al municipiului Zalău pe anul 2016.

   24.Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei  II - punctul 17 din  HCL al Municipiului Zalău nr.332 din 22 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi

chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Zalău.

   25.Proiect de hotărâre privind  administrarea unor spații proprietatea Municipiului Zalău, situate în Piața Iuliu Maniu, clădirea Tramsilvania Corp A- monument istoric.

   26.Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor amplasamente din Municipiul Zalău în scopul înfiinţării de staţii pentru opriri în tranzit de către operatorii de transport public de persoane prin servicii regulate, în trafic judeţean, interjudeţean şi naţional.

   27.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna februarie 2017.

   28.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor  tehnico-economice aferente urmatoarelor lucrări de R.K. cuprinse in programul de lucrari al S.C. Citadin Zalau SRL:„Reparatii capitale  strada C.Coposu”, „Reparatii capitale  strada I.Nechita de la intersectia cu V.Gelu ( zona bl.F29-F30) si „Reparatii capitale str Lt.col Teofil Moldoveanu (zona bl S19-S23,S18-S24).

   29.Raportul anual al Primarului Municipiului Zalău privind starea socială, economică și de mediu în Municipiul Zalău.

   30.Informare privind activitatea protecției civile și a comitetului local pentru situații de urgență din anul 2016 în municipiul Zalău.

 


© Primăria Municipiului Zalău