Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 12 iulie 2018, orele 09:00

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018, modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2018 şi aprobarea noilor programe de activitate ale SC Citadin Zalău SRL pentru activităţile de reparaţii străzi şi salubritate. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de dezvoltare constituit pentru anul 2018 din cota de dezvoltare de către SC Compania de Apă Someş SA. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de plata majorărilor de întârziere datorate de contribuabilul Căluşer Viorica.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația Club Sportiv Runners Club, în vederea organizării competiției sportive ”Semimaratonul Zalău

5.Proiect de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pe anul 2018, structurilor culturale de drept public și privat care inițiază și organizează programe, proiecte și acțiuni culturale de utilitate publică și atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă, urmare a celei de a doua selecţii de proiecte.

6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și S.C. Transurbis S.A., în vederea derulării proiectului expozițional “Centenar Călător”.

7.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.278/28.09.2009.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de dezlipire a unui imobil şi  acordarea drepturilor de uz și servitute  cu titlu gratuit asupra imobilului  teren în suprafaţă de 22 mp, identificat cu număr cadastral 69098, situat în intravilanul Municipiului  Zalău, zona Dealul Morii.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna iunie 2018.

10.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan și extravilan 865 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. Someșului și trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public.

11.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan și extravilan 1447 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. Someșului și trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public.

12.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan și extravilan 772 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. Someșului și trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public.

13.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilelor terenuri extravilane, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public str. Someșului și trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public.

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Zalău nr. 209 din 6 iunie 2018 privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a Liceului cu Program Sportiv ”Avram Iancu” din municipiul Zalău  și a bugetului aferent.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ,,Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa I” și a bugetului aferent.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Acord de cooperare în vederea dezvoltării formărilor tehnice și profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii : Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I -Cartier Meses str. Corneliu Coposu.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii:Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – – Str. Oborului,

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – Strada Viitorului.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – Cartier Brădet (Coada Lacului).

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – Cartier Dumbrava (Str. Victor Deleu și Str. G. Dragalina).

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF   (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii:  Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – Cartier Brădet (Str. Ghe. Doja și B.P.Hașdeu)

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – Cartier Dumbrava ( Str. Victor Deleu).

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii :  Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I – Cartier Dumbrava (Str. S. Bărnuțiu).

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii :Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I - Aleea Digului.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF  (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii:  Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău – etapa I - Zona Dispensar CFR 1 si 2.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat  public în Municipiul Zalău nr. 10937/16.02.2018.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău și a Direcției publice comunitare de evidență persoane Zalău.

29.Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului “Promovarea sportului de performanţă „pentru anul competiţional 2018-2019.

30.Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor  de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului "Sportul pentru toţi" pentru anul competiţional 2018, urmare a celei de a doua selecții  de proiecte.

31.Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 9/30.01.2012 pentru stabilirea situaţiilor deosebite în care primarul poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care solicită acest sprijin în sensul completării art. 1.

32.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea HCL nr. 133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, în baza documentației cadastrale a imobilului, teren intravilan strada Al. Lăpușneanu

33.Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei  tehnico-economice aferente lucrării „Reparatii capitale strada Liviu Rebreanu-covor asfaltic si trotuar”, Municipiul  Zalau, jud. Salaj” .

34.Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare nr. A 7872 din 25.06.2015 înregistrat la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 42819 din 24.07.2015 încheiat între Municipiul Zalău și Ministerul Apărării Naționale.

35.Proiect de hotărâre  privind modificarea  Programului anual de activitate al S.C.Citadin Zalău SRL aprobat  pentru anul 2018 pentru activităţile de  întreţinere, reparaţii curente si reparaţii capitale străzi, întreţinere şi reparaţii colectare şi canalizare ape pluviale, întreţinere şi amenajare cursuri de ape necodificate, reparaţii statui şi monumente.

36.Proiect de hotărâre  privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 83,28 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

 

 

 

Diverse

 

 


© Primăria Municipiului Zalău