Consiliul Local - ordinea de zi a ședinței


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 25 ianuarie 2018, orele 9,00

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Zalău, în domeniul public a unui imobil teren intravilan în suprafață de 411 mp, liber de sarcini, adiacent Cimitirului Municipal Zalău.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în bugetul pe anul 2018, respectiv în Lista de investiții, a cheltuielii aferente Extinderii conductei de distribuție a gazelor naturale (proiectare și execuție) în vederea alimentării cu gaze naturale a blocurilor ANL, cartierul Dumbrava Nord, zona Dealul Morii.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice,faza DALI, pentru “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 1B din Municipiul Zalău”.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice,faza DALI, pentru “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D111 din Municipiul Zalău”.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice,faza DALI, pentru “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe SB42 din Municipiul Zalău”.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice,faza DALI, pentru “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe C din Municipiul Zalău”.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice,faza DALI, pentru “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P40 din Municipiul Zalău”.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău, a Direcţiei Publice comunitare de evidenţă persoane și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău, ca urmare a transferării cotelor de contribuții de asigurări sociale obligatorii de la angajator la angajat începând cu data de 1 ianuarie 2018.

 9.Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului municipiului Zalău d-nul Potroviţă Stelian pentru anul 2017.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna decembrie 2017.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de atestare la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului – teren în suprafață de 2799 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău.

12.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 7922 din 08.02.2017, încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Zalău situat în incinta Stadionului Municipal.

13.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 103,26 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

14.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/ privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea S.C.Citadin Zalău S.R.L, în baza Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor  realizate de S.C. Citadin Zalău SRL.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea unor unități de învățământ, în baza Protocoalelor de administrare încheiate cu acestea.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a Planului cuprinzând acţiunile/lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a  beneficiarilor de ajutor social  şi a beneficiarilor serviciului de acordare a mesei la Cantina de Ajutor Social din municipiul Zalău.

17.Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.188 din 14.07.2016 privitoare la Comisia de evaluare a proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru activitățile structurilor sportive locale, respectiv de soluționare a contestațiilor.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, respectiv pentru reabilitarea blocurile de locuințe Ași B, 2A, 2C, B35, D4 și D30-32 din Municipiul Zalău..

19.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Mihu Doina Elena și Mihu Claudiu Sebastian.

20.Solicitarea nr.81733/21.12.2017 de revocare a HCL nr.286/28.09.2017 privind  aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică de către Municipiul Zalău, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile Legii nr. 33 din 27 mai 1994, a imobilelor necesare realizării investiției publice  “Extindere Cimitir Municipal Zalău”.

21.Solicitarea nr.80423/15.12.2017 de revocare a  HCL nr.325/24.11.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –“ANSAMBLU REZIDENȚIAL – locuire, comerț și servicii ”- zona Brădet, a HCL nr.117/17.05.2010 privind actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău aprobat prin HCL nr. 55/03.05.2000, a HCL nr. 210/28.07.2017 privind  rectificarea bugetului local pe anul 2017 şi modificarea listei cu obiectivele de investiţii aprobate pentru anul 2017.

22.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap la data de 31.12.2017.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI (S.F.) - (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiții: ”Extindere clădire Sala Sporturilor (Sală arbitri)”.

24.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional superior.

25.Proiect de hotărâre privind preluarea în bugetul local al Municipiului Zalău a excedentului rezultat din execuţia bugetului Direcţiei Generale de Administrare a Domeniului Public (DGADP) aferent exerciţiului financiar al anului 2017 şi stabilirea destinaţiei acestuia.

26. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 800mp, situat în intravilanul Mun. Zalău, str. General Dragalina, nr. 26.

27.Proiect de hotărâre privind ajustarea/modificarea tarifelor pentru serviciile/activitățile prestate de SC Citadin Zalău SRL și aprobarea de noi tarife pentru utilaje.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico economici aferenți lucrărilor ”Reparații capitale strada Tipografilor - covor asfaltic și rigolă” și a modificării documentației tehnico-economice aferentă lucrării ”Reparații capitale B-dul Mihai Viteazul (zona Welthaus) - amenajat stații de autobuz” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de mandat prin care Asociațiile de proprietari: Bloc Scala, A16, SB15, Bloc80 ScaraA, Bloc G164, D111, P40, Asociația de proprietari nr.124 (Bloc C), 1B, SB 42 încredințează Municipiul Zalău să stabilească și să efectueze măsurile ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unor proiecte pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

30.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr.133/04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, în sensul modificării datelor privind unele imobile ca urmare a întocmirii de documentații cadastrale a unor imobile- Puncte Termice.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru “Amenajare centru de zi pentru copii în municipiul Zalău prin schimbarea destinației punctului termic PT 17”.

32.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, ca urmare a valorificării inventarului pe anul 2017.

 

       

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău