Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 23 noiembrie 2017, orele 9,00

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 și modificarea listei cu obiectivele de investiții aprobate pe anul 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la muncă în folosul comuniţătii de către unii beneficiari ai serviciilor sociale oferite de Cantina de Ajutor Social Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L. și administrarea DGADP Zalău, în baza Proceselor Verbale de Recepție la terminarea lucrărilor.

4.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L. în baza Proceselor Verbale de Recepţie la terminarea lucrărilor realizate de S.C. Citadin Zalău S.R.L.

5.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L. în baza unor Procese Verbale de Recepţie.

6.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea unor unități de învățământ, în baza Protocoalelor de administrare încheiate cu acestea.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna octombrie 2017.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău și a procedurii de vânzare directă a lemnului fasonat în vederea asigurării lemnului de foc persoanelor fizice și unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local, pentru anul 2017.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii impozitului pe clădiri datorat pentru imobilul situat în Municipiul Zalău, str. 9 Mai, nr. 2, imobil ce aparține  Casei de Cultură a Sindicatelor Zalău. 

10.Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea operatorului de transport S.C. Transurbis S.A. Zalău a unor bunuri reprezentând mobilier urban aferent unui număr de 18 stații de autobuz amenajate în Municipiul Zalău.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului mod de calcul al chiriilor pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017.

        12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P+8, din municipiul Zalău”, Str. Simion Bărnuțiu nr. 25.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe V1, din municipiul Zalău”, Str. Crișan nr. 2.

14.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Dragoș Cecilia-Luciana și Dragoș Adrian-Călin.

        15.Proiect de hotărâre privind  acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită   de proprietarii Borzan Daniel și Borzan Carmen.

        16.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru transmiterea folosinței gratuite a suprafeței de 30 mp din spațiul ce face obiectul contractului de comodat încheiat între Municipiul Zalău - comodant și Societatea Handicapaților Zalău - comodar.

 


© Primăria Municipiului Zalău