Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 24 mai 2018, orele 12,00

 


1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Politicii publice de reducere a deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, a noului Regulament al Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău activitatea de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău și a noului Caiet de sarcini al activității de administrare, întreținere și exploatare parcări aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău.

     Referat de completare nr. 31960/17.05.2018

2.Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului pentru desfășurarea circulației vehiculelor pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în municipiul Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Zalău e trimestrul II al anului 2018 și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local.

     Nota de completare

4.Proiect de hotărâre privind  acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pe anul 2018, structurilor culturale de drept public și privat care inițiază și organizează programe, proiecte și acțiuni culturale de utilitate publică și atribuirea contractelor de finanțare nerambusabilă.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor verzi din Municipiul Zalău.

6.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea SADP Zalău și concesiunea S.C. Citadin Zalău S.R.L., urmare a recepției lucrărilor conform Procesului Verbal nr.51777 din 18.08.2017.

7.Proiect de hotărâre privind retragerea concesiunii cu privire la suprafața de 102 mp, teren identificat în CF nr.68368, nr. cadastral 68368, din favoarea concesionarei SC CONTA CATA SRL.

8.Proiect  de  hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 3658 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Corneliu Coposu (zona Direcţia Agricolă).

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan  şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 5165,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, b-dul Mihai Viteazu (zona Dispensar CFR şi Cemacon).

10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezlipirii unui  imobil teren intravilan  şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 4863,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, b-dul Mihai Viteazu (zona Dispensar CFR şi Cemacon).

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui  imobil teren intravilan  şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 1570,00 mp,  situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Victor Deleu.

12.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a unui imobil teren cu construcții situat în intravilanul Municipiului Zalău, aferent blocului ”Silvania-Astralis”.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de atestare la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului – teren situat în intravilan, în suprafață de 3557 mp, strada 9 Mai, nr. 2.

14.Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public a unor bunuri reprezentând sisteme de alimentare cu energie electrică-iluminat public și concesionarea acestora în favoarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca și SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului de delegare nr.24040/01.04.2016.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Muncipiului Zalău transmise în concesiune la SC Citadin Zalău SRL.  

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii  al  Serviciul de   Administrare a  Domeniului Public Zalău,  prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional superior , treaptă profesională și transformarea unei funcţii contractuale vacante de execuţie.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Zalău şi al Direcţiei publice comunitare de evidenţă persoane  Zalău  prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional imediat superior, şi prin transformarea unei funcţii de natură contractuală.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna aprilie 2018.

19.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Gontariu Adrian-Radu și Gontariu Diana-Florina.

20.Proiect  de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui imobil teren intravilan şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă de 1201,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, zona străzii Gheorghe Doja.

21.Proiect  de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 312,47 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Trafic -Lot 1-pachet de bază  aferent proiectului ,,Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții Grădinița cu program prelungit și creșa din Cartierul Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din Municipiul Zalău - etapa I Creșă”.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren imobil intravilan, proprietatea privată a Municipiului Zalău, identificat cu nr. cadastral 68722, situat în Municipiul Zalău str. Valea Miții.

25.Informare privind bunurile concesionate în favoarea SC Transurbis SA.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării „Reparaţii capitale strada Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții prin suplimentarea cu trei funcții publice specifice de execuție de polițist local în cadrul Serviciului Ordine Publică al Poliției Locale Zalău.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Zalău și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația Club Sportiv Sergiu Carp Tennis Club în vederea realizării unor evenimente sportive, respectiv Turnee de tenis de câmp.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Zalău, în domeniul public, a terenului în suprafață de 5652 mp identificat cu număr cadastral 68735 în vederea extinderii Cimitirului Municipal Zalău.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General conform Actului Adițional 2/24935/16.04.2018 la Contractul de lucrări nr.52686 din 23.08.2017 aferent obiectivului de investiții ” Modernizare str. Cloșca din municipiul Zalău”.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor “Reparații capitale strada Simion Bărnuțiu - amenajare platformă, bordurare, covor asfaltic” și “ Reparații capitale strada Mihail Sadoveanu - covor asfaltic și rigolă” din Municipiul Zalău, județul Sălaj.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Consiliul Județean Sălaj prin Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și alocarea unei sume din rezerva bugetară a Municipiului Zalău.

34.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului și Caietului de sarcini  al serviciului  de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice  de interes local din Municipiul Zalău, modificarea Anexei 7 la HCL nr. 169/16.06.2014 cu modificările ulterioare, a HCL nr. 12/19.01.2011 și a contractului de delegare / concesionare nr.  36269/10.08.2010.

35.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI  (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: ,,Trotuare și pistă de biciclete blvd. Mihai Viteazul”.

     Anexa 2

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI  (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: ,,Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Simion Bărnuțiu – Voievod Gelu”.

     Anexa 2

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI  (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: ,,Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Corneliu Coposu - Avram Iancu”.

     Anexa 2

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI  (deviz general și indicatori tehnico-economici), pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană axa est-vest: str. Gheorghe Doja”.

     Anexa 2

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică, faza DALI, pentru realizare SF cu elemente specific din DALI: Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană Axa sud: str. 22 Decembrie 1989.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru  stabilirea modalității de gestiune si dezvoltare a serviciului de transport public in Municipiul Zalău conform Regulamentului CE 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de călători.

41.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de superficie cu titlu gratuit, respectiv a unui Contract  de comodat, între Municipiul Zalău în calitate de beneficiar și SC Transurbis SA Zalău în calitate de proprietar, în vederea implementării proiectului „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”.

42.Proiect de hotărâre privind modificarea documentaţiei  tehnico-economice și indicatorii tehnico economici aferenți lucrării „Reparații capitale  strada George Cosbuc - covor asfaltic  rigolă și trotuar” din Municipiul Zalău, jud.Sălaj.

 

 

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău