Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 31 ianuarie 2019, orele 9:00


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism pentru „Plan Urbanistic de Detaliu schimbare destinație din casă în spațiu comercial, extindere și recompartimentare”, str. Corneliu Coposu nr. 1.

     Documentatie

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor ANL din Municipiul Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Şcolii Gimnaziale „George Coșbuc” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27784 din 12.09.2002.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a municipiului Zalău, transmise în administrarea Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27799  din 12.09.2002.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a municipiului Zalău, transmise în administrarea Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău,  în baza Protocolului de administrare nr. 27790  din 12.09.2002.

6.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei folosinței gratuite acordată Clubului Sportiv Municipal Zalău prin contractul de comodat nr. 7922 din 08.02.2017.

7.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalãu transmise în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din municipiul  Zalău, pentru anul şcolar 2019-2020.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului cuprinzând bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise  în concesiunea SC Citadin Zalău SRL.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna decembrie 2018.

11.Proiect de hotărâre de completare/modificare a anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133/1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău  și modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău în baza  Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 76293 din 05.12.2018.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public Zalău și în concesiunea SC Citadin Zalău SRL, ca urmare a valorificării  inventarului pe anul 2018.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii  unui drept de superficie asupra imobilului teren intravilan, situat pe str. 9 Mai, nr. 2, identificat în CF 69110 Zalău, nr. cadastral 69110 în suprafaţă de 3557 mp, propietatea privată a municipiului Zalău, în favoarea Casei de Cultură a Sindicatelor Zalău.

14.Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 25,6 mp situat în Municipiul Zalău, str. Avram Iancu, nr. 58,  în favoarea d-lui Farcaș Ioan și soția acestuia Farcaș Savina, actualii proprietari ai construcţiei realizate pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 13029/12.03.2008.

15.Proiect de hotărâre privind predarea în gestiunea şi evidenţa contabilă a Direcției de Asistență Socială Zalău a bunurilor reprezentând dotări necesare pentru funcționarea imobilului ,,Centru de zi pentru integrare socială a persoanelor fără adăpost“.

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe raza Municipiului Zalău.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică a municipiului Zalău.

 


© Primăria Municipiului Zalău