Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 25 mai 2017, orele 9,00


   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării la intrările/ieșirile din unitatea administrativ-teritorială municipiul Zalău de indicatoare inscripționate trilingv cu denumirile istorice ale orașului: Zalău, Zilah, Zillenmarkt, respectiv în șase limbi a mesajului” Bine ați venit”/”La revedere!”.

   2.Proiect de hotărâre privind concesionarea unor bunuri-instalații ornamentale pentru iluminat festiv, în favoarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca și SC Uzina Electrică SA, respectiv completarea inventarului bunurilor concesionate în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău, nr.24040/05.04.2016.

   3.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Stat de Funcții și noului Regulament de Organizare și funcționare al Creșei Voinicel – Zalău.

   4.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Zalău și a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău prin transformarea unor posturi în urma promovării în grad profesional superior și prin transformarea unei funcții publice vacante de execuție.

   5.Proiect de hotărâre privind modificarea destinatiei/denumirii din Centrul Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice "Tinerețe fără Bătrânețe" în Centrul de zi pentru Persoane Vârstnice "Tinerețe fără Bătrânețe" a imobilului situat în municipiul Zalău, str. Ioan Slavici, nr.8.

   6.Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu, din imobilul proprietatea Municipiului Zalău, bl. C4 de pe str. Dumbrava, nr.48/A, respectiv actualizarea modului de repartizare a locuințelor de serviciu din acest imobil.

   7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2017 al SC TRANSURBIS SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deţine calitatea de acţionar.

   8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Urbane Zalău.

   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor: "Reparații capitale strada Camil Baltazar” și “Reparații capitale str. Toporașilor în municipiul Zalău.

   10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tipului de licitație și a prețului de pornire la licitație pentru vânzarea cantității de 271,23 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

   11.Proiect de hotărâre privind transmiterea concesiunii terenului în suprafaţă de 2242 mp situat în Municipiul Zalău, str. Unirii,  în favoarea S.C. BOGLAR RENT S.R.L., actuala proprietară a construcţiei realizate pe terenul concesionat în baza Contractului de concesiune nr. 16844/31.05.2005 .

   12.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic și didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință pentru luna aprilie 2017.

   13.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi bugetului activităţii autofinanţate aprobat pentru anul 2017, modificarea listei de investiţii aprobată pentru anul 2017 respectiv aprobarea noului program de activitate al SC Citadin Zalău SRL pentru activitatea de reparaţii străzi.

   14.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2017 și încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării evenimentului sportiv „Semimaratonul Zalău”.

   15.Proiect de hotărâre privind aprobarea facilității fiscal constând în scutirea d-nei Pașca Floare de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului datorat.

   16.Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pe anul 2017, structurilor culturale de drept public şi privat care iniţiază şi organizează programe, proiecte şi acţiuni culturale de utilitate publică si  atribuirea contractelor de finantare nerambursabila.

   17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pe anul 2017 a Serviciilor Sociale administrate și subvenționate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Zalău și activitatea Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău.

   18.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafaţă totală de 498 mp, situat în intravilanul Mun. Zalău, str. Corneliu Coposu nr.35.

   19.Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri din rândul consilierilor locali în componența  Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor de proiecte depuse în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru cultele religioase recunoscute de lege respectiv în Comisia de soluționare a contestațiilor.

   20.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 54/23.02.2017 de aprobare a documentației tehnico-economice, faza DALI, aferentă obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice a Liceului cu program sportiv Avram Iancu" din municipiul Zalău.

    21.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de dezlipire și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului-teren în suprafață de 27 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, adiacent apartamentului nr.29 de pe str. Simion Bărnuțiu nr.67, bl.SB 7.

    22.Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor de dezlipire a unui imobil și atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a terenului în suprafață de 22 mp, situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Sfânta Vineri, nr.18.

   23.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind desfăşurarea circulaţiei vehiculelor pentru transportul de mărfuri, ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări în Municipiul Zalău,regulament aprobat prin HCL nr.73/30.03.2017.

   24.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării materialelor rezultate în urma demolării.

   25.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care au sediul pe raza Municipiului Zalău,regulament aprobat prin HCL nr.112/27.04.2017.

     Regulament republicat

 

   26.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.55/23.02.2017 de aprobare a diminuării capitalului social al S.C.Uzina Electrică Zalău SA – societate al cărei actionar unic este Municipiul Zalău prin Consiliul local al municipiului Zalău.

   27.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/13.09.2010 referitoare la  tarifele la biletele si abonamentele pentru transportul public local de calatori practicate in Municipiul Zalau si de aprobare a  noului Regulament de acordare si plata a abonamentelor pentru transportul urban cu mijloace de transport local in comun pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora.

   28.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii aferentă obiectivului de investiţii „Modernizare  str.Cloşca din municipiul Zalău”.

 

 

 

 

 


© Primăria Municipiului Zalău