Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru ședința ORDINARĂ a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 28 septembrie 2017, orele 9,00


          1.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință ce va conduce ședințele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2017.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr.253 din 24.08.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliile de administraţie, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Municipiului Zalău.

3.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pe anul 2017 și  modificarea listei cu obiectivele de investiții aprobate pe anul 2017.

         4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Zalău structurilor sportive locale fără scop patrimonial participante la competiţii sportive.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, aferentă obiectivului de investiții” Modernizare străzi și rețele edilitare, accese carosabile, parcări, spațiile verzi, locuri de joacă, în Cartier D-va Nord ( str. Iuliu Coroianu, A. Barbolovici, Meteorologiei, Pietriș, Dumbrava, Dumbrăvița, Torentului și accese carosabile Dumbrava I și II) din Municipiul Zalău.

6.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și după caz, casării bunurilor reprezentând „Împrejmuire Stadion” și ”Magazie-Stadion”.

7.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Zalău a unui spațiu din “Căminul Cultural Ortelec” în suprafață de 186 mp.

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor ”Reparații capitale strada Gh.Șincai”,”Reparații capitale strada Pescarilor”, “Reparații capitale strada Freziilor”, “Reparații capitale strada Vânătorilor”, din Municipiul Zalău, județul Sălaj.

          9.Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr.29000 din 29.06.2010, încheiat cu  Județul Sălaj, pentru transmiterea în folosință gratuită a unor bunuri proprietatea privată a Municipiului Zalău.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău a locuinţei situate în mun. Zalău, str. Dumbrava, nr. 50, bl. SCCM, ap.39 şi stabilirea destinaţiei ca locuinţă socială.

11.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă  a terenului în suprafață de 11 mp, situat în intravilanul Mun. Zalău, aleea Armoniei, între blocurile A21 și B35, în favoarea S.C. STANCA COM PROD S.R.L.

          12.Proiect de hotărâre privind completarea/modificarea anexei 1 la HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău în baza memoriului tehnic întocmit de topograful Șofron Sabin a imobilului teren intravilan în suprafață de 226 mp,cale de acces pietonală care face legătura între strada Cireșului și strada Szikszai Lajos.

          13.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.323 din 29 noiembrie 2016 în sensul majorării volumului de masă lemnoasă stabilită pentru recoltare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2017 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

          14.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pentru anul de producție 2018 și a prețului de vânzare directâ a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

          15.Proiect de hotărâre privind administrarea unor imobile-construcții cu destinația garaj și magazie, identificate în C.F. nr.52445 UAT Zalău, proprietatea publică a Municipiului Zalău.

          16.Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei tehnico-economice (deviz general și indicatori tehnico-economici) aferentă obiectivului de investitii: “Transformare imobil bloc Silvania-Astralis în bloc de locuințe sociale, din municipiul Zalău”.

           17.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit „Ion Creangă” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr. 27773 din 12.09.2002.

          18.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Liceului Tehnologic “Voievod Gelu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27797/12.09.2002.     

          19.Proiect de hotărâre  de  modificare a H.C.L. nr. 332 din 22 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Zalău, în sensul completării punctului 13 din Anexa II’.

          20.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii în suprafaţă de 60 mp din cadrul bazei sportive Stadion Municipal, proprietatea Municipiului Zalău pentru activităţi administrative .

          21.Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică de către Municipiul Zalău prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile Legii  nr.33/1994 a imobilelor, necesară realizării investiției publice” Extindere Cimitir Municipal Zalău”.

          22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (deviz general si indicatori tehnico-economici) aferentă obiectivului de investiţii :,, Refacere acoperire Valea Zalăului Tronson km (0+040-0+065) necesară realizării obiectivului de investiții „Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru piața agroalimentară din zona centrală”.

          23.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  documentației tehnico-economice, faza  DALI, pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe S18, din Municipiul Zalău”.

          24.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  documentației tehnico-economice, faza  DALI, pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 18, din Municipiul Zalău”.

          25.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  documentației tehnico-economice, faza  DALI, pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P15, din Municipiul Zalău”

          26.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  documentației tehnico-economice, faza  DALI, pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D22, din Municipiul Zalău”.

          27.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  documentației tehnico-economice, faza  DALI, pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M6, din Municipiul Zalău”.

          28.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  documentației tehnico-economice, faza  DALI, pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe I58, din Municipiul Zalău”.

          29.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  documentației tehnico-economice, faza  DALI, pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe SB34 din Municipiul Zalău”.

          30.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalau in vederea înscrierii  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra unui imobil teren intravilan, liber de sarcini, necesar  asigurării tramei drumului public strada Petru Rareș.

         31.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Hulujan Mihai și Hulujan Valentina Marinela.

         32.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de Bolba Lucreția.
         33.Proiect de hotarare privind actualizarea modului de repartizare a locuintelor de serviciu proprietatea municipiului Zalau din strada Dumbrava, nr.48/A, Camin ACI corp B(BL.C4).

 

           Diverse

 

 

 

 


© Primăria Municipiului Zalău