Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 19 septembrie 2019, orele 9,00


1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău  în perioada septembrie-noiembrie 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru construire hală depozitare prin modificarea subzonei TE1 în UID1” bd. Mihai Viteazu nr. 121,  beneficiară SC Conti SRL.

     Documentatie

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire trei locuințe cuplate” str. Brândușelor,  beneficiară SC Precision Engineer Group SRL.

     Documentatie

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe unifamiliale” str. Morii nr. 89,  beneficiară Dan Ariana Claudia.

     Documentatie

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire zece locuințe semicolective” str. Mihai Eminescu nr. 74,  beneficiară SC Tefisall Imob SRL.

     Documentatie

6.Proiect de hotărâre privind implementarea unui proces de bugetare participativă la nivelul Municipiului Zalău și aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a procesului de bugetare participativă.

7.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită respectiv  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.„ S.A. a amplasamentului situat în municipiul  Zalău, str. Făgetului, nr.41, jud. Sălaj în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă TIP 1„ precum și asigurarea condițiilor necesare realizarii obiectivului de investitii.

8.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită respectiv predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.„ S.A. a amplasamentului situat în mun. Zalău, str. Stadionului, nr.5, jud. Sălaj în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă TIP 2„ precum și asigurarea condițiilor  necesare realizării obiectivului de investiții.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Municipiul Zalăua unui împrumut bancar intern în vederea asigurării cofinanțării și contribuției acestuia la realizarea unor obiective de investiții de interes local cu finanțare europeană nerambursabilă.

10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2019 și a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții. 

     Nota de completare

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului constituit pentru anul 2019 din cota de dezvoltare de către SC Compania de Apă Someș SA pentru dotarea Sucursalei Zalău.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea noii componenţe a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, expertiză tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului Şef.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox Sf. Nicolae din municipiul Zalău”.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică și urmare a actualizării prețului contractului în baza prevederilor OUG 114 aferente obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice a Liceului Reformat Wesselenyi din municipiul Zalău”, cod SMIS 110346.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică și urmare a actualizării prețului contractului, conform prevederilor OUG nr. 114/2018, aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Liceului de artă Ioan Sima din municipiul Zalău”, cod SMIS 110451.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică și urmare a actualizării prețului contractului, conform prevederilor OUG nr. 114/2018, aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a Liceului cu program sportive Avram Iancu” din municipiul Zalău.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr.11, bloc DM 7, în favoarea titularului contractului de închiriere.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Sfânta Vineri nr.10A, bloc IAIFO, în favoarea titularului contractului de închiriere.

19.Proiect de hotărâre privind  aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 36,38 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău..

20.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 380/19.11.2018, prin care s-a aprobat prelungirea duratei și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău.

21.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilelor terenuri intravilane, libere de sarcini, necesare asigurării tramei drumului public str. Sărmaș și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 97 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. A.I. Cuza și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

23.Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a municipiului Zalău, transmise în administrarea Școlii Gimnaziale Porolissum  Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27789/2002.

24.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Liceului de Artă Ioan Sima din Municipiul Zalău”.

25.Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Liceului cu Program Sportiv Avram Iancu din Municipiul Zalău”.

26.Proiect de hotărâre în vederea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 119 din 9 mai 2019, privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar ”Grădinița cu program prelungit Nr. 5” din municipiul Zalău” și a bugetului aferent.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.

28.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Vitan Aladar.

29.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate de domnul Vitan Matei.

30.Raport de activitate al Centrului Județean de Excelență Sălaj aferent anului școlar 2018/2019.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii - ANL.

 

Diverse

 


© Primăria Municipiului Zalău