Consiliul Local Zalău - Proiecte de hotărâri


ORDINE DE ZI pentru şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Zalău din data de 28 noiembrie 2019, orele 9,00


1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reţelei şcolare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din municipiul  Zalău, pentru anul şcolar 2020-2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă  şi  de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna octombrie 2019.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea Școlii Gimnaziale "Corneliu Coposu” Zalău, în baza Protocolului de administrare nr.27798 din 12.09.2002.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire Zona de agrement Poarta Transilvaniei, str. Cetății nr. 20, beneficiar Ecotel Poarta Transilvaniei SRL.

     Documentatie

6.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău a imobilului teren cu Punct Termic nr.16 situat în Municipiul Zalău str. Dumbrava și transmiterea acestuia în domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuãrii unui schimb de imobile terenuri extravilane între proprietarii Municipiul Zalãu și Mãnãstirea „Tuturor Sfinților” Zalãu.

   anexa 1 - Raport de evaluare

   anexa 2 - Raport de evaluare

8.Proiect de hotărâre privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitată de către proprietarii Blocurilor de locuințe A și B, 2A și 2C, respectiv B35, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare termică.

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar Zalău a unui microbuz școlar tip 16+1 locuri, marca Opel Movano, proprietatea Municipiului Zalău.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație, a prețului de pornire la licitație și a caietului de sarcini întocmit în vederea vânzării cantității de 38,61 mc de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău.

11.Proiect de hotărâre privind scoaterea suprafeței de teren în suprafață de 586 mp cu nr. cadastral 57742 Zalău din Registrul Local al Spațiilor verzi din Municipiul Zalău, situat în mun. Zalău, B-dul M. Viteazu.

12.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 59 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. Hunedoarei și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

13.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii  dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 539 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public str. Hunedoarei și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

14.Proiect de hotărâre privind  acceptarea unei donaţii în domeniul public al Municipiului Zalău oferită de proprietarii Lazăr Flavius-Ioan și soția Lazăr Loredana

15.Solicitarea nr.81019 din 08.11.2019 de revocare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 328/24.10.2019 privind constituirea unei servituți de trecere pe imobilul înscris în CF nr.69860 proprietatea Municipiului Zalău.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Zalău și a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.

17.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Zalău privind cumpărarea apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric cu denumirea de “Casă”, situat  în Municipiul Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 8, înscris în Lista Monumentelor istorice 2015 cu nr. 319, sub cod SJ-II-m-B-04983.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general aferent obiectivului de investiții “Restaurare soclu la Monumentul Wesselenyi din Municipiul Zalău, inclus in lista monumentelor istorice emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului National, cod: SJ-III-m-B-05151” prin redistribuirea sumelor cuprinse la Cap. 3.8 “Asistență tehnică și Cap 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute în cadrul devizului general.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea  alocării în bugetul anului 2020 a fondurilor necesare plății serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentațiilor de urbanism: ,,P.U.Z. și Regulament local de urbanism pentru realizare accese la proprietăți, reglementarea rețelelor stradale raportate la situația existentă și revizuirea funcțiunilor zonei la P.U.Z. Parc industrial Zalău Vest și „P.U.Z. pentru reglementarea unei zone de instituții și servicii  de interes public cu funcțiuni complementare, în vederea introducerii în intravilan a terenurilor situate în Pășunea Șes Mic, Șes Mare din Parcela Repaus”.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ierarhizare, aplicabile în cazul persoanelor care dețin în chirie o locuință socială aflată în proprietatea publică a Municipiului Zalău și care au solicitat schimbarea locuinței sociale.

21.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Zalău nr. 279 din 19 septembrie 2019 de aprobare a vânzării locuinței construită din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situată în municipiul Zalău, str. Viitorului, nr.11, bloc DM 7.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii unui Acord de organizare a evenimentului „Târgul de Crăciun Zalău 2019”, între Municipiul Zalău și PK Denim S.R.L.

23.Proiect de hotărâre privind modificarea servituții de trecere constituite în baza Contractului de superficie nr.1143/14.06.2018 încheiat între Municipiul Zalău în calitate de beneficiar și SC Transurbis SA Zalău în calitate de proprietar, în vederea implementării proiectului "Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023".

24.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău, temporar disponibile.

25.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ ECODES SĂLAJ”, a unui spațiu în suprafață de 313,92 mp din imobilul situat în Municipiul Zalău, str. Unirii nr.15, cu teren aferent în suprafață de 215,59 mp, în vederea desfășurării activității.

 

 

Diverse


© Primăria Municipiului Zalău